Europeiska undersökningen av livskvalitet 2012

Fältarbetet för den tredje undersökningen av livskvaliteten i Europa (EQLS) genomfördes från slutet av september 2011 till början av februari 2012 i 27 EU-medlemsstater.

Rapporten om resultaten Quality of life in Europe: Impacts of the crisis (Livskvaliteten i Europa: Konsekvenser av krisen) finns nu på nätet.

 

Huvudsakliga resultat

Optimismen och lyckan har minskat med mer än 20 procent rapporteras från vissa länder runt om i EU och över en tredjedel av personerna säger att deras ekonomiska situation försämrats under de senaste fem åren. Dessa resultat återger i stort, med vissa intressanta undantag, den ekonomiska verkligheten. Den största optimismen rapporteras från Danmark och Sverige och den minsta i Grekland, Italien och Portugal. Den sociala situationen i dagens EU visar upp en komplex och komplicerad bild. Sedan den senaste undersökningen 2007 kämpar fler människor som hade goda inkomster och god boendekvalitet nu med arbetslöshet, skulder, osäker bostadssituation och tillgång till tjänster. 

Undersökningen visar också att det har blivit svårare för personer att få ekonomin att gå ihop:7 procent säger att det är "mycket svårt" att få ekonomin att gå ihop med stora skillnader mellan medlemsstaterna, från 22 procent i Grekland till 1 procent i Finland. På frågan vem de skulle vända sig till för att snabbt låna pengar skulle de flesta européer (70 procent) fråga en familjemedlem eller en släkting om ett lån. 12 procent skulle fråga en vän, granne eller någon annan medan 8 procent skulle vända sig till en tjänsteleverantör eller en institution. En av tio (10 procent) säger att de inte skulle kunna fråga någon, vilket var särskilt vanligt bland personer i den lägsta inkomstkvartilen (15 procent). Totalt har 8 procent av personerna i EU inte kunnat betala tillbaka informella lån i tid.

Förtroendet för viktiga offentliga institutioner, regeringar och parlament har fallit under de senaste fem åren med den största minskningen helt naturligt i de länder som står inför de allvarligaste ekonomiska problemen, exempelvis Spanien och Grekland. Förtroendet för offentliga institutioner är störst i Danmark, Finland, Luxemburg och Sverige till stor del beroende på mycket stort förtroende för nationella politiska institutioner i dessa medlemsstater.

Rapporten undersöker en rad frågor som exempelvis sysselsättning, inkomst, bostads- och levnadsvillkor, familj, hälsa, balans mellan arbete och privatliv, livstillfredsställelse och upplevd samhällskvalitet. Under 2013 kommer ytterligare rapporter om subjektiv välfärd, social ojämlikhet, samhällskvalitet och offentliga tjänsters kvalitet, samt trender för livskvaliteten under de tre undersökningsomgångarna.

Omfattning

Denna rapport omfattar de 27 EU-medlemsstaterna, men totalt intervjuades 43 636 personer i 34 länder (skillnaden utgörs av sju kandidatländer eller föranslutningsländer: Kroatien, Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Kosovo, Serbien och Turkiet). Resultaten från dessa länder kommer att publiceras 2013. Eurofound har arbetat i nära samarbete med sin uppdragstagare GfK EU3C i Belgien för att se till att högsta kvalitetsnormer uppfylldes under förberedelserna inför och utförandet av den tredje EQLS-undersökningen.

Planerna är att allmänheten kommer att få tillgång till datauppsättningen genom UK Data Archive (Storbritanniens dataarkiv) under våren 2013.

Metodologi