Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Uppdaterad
17 december 2018
Publicerad
17 december 2018
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

  In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Uppåtriktad konvergens i EU: Begrepp, mått och indikatorer

  Authors: 
  Eurofound

  I den ekonomiska krisens spår har EU:s ledare och beslutsfattare kommit att erkänna att den sociala konvergensen måste spela en lika viktig roll som den ekonomiska konvergensen inom beslutsfattandet om det sociala Europa ska kunna bli verklighet. I detta sammanhang har Eurofound inrättat en forskningsåtgärd som ska tillhandahålla bevis för huruvida och var de samhällsekonomiska trenderna konvergerar eller divergerar mellan länderna. Denna rapport upprättar en begreppsram som stöd för Eurofounds forskning om konvergens. Den utvecklar en metodologisk strategi för att undersöka konvergens och tillämpar denna för att undersöka mönster över hela EU för 37 indikatorer. Dessa omfattar fyra fält på det sociala området: sysselsättning, arbetsförhållanden, levnadsförhållanden och samhällsekonomiska faktorer.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar