COVID-19

Undersökningen Leva, arbeta och covid-19 i Europeiska unionen och 10 av EU:s grannländer

Report
Publicerad
7 december 2022
pdf
Formats and languages

Resultat

  • Resultaten visade en utbredd känsla av social utestängning bland yngre svarande i EU (28 procent) och i EU:s grannländer (41 procent), och många uttryckte oro över sin ekonomiska och arbetsrelaterade situation. Detta återspeglar pandemins långvariga effekter, vilket målar upp en dyster bild i hela Europa. Dessutom framhäver detta behovet av ytterligare politisk uppmärksamhet, särskilt när det gäller ungdomar.
Read more
  • Resultaten visade en utbredd känsla av social utestängning bland yngre svarande i EU (28 procent) och i EU:s grannländer (41 procent), och många uttryckte oro över sin ekonomiska och arbetsrelaterade situation. Detta återspeglar pandemins långvariga effekter, vilket målar upp en dyster bild i hela Europa. Dessutom framhäver detta behovet av ytterligare politisk uppmärksamhet, särskilt när det gäller ungdomar.
  • Hälsa och psykiskt välbefinnande är stora problem i alla länder, och många svarande rapporterade höga risker för depression. Särskilt oroande är de resultat som visar att 75 procent av befolkningen i åldern 18–44 år löper risk för depression i EU:s grannländer. Konkreta politiska åtgärder för att skydda familjer mot hemlöshet, förbättra barnomsorgen och säkerställa tillgång till kvalitativ hälso- och sjukvård, inbegripet psykiatrisk vård, kommer att vara avgörande för att man ska göra framsteg på dessa områden.
  • Dålig balans mellan arbete och privatliv rapporterades överlag. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan länderna när det gäller arbetstid och arbetströtthet. Kvinnor rapporterar trötthet i större utsträckning än andra, på grund av att de utför merparten av det oavlönade hushållsarbetet under sin fritid, särskilt i EU:s grannländer. Detta belyser behovet av jämställdhetsorienterade aktiva arbetsmarknadsåtgärder som särskilt riktar sig till kvinnor samt en effektiv politik inom hälso- och sjukvårdssektorn.
  • Av de svarande från EU:s grannländer uppgav 70 procent att de inte hade tillräcklig tillgång till utbildningsprogram. På detta område finns det en stor potential hos utbildningssystem som kan erbjuda kompetensutveckling och omskolning för arbetssökande och personer med lägre kompetens, särskilt genom offentliga arbetsförmedlingar. Europaåret för kompetens 2023 kommer att vara ett viktigt tillfälle att främja effektiva och inkluderande investeringar i utbildning i hela Europa.
  • Problem med levnadskostnader rapporterades i samtliga av EU:s 27 medlemsstater och i EU:s grannländer, med ökningar i EU jämfört med tidigare resultat 2021 och 2020. Det stora antalet personer som kämpar för att få ekonomin att gå ihop är särskilt slående: 48 procent i EU:s medlemsstater och upp till 81 procent i EU:s grannländer, där risken för fattigdom är som störst. Prioriterade åtgärder inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter som bidrar till att skapa kvalitativa arbetstillfällen och rättvisa sociala trygghetssystem kommer att vara avgörande för att förbättra motståndskraften i framtiden.
Read less

Sammanfattning

Eurofound lanserade undersökningen Leva, arbeta och covid-19 för första gången i början av 2020. Undersökningen syftar till att identifiera pandemins omfattande inverkan på EU-medborgarnas arbetsliv och deras liv i allmänhet. Den femte omgången av Eurofounds undersökning, som genomfördes våren 20Read more

Eurofound lanserade undersökningen Leva, arbeta och covid-19 för första gången i början av 2020. Undersökningen syftar till att identifiera pandemins omfattande inverkan på EU-medborgarnas arbetsliv och deras liv i allmänhet. Den femte omgången av Eurofounds undersökning, som genomfördes våren 2022, belyser också en ny osäker verklighet som orsakats av kriget i Ukraina, rekordhög inflation och kraftiga ökningar av levnadskostnaderna. Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) genomförde en kortare version av frågeformuläret som en pilotstudie i 10 av EU:s grannländer. I detta gemensamma faktablad från Eurofound och ETF presenteras ett urval av resultat från undersökningen som omfattar både EU:s 27 medlemsstater och de 10 utvalda EU-grannländerna.
Resultaten visar på minst en tydlig gemensam nämnare bland de svarande från alla länder, nämligen allvarlig oro över de stigande levnadskostnaderna. Samtidigt pekar resultaten på stora skillnader i levnads- och arbetsvillkor mellan de svarande i de två grupperna av länder, men visar också stora skillnader inom EU och mellan de utvalda EU-grannländerna.

Read less

Formats and languages

Note on gender: In the analysis of the Living, working and COVID-19 e-survey data, respondents are categorised according to gender on the basis of the following question: ‘Would you describe yourself as … a man; a woman; or would you describe yourself in another way?’ The number of respondents who described themselves ‘in another way’ was not sufficient to allow for separate analysis. The terms ‘male’ and ‘female’ are used adjectivally to describe characteristics and experiences relating to men and women, respectively.

Part of the series

  • COVID-19

    Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar