Anticipating and managing the impact of change

Banktjänster till privatkunder: digitalisering och omstruktureringar

Report
Publicerad
26 september 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Ladda ned

Resultat

 • Under de senaste tio åren har de flesta tjänstesektorer sett en ökning av sysselsättningen, men detta gäller inte för området banktjänster till privatkunder, där sysselsättningen i stället har minskat. Orsakerna är flera: först finanskrisen och därefter digitaliseringen och den senaste tidens övergång till webbaserade banktjänster. Samtidigt har den fysiska infrastrukturen för banktjänster till privatkunder minskat och motsvarar nu endast omkring 20 bankkontor per 100 000 invånare i EU, jämfört med omkring 30 kontor år 2004.
Read more
 • Under de senaste tio åren har de flesta tjänstesektorer sett en ökning av sysselsättningen, men detta gäller inte för området banktjänster till privatkunder, där sysselsättningen i stället har minskat. Orsakerna är flera: först finanskrisen och därefter digitaliseringen och den senaste tidens övergång till webbaserade banktjänster. Samtidigt har den fysiska infrastrukturen för banktjänster till privatkunder minskat och motsvarar nu endast omkring 20 bankkontor per 100 000 invånare i EU, jämfört med omkring 30 kontor år 2004.
 • Omstruktureringen av banktjänster till privatkunder är ofta storskalig, komplex och tidskrävande jämfört med andra sektorer. Den sker genom väletablerade institutionella ramar för social dialog med en hög grad av representation och kollektiv organisation. Detta är ett exempel på den sociala dialogens viktiga roll när det gäller att mildra de negativa effekterna av omstruktureringar.
 • Jämfört med andra sektorer har andelen specialiserade yrkesutövare inom banktjänster till privatkunder ökat snabbt, och två tredjedelar av dem som i dagsläget arbetar på området banktjänster till privatkunder i EU är högutbildade. För att tillgodose denna nya efterfrågan på högkvalificerad personal (bl.a. juridiska experter, datavetare och experter inom nätverkssäkerhet) och för att öka anställbarheten hos dem som har mer traditionella bankjobb, kommer det att vara avgörande för sektorn att utveckla riktade kompetensstrategier.
 • Digitaliseringen har förändrat många av de traditionella arbetssätten inom sektorn för banktjänster till privatkunder. Detta tar sig uttryck i en ökning av antalet ”datorbaserade” jobb och en minskning av arbeten som innebär kontakt med kunder. En stor andel av yrkesrollerna inom sektorn kan nu skötas på distans. Under pandemin sågs den största ökningen av distansarbetet: nästan en av två arbetstagare inom finanssektorn i EU arbetade antingen ”vanligtvis” eller ”ibland” på distans under 2021.
 • Banktjänster till privatkunder är en höginkomstsektor, men det är också inom denna sektor som den största löneklyftan mellan kvinnor och män finns. Även om detta delvis speglar graden av specialisering inom de här yrkesrollerna – där män är överrepresenterade inom mer högavlönade yrken som it-relaterade jobb samt tillsyns- och chefsbefattningar – kommer de könsbaserade lönerevisioner som föreskrivs i förslaget till EU-direktiv om insyn i lönesättningen att spela en viktig roll när det gäller att identifiera andra orsaker till de stora löneklyftor mellan kvinnor och män som förekommer inom sektorn.
Read less

Sammanfattning

Banksektorn till privatkunder är en utmärkt bransch att titta på om man vill undersöka digitaliseringens effekter på arbete och sysselsättning. Finansiella tjänster erbjuds i allt högre grad direkt på nätet, utan att föregås av fysiska möten med kunderna. Många banker inom sektorn har genomgått eRead more

Banksektorn till privatkunder är en utmärkt bransch att titta på om man vill undersöka digitaliseringens effekter på arbete och sysselsättning. Finansiella tjänster erbjuds i allt högre grad direkt på nätet, utan att föregås av fysiska möten med kunderna. Många banker inom sektorn har genomgått en successiv omstrukturering efter den globala finanskrisen, och detta är en av få tjänstesektorer som uppvisar en stagnerande eller sjunkande sysselsättning. Utöver de tekniska förändringarna när det gäller hur de här tjänsterna tillhandahålls har sektorn även stått inför andra utmaningar, såsom ökad regelefterlevnads- och regleringsbörda, konkurrens från finansteknikområdet, låga räntor och minskad lönsamhet. Fallstudierna i denna rapport ger exempel på nyligen genomförda omstruktureringar inom sektorn och beskriver vad som motiverade omstruktureringen, hur den hanterades och hur den påverkade sysselsättningen, arbetsorganisationen och andra företags- och personalresultat.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  78
  Referensnummer: 
  EF22014
  ISBN: 
  978-92-897-2280-3
  Katalognummer: 
  TJ-04-22-009-EN-N
  DOI: 
  10.2806/146383
  Catalogue info

  Banktjänster till privatkunder: digitalisering och omstruktureringar

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2022), Going digital: Restructuring trends in retail banking, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF22014EN1
  Catalogue info

  Going digital: Restructuring trends in retail banking

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 1 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Top 6 retail banking occupations in 2011 and 2021, EU27
  • Table 2: Characteristics of job loss cases in the financial sector and in all other sectors, 2008–2021
  • Table 3: Largest recent restructuring cases in the financial sector at national level, 2020–2021
  • Table 4: Companies involved in continuous or serial restructuring, 2019–2021
  • Table 5: Summary of the main drivers of the restructuring processes in the banking cases analysed
  • Table 6: Restructuring processes at CaixaBank in 2015–2021
  • Table 7: Time frames of the restructuring processes
  • Table 8: Implementation phases of the CaixaBank collective dismissal plan in 2021
  • Table 9: Support measures for employees affected
  • Table 10: Quota 100 economic incentive applied to Banco BPM

  List of figures

  • Figure 1: Number of bank branches per 100,000 inhabitants, 2004 and 2020
  • Figure 2: Employment change in service sectors, 2008–2021, EU27 (percentage points)
  • Figure 3: Financial and insurance services as a proportion of total employment, 2008 and 2021, EU27 (%)
  • Figure 4: Number of employees in financial and insurance services by broad occupational group, 2008 and 2021, EU27 (millions)
  • Figure 5: Unadjusted gender pay gap by country, 2020 (percentage points)
  • Figure 6: Proportion of young employees (15–39 years) in the total workforce by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 7: Relative prevalence of young employees by country, 2021, EU27 (percentage points)
  • Figure 8: Proportion of part-time employees by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 9: Average number of actual weekly working hours in the main job, 2008 and 2020, EU27
  • Figure 10: Change in total volume of hours worked compared with 2008, EU27 (percentage points)
  • Figure 11: Teleworking incidence by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 12: Teleworking incidence in retail banking before and during the pandemic, 2019 and 2020, EU27 (%)
  • Figure 13: Teleworking incidence by gender, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 14: Employee location by broad occupational group, 2021, EU27 (%)
  • Figure 15: Number of restructuring announcements involving job losses and job gains per year, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 16: Number of national or subnational cases involving job losses in the financial sector by restructuring type, 2008–2021, EU27
  • Figure 17: Offshoring cases, 2008–2021
  • Figure 18: Proportions of payment instruments used at the point of sale and in person-to-person payments (left figure) and used online (right figure), euro zone, 2019 (%)
  • Figure 19: Use of payment methods during the pandemic, euro zone, 2020 (%)
 • Case studies

   

  Country Restructuring case studies database PDF
  Denmark Danske Bank Danske Bank 
  Italy Banco BPM Banco BPM
  Netherlands ING Group ING Group
  Poland Bank Pekao S.A. Bank Pekao S.A.
  Portugal Novo Banco Group Novo Banco Group
  Spain CaixaBank CaixaBank

   

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor (ERM) has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This publication series include the ERM reports, as well as blogs, articles and working papers on restructuring-related events in the EU27 and Norway.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar