Europeiska företagsundersökningen 2019

För att uppnå en hållbar, inkluderande och smart tillväxt behöver Europa konkurrenskraftiga företag som erbjuder bra jobb åt arbetstagarna. För att prestera så bra som möjligt behöver företagen motiverade arbetstagare med rätt kompetens som är villiga att använda sina färdigheter efter bästa förmåga. För att kunna ha hållbara, produktiva och tillfredsställande yrkesliv behöver arbetstagarna en stimulerande arbetsmiljö som erkänner deras insats och underlättar deras utveckling.

Om undersökningen

Eurofound och Cedefop genomför tillsammans den fjärde europeiska företagsundersökningen (ECS) 2019. I ECS 2019 inhämtas uppgifter från över 20 000 företag om arbetsplatsernas praxis för arbetsorganisation, personalförvaltning, kompetensanvändning, kompetensstrategier, digitalisering, direkt arbetstagarmedverkan och social dialog. Undersökningen gör det möjligt att ta reda på vilken arbetsplatspraxis som fungerar särskilt väl för att uppnå win-win-resultat: situationer där arbetstagare får stöd och motiveras så att de kan utnyttja sin kompetens till fullo, dela med sig av kunskaper och insikter till kollegor och chefer och hitta möjligheter att förbättra både sin egen kompetens och arbetsprocessen som helhet, vilket är bra för företagen.

ECS 2019 är den första storskaliga, gränsöverskridande undersökningen som görs med push-to-web-metoden. Fältarbetet utförs av Ipsos. Företag från alla EU-medlemsstater kontaktas per telefon för att hitta en uppgiftslämnare som är chef och om möjligt en uppgiftslämnare som är arbetstagarrepresentant. Uppgiftslämnarna ombes sedan att fylla i frågeformuläret på nätet. Detta tillvägagångssätt minskar bördan för uppgiftslämnarna och förväntas förbättra svarens kvalitet. Genom att frågeformuläret administreras helt på nätet blir ECS verkligen framtidssäker.

Resultat

Översiktsrapporten om ECS 2019 kommer att offentliggöras hösten 2020. Den kommer att behandla mönster i fråga om praxis på arbetsplatsen och koppla dem till ledningsstrategier och resultat för företagen och deras anställda.

Mer information

För mer information om ECS, kontakta Gijs van Houten.

Se också Cedefop – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar