Kvalitetssäkring av Eurofounds undersökningar

Kvalitetssäkring av undersökningar

Eurofound eftersträvar hög kvalitet på sina undersökningsuppgifter genom att uppfylla gemensamt överenskomna standarder för metodik och förfaranden. Det sker genom att följa det europeiska statistiksystemets (ESS) kvalitetskriterier vid utformningen av undersökningen, genomförandet och kvalitetsbedömningen. För Eurofounds undersökningar tillämpas kriterierna på följande sätt.

  • Relevans: Säkerställa att undersökningen uppfyller nuvarande och potentiella användares behov.
  • Korrekthet: Ha uppgifter för vilka uppskattningarna ligger så nära de verkliga värdena som möjligt. I praktiska termer sker detta genom att minimera eventuella fel i undersökningen.
  • Aktualitet och punktlighet: Sprida uppgifter så nära referensperioden som möjligt och följa den fastställda tidsplanen för att publicera uppgifterna.
  • Tillgänglighet och tydighet: Göra det möjligt för användarna att enkelt få tillgång till undersökningsresultaten och uppgifterna och erbjuda dem nödvändig bakgrundsinformation för att tolka resultaten.
  • Enhetlighet och jämförbarhet: Se över uppgifterna i jämförelse med andra tillhörande uppgifter som härrör från andra källor och bedöma om skillnaderna kan hänföras till skillnader mellan verkliga värden. Undersöka om uppgifterna är jämförbara inom geografiska områden och över tiden.

Syftet är att kontinuerligt förbättra undersökningarnas kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Kvalitetskriterier och nödvändiga steg i processen för att uppfylla dessa kriterier anges både i anbudsspecifikationerna och den detaljerade planeringen av undersökningsprocessen. Det finns förfaranden för att kontrollera alla aspekter av undersökningsförberedelserna, fältarbete och uppgiftsbearbetning och för att samla in omfattande dokumentation om hur kvalitetskriterierna uppfylls.

Undersökningarnas inverkan på beslutsfattandet och användningen av uppgifter inom forskning övervakas regelbundet. Information samlas in om hur undersökningarna uppfyller användarnas behov. Vidare beställs externa kvalitetsbedömningar av uppgifterna och undersökningsförfarandena, som sedan publiceras.