Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) 2010 ‒ Viktning

I likhet med tidigare undersökningsomgångar av EWCS behöver tre typer av viktning tillämpas för att resultat baserade på uppgifter från den femte EWCS kan betraktas som representativa för arbetstagare i Europa.

  1. Viktning av sannolikhet vid urval
    På grund av urvalsprocessens utformning har personer i hushåll med färre arbetstagare större chans att väljas ut än personer i hushåll med fler arbetstagare. I ett hushåll där en person arbetar är exempelvis sannolikheten för att den personen ska väljas ut 100 procent, medan den sjunker till 50 procent för personer i ett hushåll med två personer som arbetar. Viktning av sannolikhet vid urval (eller viktning vid utformning) är utformad för att korrigera för detta.
  2. Efterstratifiering
    På grund av olika villighet och tillgänglighet att delta i undersökningen är vissa grupper överrepresenterade och andra grupper underrepresenterade i EWCS-urvalet. För att resultaten korrekt ska återge befolkningen av arbetstagare i respektive land krävs en efterstratifiering. Viktningen beräknas genom att jämföra EWCS med Arbetskraftsundersökningen (Eurostat) vad gäller respondenternas kön, ålder, region, sysselsättning och verksamhetsområde.
  3. Viktning mellan stater
    Skillnaderna mellan länder när det gäller arbetskraftens storlek återspeglas inte (i sin helhet) i urvalets storlek i alla länder. För att större länder ska få större vikt i resultaten på EU-nivå behöver viktning mellan staterna tillämpas när analyser på europeisk nivå genomförs.

For mer information se Weighting Report [.pdf, 3.7MB, enbart på engelska].