Europeiskt och internationellt samarbete

Många har uttryckt intresse för att använda vårt material och samarbeta med Eurofound. De metoder och frågeformulär som används i Eurofounds alleuropeiska undersökningar finns tillgängliga och kan användas utan kostnad av andra forskare under förutsättning att vissa upphovsrättsliga villkor uppfylls.

Samarbete på europeisk nivå

I de senaste upplagorna av Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) har regeringarna i Belgien, Frankrike, Slovenien och Spanien själva finansierat ett utökat urval av deltagare för att kunna göra mer djupgående analyser. Både Norge och Schweiz har deltagit i EWCS under flera år.

På liknande sätt finansierade Italiens nationella institut för analys av offentlig politik (INAPP) ett utökat urval av deltagare i Italien till Europeiska undersökningen om livskvalitet (EQLS) 2016.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har kunnat dra nytta av Eurofounds erfarenheter av att utveckla undersökningsmetoder och utforma undersökningar, enligt det samförståndsavtal som finns mellan de båda byråerna. Europeiska arbetsmiljöbyrån använde metoder från Eurofounds Europeiska företagsundersökning (ECS) i den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener) 2009. Teamen bakom ECS och Esener står i regelbunden kontakt med varandra för att se till att erfarenheterna från ett projekt även kommer det andra till godo. ECS 2019 genomfördes i samarbete med Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop). Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) använder EWCS-data för sitt jämställdhetsindex. Eurofound har även hjälpt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) att förbereda undersökningar.

EU-kommissionen (generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar) har gett sitt stöd till att inkludera kandidatländer och möjliga kandidatländer i Eurofounds undersökningar.

Internationellt samarbete

EWCS frågeformulär och metoder är en inspirationskälla för andra undersökningar runtom i världen, till exempel den amerikanska undersökningen av arbetsvillkor, Sydkoreas undersökning av arbetsvillkor och Israels socialundersökning 2016. Några länder i Centralamerika, samt Argentina, Chile och Uruguay, använder en anpassad version av EWCS frågeformulär för att göra studier på nationell nivå. Ett begränsat antal av EWCS frågor har tagits med i Kinas urbana arbetskraftsundersökning 2016.

Internationella arbetsorganisationen

För att komma till rätta med bristen på tillförlitliga uppgifter om arbetsvillkor i utvecklings- och övergångsländer har Eurofound och Internationella arbetsorganisationen (ILO) gått samman för att gemensamt kunna övervaka och analysera arbetsvillkor globalt.

I ett första samarbetsprojekt har Eurofound och ILO undersökt arbetsvillkor runt om i världen och analyserat utvecklingen av arbetets och arbetslivets kvalitet i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika.

Båda organisationerna har dessutom utvecklat standardmetoder för en global undersökning av arbetsvillkor (GWCS). Syftet är att skapa ett öppet verktyg som kan användas på nationell nivå och anpassas efter de behov som finns hos Eurofounds trepartsaktörer i varje land. Arbetet ingår som en väsentlig del av ILO:s nationella program för anständigt arbete.

Förenta nationerna

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har tidigare använt frågeformuläret från Eurofounds Europeiska undersökning om livskvalitet (EQLS) för att genomföra undersökningar av livskvaliteten i Kroatien och Nordmakedonien.

Internationella riktlinjer och övervakning av politiken

Eurofound har även bidragit till att utveckla internationella statistiska riktlinjer för att mäta arbetets och arbetslivets kvalitet i olika undersökningar. Nedan följer några exempel:

EWCS används även för att övervaka utvecklingen av arbetets kvalitet, till exempel inom EU-kommissionens gemensamma bedömningsram och OECD:s studier av arbetets kvalitet. Eurostat använder några av EWCS frågor för att övervaka sysselsättningens kvalitet i Europa.

EQLS ger ett värdefullt bidrag på internationell nivå eftersom samtliga EU:s medlemsstater omfattas av undersökningarna, mångfacetterad information finns samlad i ett och samma dataset och både den arbetande och icke-arbetande delen av befolkningen finns representerad. EQLS data används i en rad internationella index och mätningar, enligt följande:

  • Europeiska jämställdhetsinstitutets jämställdhetsindex använder uppgifter från EQLS och EWCS för att fånga in frågor om tidsfördelning .
  • Index för aktivt åldrande (Active Aging Index) som stöds av EU-kommissionen och FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece).
  • Bertelsmann Foundations Social Cohesion Radar (radar för social sammanhållning) 2013 och 2014.

EQLS har bidragit med viktig information till både den forskning och den offentliga debatt som ligger bakom utvecklingen av EU-kommissionens Bortom BNP-agenda. Undersökningen har också använts för att utveckla en uppsättning livskvalitetsindikatorer för Eurostat.