Den europeiska undersökningen om arbetsvillkor 2020

Hur ser ditt arbetsliv ut och hur är det jämfört med andra européers?

Eurofound är ett EU-organ som undersöker hur människor i Europa lever och arbetar och hur detta förändras under tidens gång. Var femte år utför de en undersökning om människors arbetsvillkor och sysselsättningskvalitet. Varje undersökning ger en aktuell ögonblicksbild av arbetslivet och visar hur mycket, och på vilket sätt, det har förändrats.

Den europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) ger värdefull information för att hjälpa beslutsfattare att fatta beslut om sättet på vilket människor arbetar, på arbetsplatserna, i de olika länderna och i Europa – beslut som du och andra arbetstagare kan ha nytta av. Den samlar in information om dina arbetsvillkor, bland annat arbetstid, exponering för risker, hur arbetet är organiserat, balans mellan arbete och privatliv, tillgång till utbildning, löneförmån och allmän arbetstillfredsställelse.

EWCS genomförs i alla länder i Europeiska unionen samt i sju kandidatländer och Norge och Schweiz. Mellan 1 000 och 3 300 arbetstagare kommer att intervjuas i varje land – totalt 45 000 personer. Intervjuerna kommer att genomföras ansikte mot ansikte i hemmet. Det är av största vikt att så många personer som möjligt genomför undersökningen så att resultaten är tillförlitliga. Personerna som kontaktas väljs ut slumpmässigt.

EWCS-resultaten kommer att användas för att: 

  • bevaka framsteg och utmaningar inom arbetskvalitet
  • analysera resultaten av sysselsättningspolitik från ett arbetskvalitativt perspektiv
  • identifiera riskgrupper, problemområden och framsteg
  • bidra till nya policyer för arbetstagare.

De första undersökningsresultaten kommer att offentliggöras år 2021. All information som samlas in kommer att anonymiseras så att ingen enskild person kan identifieras i resultaten. Detta är i överensstämmelse med nationell och Europeiska unionens lagstiftning. Ett integritetsmeddelande finns att tillgå på www.ipsos.uk/EWCS7.

För mer information, kontakta Sophia MacGoris, undersökningshandläggare, på smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar