Om Eurofounds slumpmässiga urvalsundersökningar

Sedan starten har Eurofound byggt upp en omfattande kunskapsbas som rör levnads- och arbetsvillkor inom EU. Ett av Eurofounds huvuduppdrag är att följa utvecklingen i medlemsstaterna över tid. Man har därför tagit fram tre återkommande, sannolikhetsbaserade undersökningar som samlar in data av hög kvalitet för hela EU, nämligen Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) Europeiska undersökningen om livskvalitet (EQLS) och Europeiska företagsundersökningen (ECS) . De tre undersökningarna har följande inslag gemensamt:

  • Ett representativt urval.
  • Data från samtliga EU-medlemsstater, (möjliga) kandidatländer och ofta även Norge och Schweiz samlas in.
  • Jämförbarhet mellan länder.
  • Varje undersökning genomförs återkommande vilket ger möjlighet till tidsserieanalys.
  • Utvecklade i nära samarbete med Eurofounds trepartsintressenter samt experter på området.
  • Frågeformulär som täcker ett brett urval av ämnen som tagits fram för att möta behoven hos Europas beslutsfattare.
  • Frågeformulären bygger på en tvärvetenskaplig grund.
  • En utarbetad strategi för kvalitetssäkring.
  • Resultaten finns tillgängliga i god tid i politiskt relevanta rapporter, datavisualisering på nätet och mikrodata.

Tillgång till uppgifter

Alla frågeformulär och dataset för undersökningarna är tillgängliga för allmänheten utan kostnad.

Metoder

Syftet med Eurofounds undersökningar är att ta fram data av hög kvalitet om europeiska levnads- och arbetsvillkor samt praxis på arbetsplatser runt om i Europa. För att lyckas med det, och för att kunna samla in specifik information, riktar sig varje undersökning till en egen målpopulation. Vi strävar även efter att samordna undersökningsmetoderna i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att alla undersökningar kan ha nytta av de lärdomar som dras. En utförligare beskrivning av de metoder som använts finns på sidan för varje enskild undersökning.

Framtidssäkring av undersökningarna

Under de närmaste åren kommer Eurofound att införa en strategi som syftar till att framtidssäkra undersökningarna. I detta ingår bland annat att titta på om nya och mer kostnadseffektiva modeller för datainsamling kan användas, med hänsyn till både den övergripande kvaliteten i undersökningarna och jämförbarheten över tid.

Eurofound undersöker även möjligheterna att använda stordata för att komplettera sina egna data och sätta in dem i ett sammanhang. Fokus ligger på att förbättra urval, insamling och analys av stordata samt textanalys av innehåll i sociala medier för att granska marginella företeelser.

Kvalitetssäkring

Eurofound lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra sina undersökningar. Våra metoder och arbetssätt följer gemensamt överenskomna standarder för att garantera att de data som samlas in håller hög kvalitet.

Europeiskt och internationellt samarbete

Eurofounds undersökningsmetoder och frågeformulär kan användas av andra organisationer under förutsättning att de upphovsrättsliga villkoren efterlevs. Många organisationer har därför uttryckt intresse för att använda vårt material eller samarbeta med Eurofound.