Att föregripa och hantera effekterna av förändring

23 januari 2023

Att föregripa och hantera effekterna av förändring är en av de sex främsta aktiviteterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 20Read more

Att föregripa och hantera effekterna av förändring är en av de sex främsta aktiviteterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–2024. Eurofound kommer att lägga fram belägg för strukturella förändringar som påverkar EU:s ekonomi och arbetsmarknader och som främst drivs av digitalisering och övergången till en koldioxidneutral ekonomi , men också av covid-19 -krisen. Forskningen är avsedd att hjälpa beslutsfattarna att föregripa effekterna och förbereda de europeiska arbetsmarknaderna och arbetsplatserna för dessa förändringar.

Från och med 2021 kommer Eurofound att ge en inblick i de effekter som dessa megatrender har på levnads- och arbetsvillkoren i EU. På området digitalisering kommer forskningen att fokusera på effekten på sysselsättningen och arbetsvillkoren, liksom på arbetsmarknaden. Områden som ska tas upp är t.ex. dialogen mellan arbetsmarknadens parter (den sociala dialogen) och dess roll i utformningen av strukturella förändringar, regelverk, socialt skydd och artificiell intelligens (AI). Med utgångspunkt i tidigare forskning om plattformsarbete kommer perioden 2021–2024 att ge oss en möjlighet att fokusera på att kartlägga och lägga fram en bedömning av de politiska initiativens effektivitet vad gäller hanteringen av de identifierade utmaningarna vid plattformsarbete.

Eurofound kommer även att sikta på att stödja EU:s övergång till en koldioxidneutral ekonomi, däribland kretsloppsekonomin och genomförandet av EU:s återhämtningsinstrument NextGenerationEU, genom att undersöka de socioekonomiska effekterna. I detta ingår sysselsättningsövergångar och omvandling av arbetstillfällen och arbetsvillkor, liksom de fördelningseffekterna av politiska strategier mot klimatförändring. En del av detta arbete kommer att bygga på resultaten av ett pilotprojekt om framtiden för tillverkningsindustrin (FOME) som Eurofound genomför.

För att kunna fortsätta med detta arbete under 2021–2024 kommer Eurofound att samarbeta med olika internationella organisationer och EU-byråer, t.ex. med Europeiska miljöbyrån (EEA) på området för sociala följder av klimatpolitik. Vidare kommer det befintliga samarbetet med andra forskningsinstitut att konsolideras inom områdena digitalisering – det gemensamma forskningscentrumet (JRC), Byrån för grundläggande rättigheter (FRA) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha). Ytterligare partnerskap med Internationella arbetsorganisationen (ILO) förutses även vad gäller området arbetsliv i förändring.

”EU:s ekonomi och arbetsmarknader kännetecknas av effekten av megatrender, särskilt digitaliseringen och övergången till en koldioxidneutral ekonomi. Det är viktigt att utforska exakt hur dessa övergångar fungerar, vad som förändras och hur detta kommer att påverka inte bara företagen, utan även arbetsstyrkan och samhället.”

Irene Mandl, chef för anställningsenheten

Read less

Senaste uppdateringar

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Eurofound signs new framework agreement for cooperation with the International Labour Organization

Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization (ILO) and Ivailo Kalfin, Executive Director of...

Regulating platform work in Europe: A work in progress

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention,...

Hantering av intressenternas prioriteringar

Top

Eurofounds forskning syftar till att stödja de politiska åtgärder som krävs för att hantera övergången till både en koldioxidneutral ekonomi och den digitala tidsåldern i covid-19-pandemins efterföljd, samt för att hjälpa till att förstå effekterna av dessa förändringar på EU-nivå och nationellRead more

Eurofounds forskning syftar till att stödja de politiska åtgärder som krävs för att hantera övergången till både en koldioxidneutral ekonomi och den digitala tidsåldern i covid-19-pandemins efterföljd, samt för att hjälpa till att förstå effekterna av dessa förändringar på EU-nivå och nationell nivå. Forskningen om effekten av dessa drivkrafter för förändring på arbetsplatsnivå kommer till exempel att ge en insikt i hur man bäst hjälper arbetsgivare och arbetstagare att dra nytta av möjligheterna och minska utmaningarna i samband med dessa förändringar. Eurofounds forskning kommer även att försöka stödja företagen i deras ansträngningar att anpassa sig till en ständigt föränderlig global ekonomi. Vidare kommer undersökningen av fördelningseffekterna av klimatpolitik och av åtgärder för att säkerställa social rättvisa att förmedla den kunskap som behövs för att genomföra Fonden för en rättvis omställning. Övervakningen av reformer och aktuellt finansiellt stöd kommer även att möjliggöra ett utbyte av politiska strategier och lärdomar som dragits.

Eurofounds arbetsplan följer Europeiska kommissionens politiska riktlinjer för 2021–2024, och påverkar direkt ett antal centrala politiska områden som syftar till att skapa ett starkt socialt Europa. Forskningen kommer särskilt att stödja följande av kommissionen prioriteringar:

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Centrala politiska budskap

Top

Anticipating and managing the impact of change infographic
Infografik

De främsta fynden från Eurofounds forskning används som underlag för beslutsfattarnas hantering av vissa centrala frågor på detta område.

  • Det är avgörande att stödja arbetsgivare och arbetstagare i den dubbla övergången till den digitala tidsåldern och till en koldioxidneutral ekonomi. Vid sidan av dessa strukturella förändringar innebär den aktuella covid-19-pandemin en stor utmaning för den europeiska ekonomin och arbetsmarknaden.
  • Nya anställningsformer, såsom plattformsarbete och IKT-baserat mobilt arbete, vinner allt mer terräng på EU:s arbetsmarknader. Dessa drivs av användningen av IKT och kännetecknas av nya typer av förhållanden mellan arbetsmarknadens parter, mellan arbetsgivare och arbetstagare, med föränderliga arbetsorganisationer och arbetsmönster. De kommer att innebära både möjligheter och risker för EU:s arbetsmarknader, som står inför övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en digital omvandling mot bakgrund av covid-19-pandemin.
  • Digitala tekniker omvandlar arbetstillfällen och arbetsplatser, utlöser förändringar på arbetsmarknaden såsom omstrukturering och förlust av arbetstillfällen, och nya arbetsprofiler börjar också dyka upp. Uppgiftsprofilerna i arbetstillfällena anpassas efter digitaliseringen av produktionen och tillhandahållandet av tjänster. Resultatet är att andra kompetenser efterfrågas.
  • Det kommer att bli viktigt att undersöka de sammantagna effekterna av digitaliseringen och övergången till en koldioxidneutral ekonomi i covid-19-pandemins efterdyningar och hur de förstärker varandra, eller hur nyttan av den ena kan uppväga de negativa effekterna av den andra.
  • Den teknikdrivna potentialen att producera, samla in och använda en stor mängd data kan öka konkurrenskraften för europeiska företag och kvaliteten i arbetet. Att säkerställa att frågor som äganderätt till data och dataskydd tydliggörs, och blir väl reglerade och genomförda, kommer dock att vara avgörande för att undvika ett utnyttjande och oetiskt agerande.
Read less

Aktuell och pågående forskning

Top

Under 2022 kommer Eurofound att fortsätta sin forskning om digitaliseringens effekter på arbetslivet. Forskningen om digitaliseringens mänskliga och etiska konsekvenser på arbetsplatsen och om initiativ som handlar om problem i samband med plattformsarbete kommer att fortsättRead more

Under 2022 kommer Eurofound att fortsätta sin forskning om digitaliseringens effekter på arbetslivet. Forskningen om digitaliseringens mänskliga och etiska konsekvenser på arbetsplatsen och om initiativ som handlar om problem i samband med plattformsarbete kommer att fortsätta. När det gäller sektorsperspektivet kommer analysen som påbörjades 2021 om hur förändringen av finansiella tjänster inverkar på sysselsättningen att slutföras.

Den pågående övervakningen av utvecklingen av plattformsekonomin via Eurofounds

webbdatabas kommer att fortsätta, och onlineresursen om digitalisering som lanserades 2021 kommer att uppdateras med ny information. För båda webbresurserna kommer en ämnesbaserad övervakning av utvecklingen i samband med effekterna av covid-19 på medellång sikt att ske.

Inom automatisering kommer Eurofound att utforska egenskaper och effekter av interaktionen mellan människa och maskin i samband med avancerad robotik, med särskilt fokus på arbetsorganisation, arbetsvillkor och jobbkvalitet, samt på social dialog och relationerna på arbetsmarknaden.

Forskning kommer att fortsätta bedrivas i samverkan med Europeiska miljöbyrån (EEA) om de socioekonomiska konsekvenserna av övergången till en koldioxidneutral ekonomi. Den gemensamma forskningen kommer att behandla konvergens av miljöindikatorer och ojämlikhet mellan regioner och olika undergrupper. Ny forskning kommer att inledas om hur övergången till en koldioxidneutral ekonomi påverkar sysselsättningen och vilka konsekvenser den har för jobbkvaliteten. Forskningen kommer att använda data från European Jobs Monitor (EJM) och enkäten om arbetsvillkor (EWCS).

Ett nytt forskningsområde kommer att använda framsynthetsmetoder för att konstruera potentiella framtidsscenarier i samband med distansarbete och hybridarbete.

I avsnitten nedan ges tillgång till en rad publikationer, data och pågående arbete på området.

Read less
  • Publications (166)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.