ECS 2013 – Frågeformulär

Ett frågeformulär av hög kvalitet är A och O för en lyckad undersökning. Eurofound satsar mycket på framtagandet av frågeformulären. Frågeformuläret för den tredje europeiska företagsundersökningen har förberetts noga internt.

Det baserades på två bakgrundsdokument som användes för att utarbeta den begreppsmässiga ramen för frågeformuläret. Det ena dokumentet handlar om arbetsorganisationen och arbetstagarnas medverkan, medan det andra speglar den sociala dialogen på arbetsplatsen som drivkraft för direkt medverkan.

Vidare har frågeformuläret tagits fram i nära samarbete med en grupp som arbetar med att ta fram frågeformulär. Gruppen består av experter på ämnet från olika EU-länder som arbetar med enkäter i sina egna länder, eller som har deltagit i ett Europaomfattande forskningsprojekt, t.ex. MEADOW. Likaså har representanter från internationella organisationer och Eurofounds trepartssammansatta styrelse medverkat.

Under arbetets gång utfördes bland annat en förhandsöversättning från engelska till tyska och franska som gjorde att man sedan kunde lägga sista handen vid det ursprungliga frågeformuläret. Ett förhandstest har också gjorts i tre länder.

För en lyckad Europaomfattande undersökning är det också viktigt att de språkversioner som används i varje land håller hög kvalitet och är jämförbara. Det omfattande översättningsförfarande som Eurofound och dess uppdragstagare använder sig visar betydelsen av högkvalitativa översättningar.

Frågeformulären på ursprungsspråket engelska för intervjun med cheferna och intervjun med arbetstagarrepresentanterna kan laddas ned.