Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Publicerad
13 mars 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  70
  Referensnummer: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Katalognummer: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF16631
  Catalogue info

  Inkomstklyftor och sysselsättningsmönster i Europa före och efter den stora recessionen

  Författare: 
  Eurofound

  Mot bakgrund av den växande oron för inkomstklyftor i den akademiska och politiska debatten redogörs i denna rapport för en omfattande studie av inkomstklyftor före och efter den stora recessionen som började 2008–2009 (inkomstdata för åren 2004–2013). Syftet är att dels anlägga ett EU-perspektiv, dels ge en uppdaterad bild av klyftorna i de flesta medlemsländerna räknat med olika inkomstmått. Resultaten visar att inkomstklyftorna i EU minskade avsevärt fram till 2008, främst tack vare en stark inkomstkonvergens mellan de europeiska länderna. Den stora recessionen bröt dock denna trend och fick ojämlikheten att stiga både i EU som helhet och inom de flesta medlemsländerna. Tidigare studier har pekat på att växande löneskillnader varit den främsta orsaken till den långsiktiga trenden mot ökande klyftor mellan hushållens disponibla inkomster i många europeiska länder. Här konstateras dock att arbetslösheten och de sjunkande arbetsinkomsterna är de främsta orsakerna till att klyftorna ökat på senare år. Sedan krisens början har realinkomsterna sjunkit och medelklassen krympt i de flesta EU-länderna. I rapporten utforskas även hur den ekonomiska turbulensens effekter på inkomstspridningen i viss mån kunnat dämpas genom inkomstfördelningen inom hushåll och genom den europeiska välfärdspolitiken.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar