Undersökningen av livskvaliteten i Europa (EQLS) 2007 ‒ Resultat

Översikt över resultaten

  • Européerna är i allmänhet nöjda och belåtna med livet: på en skala från ett till tio ligger genomsnittet för EU-27 på 7 för tillfredsställelse med livet och 7,5 för lycka.
  • Skillnaderna i hushållens inkomster i Europa är skarpa: I EU-27 har Bulgarien och Rumänien inkomster som är nästan lika låga som i kandidatlandet f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. För att klara sig med en otillräcklig inkomst odlar omkring hälften av hushållen i kandidatländerna och de nya medlemsländerna (med undantag för Cypern och Malta) en del av sina egna livsmedel.
  • Familjen är i stor utsträckning delaktig i barnomsorg och äldrevård och är fortfarande den man i första hand vänder sig till för personligt stöd i nödsituationer. Européerna är i stor utsträckning nöjda med sitt familjeliv. Kvinnor lägger fortfarande mer tid än män på omvårdnad och hushållsgöromål.
  • En bra balans mellan arbete och privatliv är svår att uppnå och problemen tycks vara störst i sydöstra Europa: i Kroatien och Grekland säger drygt 70 procent av arbetstagarna att de är alltför trötta för att utföra hushållsarbete minst flera gånger per månad på grund av arbetet.
  • 81 procent av de bosatta inom EU sa att god hälsa var ”mycket viktigt” för deras livskvalitet, men det är bara i genomsnitt 21 procent av de intervjuade som bedömer att de har en ”mycket god” hälsa.
  • När de ombads att uppskatta samhällets kvalitet visade det sig att det är människorna i de nya medlemsstaterna i östra Europa – och i Italien och Portugal – som litar minst på sina politiska institutioner. Medborgare i de nordiska länderna och i Turkiet har störst förtroende för sina institutioner. Människor i de nordiska länderna och i Nederländerna uttrycker också den högsta nivån av förtroende för andra människor.