EQLS 2012 – Metodologi

För att tillhandahålla jämförbara och tillförlitliga uppgifter om livskvaliteten i hela Europa har Eurofound tagit fram ett enhetligt metodologiskt tillvägagångssätt och ett kvalitetssäkringssystem. Genom åren har metoderna förbättrats, nya frågor lagts till och den geografiska täckningen har utökats i och med EU:s utvidgning.

Fältarbetesperiod: September 2011–februari 2012 (EU:s medlemsländer); maj–augusti 2012 (länder utanför EU).

Uppdragstagare: GfK Significant (Belgien).

Täckning: 27 EU-medlemsländer och sju länder utanför EU (Kroatien, Island, Kosovo, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet)

Målpopulation: Målpopulationen är alla invånare i ovannämnda länder i åldern 18 år och äldre.

Urval: Grundurvalet är ett stratifierat, slumpmässigt urval på flera nivåer. Varje land delas upp i delar efter region och urbaniseringsgrad. Från var och en av dessa delar väljs ett antal primära urvalsenheter ut slumpmässigt. Därefter görs ett slumpmässigt urval av hushåll från varje primär urvalsenhet. I varje hushåll väljs sedan den person som fyller år härnäst ut till intervju.

Urvalets storlek: Målurvalets storlek är alltifrån 1 000 i de mindre länderna till 3 000 i de största. När fältarbetet var färdigt hade sammanlagt 43 636 intervjuer gjorts.

Typ av undersökning: Bygger på frågeformulär med personliga intervjuer i hemmet på landets språk.

Typ av intervju: Personlig intervju i hemmet, i genomsnitt 38 minuter lång i EU27 och 39 minuter i länder utanför EU.

En teknisk rapport (engelska, .pdf, 1MB) om EQLS  finns ute.