Europeiska undersökningen om arbetsvillkor 2024

År 2024 kommer Eurofound att inleda nästa omgång av sin europeiska undersökning om arbetsvillkor (EWCS) genom att intervjua cirka 54 000 arbetstagare i EU:s samtliga medlemsstater och flera andra europeiska länder. Planen är att inleda fältarbetet i februari 2024 och ha de första resultaten och uppgifterna tillgängliga 2025. EWCS ger en heltäckande bild av arbetande mäns och kvinnors liv i verkligheten. För att framtidssäkra detta unika verktyg för en europeisk jämförande analys av arbetsvillkor och göra det möjligt att bevara trendanalyser kommer de traditionella personintervjuerna att för första gången kompletteras med intervjuer online.

Undersökningens mål

Den undersökning som genomförs 2024 kommer att ge tillgång till data som gör det möjligt att fortsätta att

  • utvärdera och kvantifiera arbetsvillkoren för både anställda och egenföretagare i och utanför EU:s medlemsstater på ett samordnat sätt,
  • analysera förhållandet mellan arbetsvillkorens olika aspekter,
  • identifiera arbetssituationer som ger anledning till oro och/eller riskgrupper samt övervaka områden som kan förbättras,
  • övervaka trender genom att tillhandahålla enhetliga indikatorer för dessa ämnen,
  • bidra till att utveckla EU:s politik, särskilt vad gäller sysselsättning och arbetets kvalitet.

Huvuddrag

Som den senaste utgåvan av Eurofounds längst pågående undersökning ska den europeiska undersökningen om arbetsvillkor 2024 säkerställa kontinuitet i undersökningsanalysen, exakta och tidsmässigt aktuella fynd och högkvalitativa resultat, liksom att metoderna för datainsamling är anpassbara inför framtiden.

Pågående verksamhet

Förberedelser pågår redan inför EWCS 2024. Tonvikten ligger främst på att bevara trender för att säkerställa jämförbarhet över tid vad gäller arbetskvalitet och nyckelindikatorer om kvalitet i arbetslivet, och att införliva jämställdhetsintegrering. Nya frågor kommer att tas fram för den centrala policyn och forskningsagendan kring framtidens arbete, inräknat effekten av covid-19, digitaliseringen och utfasningen av fossila bränslen på arbetsplatserna.

En undersökning har beställts om hur tvärnationella enkätundersökningar utförda av intervjuare kan få en onlinefunktion, med särskild tonvikt på EWCS, och en annan om kognitiva förhandstester med hjälp av tvärkulturella intervjuer och webbsondering.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar