Förändringar på arbetsmarknaden

13 December 2019

Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt genom den strukturella utvecklingen, som till stor del drivs av tekniska framsteg och globalisering. Men även andra faktorer som demografiska förändringar och nya modeller för företagande spelar en mycket stor roll för vad som händer på arbetsmarknaden och för många andra aspekter av de europeiska medborgarnas arbetsliv.

Sedan den europeiska sysselsättningsstrategin antogs 1997 har medlemsstaterna utarbetat en rad gemensamma mål för sysselsättningspolitiken. Strategins huvudsyfte är att skapa fler och bättre jobb i hela EU. Den är numer en del av Europa 2020-strategin för tillväxt och genomförs under hela den europeiska planeringsterminen, en årlig process som främjar samordning av politiken bland EU:s medlemsstater och institutioner.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Förändringar på arbetsmarknaden

Eurofounds arbete

Eurofound tillhandahåller information om olika aspekter av arbetsmarknadens anpassning till strukturella förändringar och om hur denna anpassning på både medlemstatsnivå och EU-nivå bäst kan främja bättre levnads- och arbetsvillkor. Föränderliga arbetsmarknader, omstrukturering av organisationer och skapande av sysselsättning är av centralt intresse för aktiviteterna på detta område, liksom forskningen om nya anställningsformer. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt effekterna bland olika grupper som exempelvis ungdomar och kvinnor.

Viktiga bidrag

Det senaste arbetet på detta område har varit inriktat på skillnader mellan könen i fråga om sysselsättning och på att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Eurofound har också granskat de nya anställningsformerna som skiljer sig från traditionella anställningsformer.

I en översyn av sysselsättningens effekter för att minska lönebikostnaderna granskades de politiska reformer som antagits sedan 2008 i EU-medlemsstaterna för att stimulera efterfrågan på arbetskraft. 

European Restructuring Monitor (ERM) är ett instrument som används för att följa upp vilka effekter de storskaliga omstruktureringarna i Europa haft för effekt på sysselsättningen sedan 2002.

European Jobs Monitor (EJM) har i flera år gått i spetsen för den jobbrelaterade strategin för en bättre förståelse av den förändrade sysselsättningsstrukturen i Europa.

ERM:s resurser

Ongoing work

Highlights (28)

Alla (1593)

Publications (552)

Articles (939)

News (64)

Events (38)