Att föregripa och hantera effekterna av förändring

18 januari 2022

Att föregripa och hantera effekterna av förändring är en av de sex främsta aktiviteterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 20Read more

Att föregripa och hantera effekterna av förändring är en av de sex främsta aktiviteterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–2024. Eurofound kommer att lägga fram belägg för strukturella förändringar som påverkar EU:s ekonomi och arbetsmarknader och som främst drivs av digitalisering och övergången till en koldioxidneutral ekonomi , men också av covid-19 -krisen. Forskningen är avsedd att hjälpa beslutsfattarna att föregripa effekterna och förbereda de europeiska arbetsmarknaderna och arbetsplatserna för dessa förändringar.

Från och med 2021 kommer Eurofound att ge en inblick i de effekter som dessa megatrender har på levnads- och arbetsvillkoren i EU. På området digitalisering kommer forskningen att fokusera på effekten på sysselsättningen och arbetsvillkoren, liksom på arbetsmarknaden. Områden som ska tas upp är t.ex. dialogen mellan arbetsmarknadens parter (den sociala dialogen) och dess roll i utformningen av strukturella förändringar, regelverk, socialt skydd och artificiell intelligens (AI). Med utgångspunkt i tidigare forskning om plattformsarbete kommer perioden 2021–2024 att ge oss en möjlighet att fokusera på att kartlägga och lägga fram en bedömning av de politiska initiativens effektivitet vad gäller hanteringen av de identifierade utmaningarna vid plattformsarbete.

Eurofound kommer även att sikta på att stödja EU:s övergång till en koldioxidneutral ekonomi, däribland kretsloppsekonomin och genomförandet av EU:s återhämtningsinstrument NextGenerationEU, genom att undersöka de socioekonomiska effekterna. I detta ingår sysselsättningsövergångar och omvandling av arbetstillfällen och arbetsvillkor, liksom de fördelningseffekterna av politiska strategier mot klimatförändring. En del av detta arbete kommer att bygga på resultaten av ett pilotprojekt om framtiden för tillverkningsindustrin (FOME) som Eurofound genomför.

För att kunna fortsätta med detta arbete under 2021–2024 kommer Eurofound att samarbeta med olika internationella organisationer och EU-byråer, t.ex. med Europeiska miljöbyrån (EEA) på området för sociala följder av klimatpolitik. Vidare kommer det befintliga samarbetet med andra forskningsinstitut att konsolideras inom områdena digitalisering – det gemensamma forskningscentrumet (JRC), Byrån för grundläggande rättigheter (FRA) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha). Ytterligare partnerskap med Internationella arbetsorganisationen (ILO) förutses även vad gäller området arbetsliv i förändring.

”EU:s ekonomi och arbetsmarknader kännetecknas av effekten av megatrender, särskilt digitaliseringen och övergången till en koldioxidneutral ekonomi. Det är viktigt att utforska exakt hur dessa övergångar fungerar, vad som förändras och hur detta kommer att påverka inte bara företagen, utan även arbetsstyrkan och samhället.”

Irene Mandl, chef för anställningsenheten

Read less

Senaste uppdateringar

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development

The European Union Agencies Network on Scientific Advice (EU-ANSA) consists of technical and regulatory agencies that...

The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment

Technological change is accelerating as the capacity of electronic devices to digitally store, process and communicate...

We need to talk about AI

The advent of AI has far more consequences for how work is organised, performed and valued than any previous...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Att föregripa och hantera effekterna av förändring

Prenumerera

Hantering av intressenternas prioriteringar

Top

Eurofounds forskning syftar till att stödja de politiska åtgärder som krävs för att hantera övergången till både en koldioxidneutral ekonomi och den digitala tidsåldern i covid-19-pandemins efterföljd, samt för att hjälpa till att förstå effekterna av dessa förändringar på EU-nivå och nationellRead more

Eurofounds forskning syftar till att stödja de politiska åtgärder som krävs för att hantera övergången till både en koldioxidneutral ekonomi och den digitala tidsåldern i covid-19-pandemins efterföljd, samt för att hjälpa till att förstå effekterna av dessa förändringar på EU-nivå och nationell nivå. Forskningen om effekten av dessa drivkrafter för förändring på arbetsplatsnivå kommer till exempel att ge en insikt i hur man bäst hjälper arbetsgivare och arbetstagare att dra nytta av möjligheterna och minska utmaningarna i samband med dessa förändringar. Eurofounds forskning kommer även att försöka stödja företagen i deras ansträngningar att anpassa sig till en ständigt föränderlig global ekonomi. Vidare kommer undersökningen av fördelningseffekterna av klimatpolitik och av åtgärder för att säkerställa social rättvisa att förmedla den kunskap som behövs för att genomföra Fonden för en rättvis omställning. Övervakningen av reformer och aktuellt finansiellt stöd kommer även att möjliggöra ett utbyte av politiska strategier och lärdomar som dragits.

Eurofounds arbetsplan följer Europeiska kommissionens politiska riktlinjer för 2021–2024, och påverkar direkt ett antal centrala politiska områden som syftar till att skapa ett starkt socialt Europa. Forskningen kommer särskilt att stödja följande av kommissionen prioriteringar:

Read less

Centrala politiska budskap

Top

De främsta fynden från Eurofounds forskning används som underlag för beslutsfattarnas hantering av vissa centrala frågor på detta område.

Read more

De främsta fynden från Eurofounds forskning används som underlag för beslutsfattarnas hantering av vissa centrala frågor på detta område.

  • Det är avgörande att stödja arbetsgivare och arbetstagare i den dubbla övergången till den digitala tidsåldern och till en koldioxidneutral ekonomi. Vid sidan av dessa strukturella förändringar innebär den aktuella covid-19-pandemin en stor utmaning för den europeiska ekonomin och arbetsmarknaden.
  • Nya anställningsformer, såsom plattformsarbete och IKT-baserat mobilt arbete, vinner allt mer terräng på EU:s arbetsmarknader. Dessa drivs av användningen av IKT och kännetecknas av nya typer av förhållanden mellan arbetsmarknadens parter, mellan arbetsgivare och arbetstagare, med föränderliga arbetsorganisationer och arbetsmönster. De kommer att innebära både möjligheter och risker för EU:s arbetsmarknader, som står inför övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en digital omvandling mot bakgrund av covid-19-pandemin.
  • Digitala tekniker omvandlar arbetstillfällen och arbetsplatser, utlöser förändringar på arbetsmarknaden såsom omstrukturering och förlust av arbetstillfällen, och nya arbetsprofiler börjar också dyka upp. Uppgiftsprofilerna i arbetstillfällena anpassas efter digitaliseringen av produktionen och tillhandahållandet av tjänster. Resultatet är att andra kompetenser efterfrågas.
  • Det kommer att bli viktigt att undersöka de sammantagna effekterna av digitaliseringen och övergången till en koldioxidneutral ekonomi i covid-19-pandemins efterdyningar och hur de förstärker varandra, eller hur nyttan av den ena kan uppväga de negativa effekterna av den andra.
  • Den teknikdrivna potentialen att producera, samla in och använda en stor mängd data kan öka konkurrenskraften för europeiska företag och kvaliteten i arbetet. Att säkerställa att frågor som äganderätt till data och dataskydd tydliggörs, och blir väl reglerade och genomförda, kommer dock att vara avgörande för att undvika ett utnyttjande och oetiskt agerande.
Read less

Aktuell och pågående forskning

Top

Under 2021 kommer Eurofound att undersöka i vilken grad covid-19-krisen har medfört en tillfällig eller mer hållbar förändring, och vilken roll den sociala dialogen spelar i utformningen av den strukturella och krisrelaterade förändringen, förutom att kartlägga effekten på till exempelRead more

Under 2021 kommer Eurofound att undersöka i vilken grad covid-19-krisen har medfört en tillfällig eller mer hållbar förändring, och vilken roll den sociala dialogen spelar i utformningen av den strukturella och krisrelaterade förändringen, förutom att kartlägga effekten på till exempel sysselsättning, arbetsprofiler, arbetsuppgifter och kompetenskrav.

Som en uppföljning av Eurofounds tidigare arbete med den digitala tidsåldern kommer man i forskningen att fortsätta utreda digitaliseringens effekter på sysselsättningsnivåer, arbetsvillkor och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter. Eurofound kommer särskilt att lansera sin flaggskeppswebbresurs om digitalisering , som ska undersöka de främsta trenderna och politiska förändringarna inom digitaliseringen i Europa, liksom införandet av automatisering, digitalisering och plattformsekonomin och dess effekter på arbete och sysselsättning.

Vidare kommer Eurofound att fortsätta sin forskning om digitaliseringens effekter på arbetslivet. Ett särskilt fokus kommer att läggas på de effekter som användningen av digitalisering på företagsnivå har på sysselsättning och arbetsvillkor (inräknat socialt skydd). Automatiseringens och digitaliseringens mänskliga och etiska konsekvenser (till exempel robotisering, kroppsnära utrustning, AI och stordata på arbetsplatsen) kommer också att undersökas. Vad gäller plattformsarbete kommer en bedömning av utvalda nya initiativ – hanteringen av frågor som plattformsarbetarnas representation, förhandlingen om arbetsvillkor, tillhandahållandet av försäkring och socialt skydd eller skatt – att utföras. Likaså kommer övervakningen av plattformsekonomins utveckling med hjälp av Eurofounds dokumentdatabas att fortsätta.

För sin forskning om effekten av övergången till en koldioxidneutral ekonomi utreder Eurofound fördelningseffekterna av denna övergång efter en ad hoc-begäran 2020. Vad gäller övergångens effekter på arbete och sysselsättning, kommer Eurofound dessutom att utföra en litteraturgranskning för att samla in tillgänglig information för att förstå det nuvarande läget. Genom effekten av övergången till en koldioxidneutral ekonomi på samhällen och medborgare ska det undersökas vilka befolkningsgrupper och regioner som löper störst risk att uppleva negativa effekter. Eurofound kommer att samla in belägg om hur detta hanteras på medlemsstatsnivå. Med utgångspunkt i dessa fynd ska ett projekt genomföras för att undersöka av effekten av övergången till en koldioxidneutral ekonomi.

För att överbrygga de dubbla övergångarna till en koldioxidneutral ekonomi och den digitala tidsåldern kommer ERM-databasen över händelser att anpassas för att göra det möjligt att identifiera fall av storskalig omstrukturering förknippade med digitaliseringen och övergången till en koldioxidneutral ekonomi, samtidigt som stödinstrumenten och de rättsliga databaserna utökas för att omfatta nationella politiska ingripanden för att hantera dessa drivkrafter för förändring.

I avsnitten nedan ges tillgång till en rad publikationer, data och pågående arbete på området.

Read less
  • Publications (154)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Att föregripa och hantera effekterna av förändring

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.