Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Publicerad
9 september 2016
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. RRead more

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  88
  Referensnummer: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Katalognummer: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF16291
  Catalogue info

  Förlängt yrkesverksamt liv genom flexibla pensionssystem: delpension

  Författare: 
  Eurofound

  Många EU-medlemsstater har genomfört reformer för att förbättra pensionssystemens hållbarhet. Att motverka förtidspensionering och höja pensionsåldern har dock begränsad effekt på den faktiska pensionsåldern, eftersom många varken kan eller vill arbeta fram till pensionsåldern. Om man drar ned på arbetstiden kan det bli möjligt att arbeta längre än vid fortsatt heltidsarbete. Ett hinder för minskning av arbetstiden är dock inkomstförlusten. I delpensionssystem avhjälps detta hinder genom att en del av inkomstförlusten ersätts med en delpension eller förmåner. I denna rapport undersöks hur delpensionssystem kan bidra till hållbara och tillräckliga pensionssystem genom att ge möjlighet och motivation till en förlängning av det yrkesverksamma livet. I rapporten kartläggs system på nationell nivå och sektorsnivå i EU och Norge, särdragen granskas och deras effekt på det yrkesverksamma livets varaktighet bedöms.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar