Europeiska företagsundersökningen 2009 (ECS)

Flexibel arbetstid 

  • Över hälften (56 procent) av företagen i Europa erbjuder någon form av flextidsarrangemang.
  • Cirka två tredjedelar av de undersökta företagen erbjuder sina anställda arbete på deltidsbasis.
  • Under de 12 månader som föregick undersökningen hanterades arbetstoppar genom övertidsarbete för de anställda i strax över två tredjedelar (68 procent) av företagen. Övertidsarbetet är relativt jämnt spritt över näringslivets olika sektorer.
  • Arbete utanför normal arbetstid ligger fortfarande på en stabil nivå och används av avsevärt färre företag än andra former av flexibel arbetstid. I cirka 44 procent av företagen inom EU finns anställda som regelbundet måste arbeta utanför normal arbetstid, oftast på lördagar (40 procent).

Observera: videon finns enbart på engelska