Industrial relations and social dialogue

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Publicerad
29 januari 2018
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a daRead more

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  60
  Referensnummer: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Katalognummer: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF17551
  Catalogue info

  Kartläggning av variationer i fråga om arbetsmarknadsrelationer: tillämpning av Eurofounds analytiska ram

  Författare: 
  Eurofound

  I Eurofounds rapport från 2016 Mapping key dimensions of industrial relations (kartläggning av centrala aspekter av EU:s arbetsmarknadsrelationer) fastställdes fyra centrala aspekter av arbetsmarknadsrelationer: företagsdemokrati, industriell konkurrenskraft, social rättvisa och kvalitet avseende arbete och sysselsättning. Denna rapport utgår från nämnda tidigare studie genom utarbetande av en resultattavla över 45 indikatorer för att bedöma hur och i vilken utsträckning den begreppsmässiga ramen för dessa centrala aspekter kan tillämpas på nationell nivå. Indikatorerna har testats bland medlemsstaterna av Eurofounds nätverk av europeiska korrespondenter och visar sig vara rimligt korrekta när de används för att kartlägga de dominerande särdragen i och tendenserna avseende nationella system för arbetsmarknadsrelationer. Studien bekräftar att en resultattavla över indikatorer som på ett korrekt sätt kan mäta och sammanfatta den komplexa verkligheten i fråga om arbetsmarknadsrelationer inom EU utgör ett värdefullt verktyg för komparativ forskning och ett användbart instrument till stöd för beslutsfattare, arbetsmarknadsparter och intressenter. I rapporten anges en rad alternativ för vidareutveckling av denna begreppsmässiga strategi.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar