Innovation och jobbskapande i företag

26 September 2019

Att skapa och behålla fler jobb i europeiska företag involverar en rad yttre faktorer, liksom tillväxt och innovation inom företagen för att öka konkurrenskraften. Innovation – förändringar av produkter, processer och andra aspekter av företagets affärer – kan hjälpa företag att anpassa sig till nya omständigheter, skapa mervärden och bli mer konkurrenskraftiga och därmed öka sin potential att skapa sysselsättning. Dessutom kan man med rätt praxis i fråga om mänskliga resurser och arbetsorganisation skapa gynnsamma miljöer för att främja innovation genom att öka kompetensen, samarbetet, kvaliteten, innovativa beteenden, arbetstagarnas delaktighet i problemlösning och tillgång till idéer utifrån.

Beslutsfattarna behöver få tillgång till kunskap om vilka företagsinnovationer som fungerar när det gäller produktivitet och företagsresultat, vilka innovationsstöd som är effektiva, hur man bäst kan främja skapande av sysselsättning och vilka motiv och hinder som finns för skapande av sysselsättning i vissa typer av organisationer.

Inför den långsamma ekonomiska återhämtningen efter den mest omfattande omstruktureringen av den europeiska ekonomin på årtionden, är en av de centrala utmaningarna för Europeiska kommissionen nu att få till stånd en tillväxt som är rik på jobb. Behovet av att stimulera jobbskapande investeringar är en topprioritering och får stöd av Europa 2020-initiativet ”Agenda för ny kompetens och arbetstillfällen” och den europeiska planeringsterminen. Investeringsplanen för Europa antogs i november 2014 och är inriktad på att mobilisera finanser, ge stöd till investeringar i den reella ekonomin och skapa ett investeringsvänligt klimat.

Eurofounds arbete

Eurofounds forskning på detta område har gett värdefulla insikter inom viktiga ämnen:

Viktiga bidrag

Eurofound har på grundval av sitt tidigare arbete och uppgifter från den tredje europeiska företagsundersökningen (ECS), som genomfördes 2013, undersökt de företagsinterna faktorer och rutiner, samt externa faktorer, som stimulerar ett innovativt beteende, ökar konkurrenskraften och ger drivkraft åt både skapande och bibehållande av jobb.

Undersökningen ger omfattande information om innovation på arbetsplatsen, rutiner i samband med arbetsorganisation, hantering av mänskliga resurser, direktdeltagande och social dialog. I mer djupgående studier analyserades

  • motiven bakom antagandet av innovativa arbetsplatsrutiner som gjorde det möjligt för arbetstagarna att medverka i förändringar av organisationen och förbättra kvaliteten på sitt eget arbetsliv och organisationens resultat,
  • rutiner i EU-företag för direkt och indirekt arbetstagarinflytande vid beslutsfattande, och vilka av dessa rutiner som gynnade både företaget och de anställda. 

Ongoing work

 

Highlights (11)

Alla (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)