Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

Report
Uppdaterad
28 januari 2016
Publicerad
27 januari 2016
pdf
Format
Executive summary in 21 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family poRead more

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family policy regime, ranging from those with the most ‘enabling’ policies (which help families move away from the traditional single ‘breadwinner’ model) to those with the most ‘limiting’ policies (which do not). The report analyses Member States’ responses to the crisis. The findings show that changes in family policy since 2010 are largely the result of a range of conflicting issues: the evolution of family needs; demands for austerity cuts; and the need for equitable distribution of limited resources. Such conflict means that family policies often lack an integrated policy framework. In some countries, benefits have been reduced, disproportionately affecting disadvantaged families; in others, new measures have been targeted at the most severely hit. In summary, this report provides policymakers with evidence from different country settings on what policy measures appear to work to mitigate the risk of poverty or social exclusion for disadvantaged families with dependent children. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  84
  Referensnummer: 
  EF1556
  ISBN: 
  978-92-897-1427-3
  Katalognummer: 
  TJ-01-15-734-EN-C
  DOI: 
  10.2806/208757
  Catalogue info
 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF15561
  Catalogue info

  Familjerna och den ekonomiska krisen: Förändringar av politiska åtgärder inom EU

  Författare: 
  Eurofound

  Effekterna av den ekonomiska kris som tog sin början 2008 har varit kännbara för familjer över hela Europa. I den här rapporten beskrivs deras erfarenheter i efterdyningarna av krisen och fram till nu. I rapporten undersöks utvecklingen i tio medlemsstater i detalj. Medlemsstaterna har valts ut för att representera olika typer av familjepolitiska system, från system som erbjuder många möjligheter (och hjälper familjer att röra sig bort från den traditionella familjeförsörjarmodellen) till system som har en mer begränsande politik. I rapporten analyseras medlemsstaternas åtgärder mot krisen. Slutsatserna visar att de förändringar av familjepolitiken som har skett sedan 2010 till stora delar är resultatet av en rad frågor som står i motsats till varandra: förändrade familjebehov, krav på åtstramningar och behovet av rättvis fördelning av begränsade resurser. Det innebär att det ofta saknas en integrerad ram för familjepolitiken. I vissa länder har förmånerna minskat, vilket drabbat missgynnade familjer oproportionerligt hårt. I andra länder har nya åtgärder riktats mot dem som är mest utsatta. Sammanfattningsvis ger rapporten beslutsfattare information från olika länder om vilka politiska åtgärder som förefaller att minska risken för fattigdom eller social utestängning för missgynnade familjer med minderåriga barn.

  Finns för nedladdning på 21 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar