EQLS 2016 - Metod

I sin europeiska undersökning om livskvalitet (EQLS) har Eurofound för avsikt att samla in jämförbara och tillförlitliga uppgifter om livskvaliteten i hela Europa. Metoden har förbättrats stegvis med tiden utifrån erfarenheter och ny utveckling som återspeglar aktuella undersökningsmetoder.

Uppdragstagare för EQLS 2016: Kantar Public, Belgien.

Omfattning: 28 EU-medlemsstater och Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Period för fältarbete: September 2016–februari 2017 i EU:s 28 medlemsstater. November 2016–mars 2017 i kandidatländerna.

Målgrupp: Befolkningen i länderna som nämns ovan (18 år eller äldre).

Urval: Stratifierat slumpmässigt urval i flera steg i varje land. Beroende på tillgängligheten till register av hög kvalitet, genomfördes urvalet med hjälp av register på individuell nivå, hushållsnivå och adressnivå, eller genom uppräkning med hjälp av slumpvandring. Urvalet på landsnivå skiktades per region och grad av urbanisering. Inom respektive skikt valdes primära urvalsenheter slumpvis ut i förhållande till befolkningsstorlek. Ett slumpmässigt urval av enskilda personer eller hushåll skedde sedan inom respektive primära urvalsenhet. Slutligen valdes respondenten ut slumpvis i varje hushåll, såvida inte register på individuell nivå användes.

Urvalsstorlek: I de flesta länder var urvalsstorleken 1 000. För att återspegla den större befolkningsgruppen i vissa länder utökades urvalet till 1 300 i Förenade kungariket, 1 600 i Tyskland och 2 000 i Turkiet. Eurofound erbjöd också länderna möjligheten att öka urvalet. Detta erbjudande utnyttjades av Italien, vilket medförde en urvalsstorlek på 2 000 i det landet. Den totala urvalsstorleken för EQLS 2016 i samtliga 33 länder var 36 908 intervjuer.

Typ av undersökning och intervju: Frågeformulärsbaserat, med personliga intervjuer hemma hos respondenten på det nationella språket/de nationella språken i landet. Intervjuerna pågick i genomsnitt i 40 minuter i EU:s 28 medlemsstater och 35 minuter i kandidatländerna.

Kvalitetssäkring: I Eurofounds undersökningar iakttas kvalitetskriterierna för det europeiska statistiksystemet som tagits fram av Eurostat. Eurofound och uppdragstagaren har kontrollerat kvaliteten en mängd gånger under förberedelserna inför och genomförandet av undersökningen för att säkerställa resultat av hög kvalitet.

För mer information, se den tekniska rapporten om EQLS 2016.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar