Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Uppdaterad
17 november 2016
Publicerad
17 november 2016
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 

  • Full report

    Number of Pages: 
    162
    Reference No: 
    EF1634
    ISBN: 
    978-92-897-1597-3
    Catalogue: 
    TJ-02-17-731-EN-N
    DOI: 
    10.2806/422172
    Catalogue info

    Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

    The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

    Available formats

  • Executive summary

    Reference No: 
    EF16341
    Catalogue info

    Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor – översiktsrapport

    Authors: 
    Eurofound

    Den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor bygger på erfarenheten från de tidigare fem undersökningarna för att skapa en omfattande bild av arbete i Europa utifrån länder, yrken, sektorer och åldersgrupper. EU:s prioriteringar inom sysselsättningspolitik syftar till att öka sysselsättningen, förlänga arbetslivet, öka kvinnors deltagande, utveckla produktivitet och innovation och anpassa politiken till den digitala utvecklingen. Hur framgångsrik denna politik blir beror inte enbart på förändringar på den externa arbetsmarknaden utan även på om goda arbetsförhållanden och en bra arbetskvalitet kan utvecklas. I undersökningens resultat lyfts urval och omfattning fram i fråga om åtgärder som politiska aktörer kan utveckla för att ta itu med dagens utmaningar. I analysen undersöks resultaten med hjälp av sju index för arbetskvalitet – fysisk miljö, arbetsintensitet, arbetstidskvalitet, social miljö, kompetens och självbestämmande samt framtidsutsikter och inkomster – och arbetstagarna kategoriseras i fem typiska profiler när det gäller arbetskvalitet. Baserat på personliga intervjuer med 43 850 arbetstagare i 35 europeiska länder försöker man i den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor att fånga arbetets mångfacetterade dimensioner i Europa i dag.

    Available in 22 languages for download

    PDF

Part of the series

  • European Working Conditions Survey 2015

    ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar