Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) 2010 ‒ Urval

Urvalet i den europeiska undersökningen om arbetsvillkor är representativt för personer som är 15 år och äldre (16 och äldre i Spanien, Storbritannien och Norge) och som är anställda och boende i landet som undersöks. Ett stratifierat, slumpmässigt urval i flera steg användes för samtliga länder.

I det första stadiet valdes primära urvalsenheter ut, stratifierade utifrån geografiska regioner (NUTS 2-nivå eller lägre) och grad av urbanisering. Inom varje primär urvalsenhet valdes sedan hushåll ut. I länder där ett uppdaterad adress- eller befolkningsregister av hög kvalitet var tillgängligt användes detta som urvalsram. Om inget sådant register var tillgängligt tillämpades ett slumpmässigt förfarande. I den femte EWCS separerades för första gången uppräkningen av adresser via detta slumpmässiga förfarande från intervjustadiet. Avslutningsvis tillämpades ett screeningförfarande för att välja ut en respondent i varje hushåll.

Målet för urvalet var 1 000 intervjuer i samtliga länder, med undantag för Slovenien (1 400), Storbritannien, Italien och Polen (1 500), Tyskland och Turkiet (2 000), Frankrike (3 000) och Belgien (4 000). De slovenska, franska och belgiska regeringarna använder den möjlighet Eurofound erbjuder att betala för ett tillägg till den ursprungliga urvalsstorleken. Antalet intervjuer som genomfördes i respektive land sammanfattas i nedanstående tabell:

Antal genomförda intervjuer:

Belgien

4 001

Irland

1 003

Österrike

1 003

Kroatien

1 100

Bulgarien

1 014

Italien

1 500

Polen

1 500

F d jugoslaviska republiken Makedonien

1 100

Tjeckien

1 000

Cypern

1 000

Portugal

1 000

Turkiet

2 100

Danmark

1 069

Lettland

1 001

Rumänien

1 017

 

 

Tyskland

2 133

Litauen

1 004

Slovenien

1 404

Albanien

1 000

Estland

1 000

Luxemburg

1 000

Slovakien

1 002

Kosovo

1 018

Grekland

1 037

Ungern

1 006

Finland

1 028

Montenegro

1 041

Spanien

1 008

Malta

1 000

Sverige

1 004

 

 

Frankrike

3 046

Nederländerna

1 017

Storbritannien

1 575

Norge

1 085

För ytterligare information se Rapport om genomförande av urval.