Changing places: Mid-career review and internal mobility

Report
Publicerad
17 januari 2017
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned
Författare: 
Jungblut, Jean-Marie

Sammanfattning

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifyinRead more

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age. Following an exploration of career trajectories and transitions, the report focuses on arduous jobs: their incidence across Europe and the implications of such work for career and work sustainability. It examines various tools and strategies used by public authorities and social partners to keep workers in arduous jobs in employment longer. Finally, three case studies – from Belgium, France and the UK – of mid-career reviews undertaken either as pilot projects or as a legislative reform are presented. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  80
  Referensnummer: 
  EF1620
  ISBN: 
  978-92-897-1442-6
  Katalognummer: 
  TJ-04-15-951-EN-N
  DOI: 
  10.2806/42599
  Catalogue info

  Changing places: Mid-career review and internal mobility

  Författare: 
  Jungblut, Jean-Marie

  Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF16201
  Catalogue info

  Byta plats: Översyn mitt i karriären och intern rörlighet

  Författare: 
  Eurofound

  Befolkningens åldrande innebär en utmaning när det gäller att behålla människor i sysselsättning längre utan att det påverkar hälsa och välbefinnande negativt. Lösningarna är särskilt viktiga för arbetstagare med ett krävande arbete. I rapporten undersöks hur översyner mitt i karriären kan spela en viktig roll genom att klargöra möjligheter för att fortsätta arbeta längre upp i åren. Efter en undersökning av karriärvägar och övergångar inriktas rapporten på krävande jobb: deras förekomst i hela Europa och hur dessa arbeten påverkar karriär och ett hållbart arbetsliv. I rapporten granskas olika verktyg och strategier som offentliga myndigheter och arbetsmarknadens parter använder för att behålla arbetstagare med krävande arbete i sysselsättning längre. Avslutningsvis presenteras tre fallstudier – från Belgien, Frankrike och Storbritannien – av karriäröversyner som genomförts antingen som pilotprojekt eller som lagstiftningsreform.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar