Europeiska företagsundersökningen (ECS) 2009 ‒ Metodik

ECS 2009 är den andra storskaliga organisatoriska undersökningen som utförs av Eurofound, efter den Europeiska undersökningen om arbetstid och balansen mellan arbete och privatliv (ESWT) som genomfördes i 21 EU-länder 2004‒2005.

Mål

Målen för undersökningen var att

  • kartlägga, bedöma och kvantifiera information om företagens politik och praxis i hela Europa på en samordnad grund,
  • analysera förbindelserna mellan företagens praxis och vilken inverkan den har samt att analysera praxis utifrån företagsstrukturen, med fokus främst på den sociala dialogen,
  • övervaka trender,
  • bidra till Lissabonstrategin i fråga om företagens politik och praxis när det gäller inverkan på jobbkvaliteten, liksom utvecklingen av företagens sociala dialog. Undersökningen bör göra det möjligt att utveckla homogena indikatorer för dessa frågor för en europeisk publik.

Utformning och metod

ECS 2009 genomfördes i 30 länder: de 27 EU-medlemsstaterna samt Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. TNS Infratest Sozialforschung i München (Tyskland) var i samarbete med en grupp experter och nationella institut för fältarbete ansvarigt för att genomföra undersökningen.

Undersökningen genomfördes med hjälp av datorstödda telefonintervjuer (CATI). De företag som skulle intervjuas valdes ut slumpvis bland dem med 10 eller fler anställda i respektive land.

En företrädare för ledningen och, när det var möjligt, en företrädare för de anställda intervjuades i respektive företag. Intervjun pågick i genomsnitt 20 minuter för ledningsföreträdaren och 15 minuter för arbetstagarföreträdaren. Frågeformulären finns tillgängliga.

Undersökningen omfattade inte jordbruks- och fiskesektorn, privata hushåll eller internationella organisationer. Offentlig förvaltning ingick i stickprovet.

En begränsad utvidgning av undersökningen för att samla in ytterligare information om ekonomiskt resultat för företag i den privata sektorn genomfördes i slutet av 2009. Den omfattade företag i fem länder – Finland, Tyskland, Polen, Spanien och Storbritannien ‒ som företräder olika ”välfärdssystem”.

Kvalitetssäkring

Eurofound har under många år byggt upp avsevärda expertkunskaper när det gäller att genomföra undersökningar och har utvecklat bästa praxis för kvalitetssäkring. Ramen för kvalitetssäkring för ECS 2009 består av fyra huvudpelare:

  • Planering: systematisk planering och kartläggning av hela undersökningsprocessen.
  • Samråd: samråd med experter, intressenter och användare av undersökningen i samband med framtagningen av frågeformuläret, centrala begrepp i undersökningen och metodologisk strategi.
  • Öppenhet: hela undersökningsprocessen kommer att vara öppen, både internt och externt.
  • Dokumentation: dokumentation av alla steg, beslut eller händelser under projektets gång för att säkerställa att varje steg enkelt kan spåras.

För att säkra undersökningens kvalitet, och i enlighet med Eurofounds praxis, ansågs det avgörande att redan från början ta med experter och användare av undersökningen, dvs. Eurofounds intressenter företrädda av ledamöter i styrelsen för den rådgivande trepartskommittén om ECS 2009.

I rapporten Kvalitetsbedömning av den andra europeiska företagsundersökningen bedöms undersökningens kvalitet på alla stadier, alltifrån utformningen av stickproven till den slutliga spridningen av uppgifter.

För ytterligare information kontakta Camilla Galli da Bino, tfn +353 12043125, e-post: gdb@eurofound.europa.eu