EWCS 2015 – metod

I sin undersökning om arbetsvillkor (EWCS) har Eurofound för avsikt att samla in jämförbara och tillförlitliga uppgifter om arbetsförhållanden i hela Europa. Metoden förbättras stegvis, baserat på erfarenheter och för att återspegla aktuella undersökningsmetoder.

Leverantör: Ipsos NV, Belgien.

Omfattning: 28 medlemsstater, Norge, Schweiz, Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Period för fältarbete: Februari–september 2015 i EU28, Norge och Schweiz, september–december 2015 i Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Målgrupp: Alla i ovannämnda länder som är minst 15 år (minst 16 i Bulgarien, Norge, Spanien och Storbritannien) och som har arbete när undersökningen genomförs. Personerna ansågs ha arbete om de hade arbetat för lön eller vinst minst en timme under veckan före intervjun (ILO:s definition).

Urval: Skiktat, slumpvis urval på olika nivåer av den arbetande befolkningen i varje land. Beroende på tillgängligheten till register av hög kvalitet, genomfördes urvalet med hjälp av register på individuell nivå, hushållsnivå och adressnivå, eller genom uppräkning med hjälp av slumpvandring. Urvalet på landsnivå skiktades per region och grad av urbanisering. Inom respektive skikt valdes primära urvalsenheter slumpvis ut i förhållande till storlek. Ett slumpmässigt urval av hushåll skedde sedan inom respektive primära urvalsenhet. Inom respektive hushåll var avslutningsvis den utvalda respondenten den person som hade arbete och vars födelsedag inföll först, om inte register på individnivå användes.

Urvalsstorlek: I de flesta länder var urvalsstorleken 1 000. För att spegla den större arbetsstyrkan i större länder höjdes målet till 1 200 i Polen, 1 300 i Spanien, 1 400 i Italien, 1 500 i Frankrike, 1 600 i Storbritannien och 2 000 i Tyskland och Turkiet. Eurofound erbjöd också länderna möjligheten att öka urvalet. Erbjudandet antogs av Belgien, Slovenien och Spanien, vilket ledde till urvalsstorlekarna 2 500, 1 600 respektive 3 300 i dessa länder. Den totala urvalsstorleken för den sjätte europeiska undersökningen om arbetsförhållanden i alla 35 länder är 43 850 intervjuer.

Typ av intervju: Personlig intervju i respondentens hem. Genomsnittstid 45 minuter.

Mer information finns i den tekniska rapporten.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar