Levnadsvillkor och livskvalitet

15 oktober 2021

Levnadsvillkor och livskvalitet är en av de sex huvudsakliga verksamheterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 20Read more

Levnadsvillkor och livskvalitet är en av de sex huvudsakliga verksamheterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–2024. Eurofound kommer att fortsätta att kartlägga och analysera viktiga aspekter som har att göra med förbättring av levnadsvillkoren för människor i Europa, däribland information om deras upplevelse av livskvaliteten och samhället. I och med att covid-19 -pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen har haft en stor inverkan på människors liv kommer Eurofound att göra ytterligare undersökningar om hur denna kris har drabbat EU-medborgare i olika skeden av livet.

Eurofounds forskning under 2021–2024 kommer att ge en viktig inblick i utmaningarna och utsikterna på området levnadsvillkor och livskvalitet i EU och rollen för olika initiativ som syftar till att mildra de sociala påfrestningarna på olika grupper av medborgare. Särskilt intressanta frågor är följderna för äldre människor och vårdbehov, ungdomar och deras sociala delaktighet och rörlighet samt de olika konsekvenserna av krisen för män och kvinnor .

Offentliga tjänster i hela EU har spelat en viktig roll i hanteringen av covid-19-krisen samtidigt som de har stått inför stora utmaningar. De kommer att undersökas närmare med fokus på frågor som kvalitet, tillgång och överkomlighet. Som framgått av tidigare undersökningar har krisen haft oproportionerliga konsekvenser för vissa grupper beroende på ålder, omsorgsansvar och balans mellan arbete och fritid , och detta kommer att undersökas närmare av Eurofound.

I samordning med Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) avser Eurofound undersöka de flerdimensionella klyftorna mellan könen genom att undersöka vilka konsekvenser covid-19-krisen har haft för män respektive kvinnor när det gäller deltagande i arbetslivet, materiella levnadsvillkor och välbefinnande, för att kunna fastställa skillnaderna och bedöma dess inverkan på klyftorna mellan könen.

” Kvaliteten på offentliga tjänster har varit avgörande för att skapa förtroende för institutioner i dagens Europa och kommer att spela en betydande roll i hanteringen av nuvarande och framtida utmaningar. Tjänster av hög kvalitet utgör även ett område för innovation, särskilt när det gäller en övergång till digitala, mer miljövänliga tjänster och beredskap för risker, som pandemin, i framtiden.”

Tadas Leončikas, forskningsledare, enheten för socialpolitik

Read less

Senaste uppdateringar

COVID-19: A turning point for convergence in health and healthcare in the EU?

The impact of COVID-19 has moved public health up the EU social policy agenda. As the EU directs its efforts towards...

Vägen mot Europas framtid – sociala faktorer som påverkar medborgarnas optimism och pessimism

I över tio år har osäkerheten inför framtiden ökat i de flesta delar av EU. Många människor anser att samhället...

Vaccine acceptance hinges on transparent communication

Vaccine acceptance is key to the success of COVID-19 vaccination campaigns worldwide. Worryingly, over a quarter of...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Levnadsvillkor och livskvalitet

Prenumerera

Hantering av intressenters prioriteringar

Top

Syftet med Eurofounds forskning är att bidra till politiska åtgärder för att svara på utmaningar och möjligheter på EU-nivå och nationell nivå inom området levnadsvillkor och livskvalRead more

Syftet med Eurofounds forskning är att bidra till politiska åtgärder för att svara på utmaningar och möjligheter på EU-nivå och nationell nivå inom området levnadsvillkor och livskvalitet. Den är särskilt inriktad på att följa effekterna av covid-19 och den efterföljande ekonomiska krisen genom att bidra med kunskap om status, trender, risker och sätt att förbättra levnadsvillkoren i EU. Eurofound kommer att fokusera på att identifiera och analysera brådskande problem för de mest utsatta grupperna, i synnerhet äldre medborgare och ungdomar. Eurofound kommer även att bidra med underlag till politiska beslutsfattare genom att lägga fram bevis för trender och drivkrafter inom tillhandahållandet av offentliga tjänster, även i samband med bland annat den europeiska pelaren för sociala rättigheter .

Eurofounds arbetsplan är anpassad till Europeiska kommissionens politiska riktlinjer under de kommande fyra åren och bidrar direkt till ett antal viktiga politiska områden som syftar till att skapa ett starkt socialt Europa. Forskningen kommer i synnerhet att stötta politiska initiativ och verksamheter med koppling till genomförandet av EU-strategin för jämställdhet 2020–2025 ungdomsgarantin barngarantin samt den europeiska planeringsterminen och dess landsspecifika rekommendationer.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Viktiga politiska budskap

Top

De viktigaste resultat som framkommit från Eurofounds forskning utgör underlag för beslutsfattare så att de kan ta itu med några av de viktigaste frågorna inom detta område.

Read more

De viktigaste resultat som framkommit från Eurofounds forskning utgör underlag för beslutsfattare så att de kan ta itu med några av de viktigaste frågorna inom detta område.

 • Upplevelsen av spänningar i samhället är den faktor som har störst skada för förtroendet för institutionerna, medan den upplevda kvaliteten på de offentliga tjänsterna är en central drivkraft för ett ökat förtroende för institutionerna.
 • Det finns ett behov av mer långvarig vård och omsorg – med större flexibilitet. Tillgången till vård och omsorg i hemmet bör förbättras, särskilt i de EU-medlemsstater med lägst inkomst.
 • Snabb tillgång till primärvård, social omsorg och långtidsvård kan bidra till tidigt ingripande och övervakning av ändrade behov och förhindra att problem med långtidsvård trappas upp.
 • Den psykiska ohälsan ökar hos unga människor, men det är oklart om det beror på högre förekomst eller ökad medvetenhet och förbättrad diagnostisering. Psykisk hälsa är nära förknippad med andra ungdomsproblem och kan både vara ett resultat av ojämlikhet och i sig vara en källa till ojämlikhet. Bland riskfaktorerna för psykisk ohälsa finns funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, familjeproblem, problem i kontakten med jämbördiga samt omfattande användning av sociala medier.
 • Förtroendet och den sociala sammanhållningen har överlag återhämtat sig i EU sedan den ekonomiska krisen, men utbrottet av covid-19 har haft stora konsekvenser på välbefinnandet i de länder som drabbats hårdast av pandemin.
 • Ungdomar håller på att bli en av de grupper som har förlorat mest på nedstängningen. Tillsammans med gruppen arbetslösa rapporterar ungdomar om de lägsta nivåerna av välbefinnande, trots vissa förbättringar sedan pandemins utbrott. Tillfredsställelsen med livet och optimismen har ökat sedan april 2020, men ungdomar känner sig fortfarande utestängda från samhället och löper fortfarande störst risk för depression, vilket visar att de har påverkats mer av restriktionerna under nedstängningen.
 • Åtgärder för att minska de psykiska hälsoriskerna för arbetslösa och ungdomar i sviterna av covid-19 kommer att vara avgörande vid nya vågor av coronaviruset. Att tillhandahålla riktat stöd för att göra det möjligt för arbetssökande att komma tillbaka på rätt spår och hantera effekterna av pandemin samt att se till att ungdomar kan delta fullt ut i samhället måste vara en del av de pågående politiska åtgärderna.
 • Covid-19-krisen har slagit hårt mot optimismen och påverkat balansen mellan arbete och fritid i högre grad för kvinnor än för män. Att reparera dessa skador kommer att vara avgörande för att se till att kvinnor inte betalar ett oproportionerligt högt pris för pandemin.
 • Att upprätthålla medborgarnas förtroende för nationella och europeiska institutioner måste fortsätta att stå i centrum i kristider, eftersom efterlevnaden av åtgärderna för att bekämpa covid-19 i hög grad är beroende av förtroendet för institutioner och vetenskaplig rådgivning. Det ökade förtroende för institutioner som rapporterades av de svarande som fått ta del av stödåtgärderna sänder också ett tydligt budskap till de nationella regeringarna och EU.
Read less

Nuvarande och pågående forskning

Top

Under 2021 kommer Eurofound att fortsätta att arbeta med sina Europaomfattande undersökningar med fokus på att mäta effekterna av covid-19 på levnadsvilRead more

Under 2021 kommer Eurofound att fortsätta att arbeta med sina Europaomfattande undersökningar med fokus på att mäta effekterna av covid-19 på levnadsvillkoren. Inför 2021 planeras en tredje omgång av webbundersökningen Leva, arbeta och covid-19, som bygger på de två tidigare omgångarna.

Eurofound kommer att publicera sina resultat om unga och de inledande effekterna av covid-19 på välbefinnandet och sysselsättningsutsikterna för ungdomar i stort och unga som varken arbetar eller studerar, samt undersöka aspekter av rättvisa och framtiden i förhållande till optimism och uppfattningar om samhällets kvalitet. Denna forskning bygger vidare på tidigare arbete om unga som varken arbetar eller studerar och grundar sig på uppgifter från webbundersökningen om covid-19.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas levnadsvillkoren för äldre och deras behov av formella och informella omsorgstjänster samt deras välbefinnande, risk för socialt utanförskap och inkomstsituation under pandemin och dess omedelbara efterdyningar. Eurofound kommer att undersöka skillnaderna i fråga om tillgång till och utnyttjande av omsorgstjänster och kommer även att genomföra en granskning av utvalda exempel på lösningar för vård och omsorg på distans.

I förhållande till de klyftor mellan könen som uppstått till följd av covid-19 kommer Eurofound att göra ytterligare undersökningar om fördelningen av avlönat och oavlönat arbete samt ansvar för hushållsarbete och omsorg mellan män och kvinnor under krisen.

En rad aspekter av pandemins effekter och inverkan på offentliga tjänster, såsom tjänster för sysselsättningsstöd, vård- och omsorgstjänster, sociala skydd och utbildning, kommer att undersökas: till exempel utnyttjande och leverans, leverantörers beredskap, användning av digitala verktyg, konsolidering och finansiering samt användarnas tillfredsställelse och upplevelse.

I avsnitten nedan ges tillgång till en rad publikationer, data och pågående arbete på området.

Read less
 • Publications (633)
 • Data
 • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Levnadsvillkor och livskvalitet

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.