Undersökningen av livskvaliteten i Europa 2007

Eurofounds andra undersökning av livskvaliteten i Europa (EQLS) som genomfördes under 2007 ger en omfattande bild av de olika sociala verkligheterna i de 27 medlemsstaterna, och omfattar även Norge och kandidatländerna Turkiet, Makedonien och Kroatien.

Många av de frågor som ställdes i den första EQLS 2003 upprepades, exempelvis frågor om sysselsättning, inkomst, utbildning, boende, familj, hälsa, balans mellan arbete och privatliv, tillfredsställelse med livet och uppfattning om samhällets kvalitet. Tack vare att forskningsteamet nu förfogar över två uppsättningar uppgifter kan det mäta hur människors liv har förändrats under de mellanliggande åren.

Uppgifter från EQLS och andra kompletterande källor matas också in i Eurofounds elektroniska databas med statistikindikatorer över livskvalitet (EurLIFE).