Övervakning av konvergensen inom Europeiska unionen

22 mars 2023

Europeiska unionen har åtagit sig att arbeta för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, balanserad ekonomisk tillväxt och uppåtgående ekonomisk konvergeRead more

Europeiska unionen har åtagit sig att arbeta för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, balanserad ekonomisk tillväxt och uppåtgående ekonomisk konvergens. Under de senaste decennierna såg vi tendenser till konvergens EU-länderna emellan inom både de ekonomiska och de sociala dimensionerna. Krisen satte dock stopp för dessa tendenser, och sedan 2008 präglas EU:s medlemsländer av avstannad eller divergerande produktivitet. 

Read less

Senaste uppdateringar

EU convergence: Geographical dimension, impact of COVID-19 and the role of policy

Historically, the political debate around EU convergence has gathered momentum in the aftermath of a crisis. In the...

Är Europa ledande när det gäller institutionell kvalitet?

Kvaliteten på institutionerna är en viktig faktor för att uppnå uppåtgående ekonomisk och social konvergens i EU och...

Övervakning av konvergensen inom Europeiska unionen: En tillbakablick som ska underlätta att ta nya steg framåt – uppåtriktad konvergens genom kriser

Uppåtriktad konvergens är centralt för unionsprojektet. Medlemsstaterna och deras medborgare röstade ja till EU,...
Top

Att produktiviteten EU-länderna emellan divergerar, och att ojämlikheten inom EU-länderna ökar, är en källa till oro av fleraRead more

Att produktiviteten EU-länderna emellan divergerar, och att ojämlikheten inom EU-länderna ökar, är en källa till oro av flera skäl. För det första strider det mot antagandet om att en djupare europeisk integration kommer att leda till mer sammanhållning på nationell nivå liksom på en Europaomfattande nivå, och för det andra riskerar det att sprida en känsla av social orättvisa bland befolkningen, underblåsa antieuropeiska stämningar samt undergräva det europeiska projektet.

För att beslutsfattarna ska kunna genomföra rätt initiativ för uppfyllandet av målen om uppåtgående konvergens, och bedöma deras effektivitet, måste de få bevis avseende divergerande tendenser och strömningar, både inom och mellan EU-länderna. Det är således viktigt att veta om sådana tendenser existerar, om de är ett tecken på en allmän försämring av levnads- och arbetsvillkoren eller inte samt om avståndet ökar mellan grupper av EU-länder eller regioner, och om några grupper rör sig i olika riktningar.

Foundation Forum 2017

Foundation Forum, Eurofounds flaggskeppsevenemang, hölls den 14–15 november 2017 på Dublin Castle i Dublin, Irland. De 200 högnivådeltagarna från inom och utanför Europa diskuterade olika sätt att se på konvergens i Europa och dess koppling till den europeiska pelaren för sociala rättigheter. De ekonomiska och sociala dimensionerna anses vara två sidor av samma mynt, och diskussionerna handlade därför främst om en uppåtgående konvergens för levnads- och arbetsvillkor, inbegripet sysselsättning.

Se programmet för, bakgrundsdokumenten till och presentationerna vid forumet.  

 

Uppåtgående ekonomisk och social konvergens ses som ett gemensamt mål såväl för Europeiska unionen som helhet som för den ekonomiska och monetära unionen. I syfte att sätta det sociala elementet i centrum för sina politiska åtgärder tillkännagav kommissionen formellt den europeiska pelaren för sociala rättigheter i november 2017. Som en av kommissionen nuvarande politiska prioriteringar ska pelaren ”kunna fungera som en kompass för mer konvergens inom euroområdet”. 

Eurofounds arbete

Eurofound övervakar konvergensen mellan EU-länderna, med fokus på både ländernas och regionernas resultat och produktivitet, inom följande forskningsområden: socioekonomiska faktorer, sysselsättning, arbetsvillkor samt levnadsvillkor. Det socioekonomiska området kommer att omfatta undersökningar av såväl konkret konvergens, dvs. BNP per capita och andra makroekonomiska variabler, som tillgången till ett stort antal tjänster och socialt skydd.

När det gäller sysselsättning kommer konvergens framför allt att analyseras utifrån en historisk utveckling av arbetskraftsdeltagande med hjälp av data från Eurostat.

Forskningen inom konvergens av arbetsvillkor kommer att utgå från begreppet jobbkvalitet som mäts i den europeiska undersökningen om arbetsvillkor och andra statistikkällor.

Undersökningen av levnadsvillkor kommer att innehålla både objektiva och subjektiva indikatorer, t.ex. data från undersökningen av livskvaliteten i Europa, och omfatta kvaliteten i samhället, levnadsvillkor och allmänt välbefinnande.

Konvergensanalysen kommer också att ta hänsyn till olika tidshorisonter, från kortsiktiga till långsiktiga tendenser. När så är relevant och möjligt kommer analysen att delas upp utifrån köns- och åldersgrupper i syfte att fånga upp olika tendenser inom befolkningen.

Forskningen ska följa tre huvudspår. Det första gäller övervakning av den senaste tidens produktivitet och tendenser med avseende på konvergens/divergens, bland och inom EU-länderna, inom ovannämnda forskningsområden. För det andra kommer man att anta ett helhetsperspektiv för att försöka förstå vad som driver dessa tendenser, vilket bland annat omfattar en analys av institutionella särdrag och särdrag på makro- och mikronivå. Slutligen ska forskningen leda till evidens som underlag för debatter om initiativ och olika vägar för att främja ekonomisk och social konvergens på europeisk nivå.

Eurofound utforskar möjligheten att kombinera indikatorer och skapa sammanfattande register, på grundval av andra internationella organisationers erfarenheter. För analyserna, som bygger på tidigare arbeten, kan länder eller regioner komma att delas in i olika klasser för en bättre förståelse av variationer dem emellan.

Read less
  • Publications (39)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities