Bevakning av strukturella förändringar och hantering av omstruktureringar

07 October 2019

Strukturella förändringar i ekonomin får många följder för Europas arbetsmarknader och sysselsättningen. Dynamik är en nödvändig faktor för en levande ekonomi, men att förlora sitt jobb kan innebära en allvarlig livskris och man bör i omstruktureringsprocesserna sträva efter att minimera de negativa konsekvenserna för arbetstagarna.

Beslutsfattare behöver vara medvetna om hur arbetsmarknaderna utvecklas, för att kunna se till att arbetsstyrkan är utrustad med de kompetenser som arbetsgivarna behöver nu och i framtiden. Det behövs också politiska riktlinjer för att hantera den minskande efterfrågan på arbetskraft och friställandet av arbetstagare från branscher på nedgång.

Europeiska kommissionen har i Europa 2020-strategin åtagit sig att främja omstruktureringen av problemdrabbade sektorer i riktning mot framtidsorienterad verksamhet, bland annat genom snabb omställning av kompetens till framväxande sektorer och marknader med hög tillväxt. Den europeiska sysselsättningspolitikens mest specifika instrument när det gäller omstruktureringar är Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, som ger stöd till arbetstagare som förlorat jobbet på grund av stora strukturella förändringar till följd av globaliseringen.

Eurofounds arbete

Eurofound följer och analyserar effekterna av strukturella förändringar på de europeiska arbetsmarknaderna. Arbetet går i första hand ut på att ge svar på frågan om var sysselsättningen ökar och minskar. Eurofound griper sig an denna fråga ur många synvinklar – exempelvis sektorer, yrken och anställningsformer – och svarar också på frågan ur ett arbetskvalitetsperspektiv, med löner som ett mått på arbetskvalitet. Skapas t.ex. den nya sysselsättningen bland högavlönade, medelavlönade eller lågavlönade jobb? En viktig del av detta arbete är inriktat på effekterna av sysselsättningens omstrukturering, vilket gör att breda trender inom omstruktureringsarbetet i hela Europa kan fångas upp och granskas.

Eurofound har utvecklat två instrument för att förse berörda parter med viktig information, insikter och analyser så att de kan planera för förändringar på arbetsmarknaden och utforma politiken för att uppnå Europas sysselsättningsmål.

European Restructuring Monitor (ERM) är en unik kunskapskälla när det gäller omstrukturering och erbjuder information av olika slag via databaser om omstruktureringsärenden, nationella stödinstrument och nationell lagstiftning, samt fallstudier om omstrukturering.

European Jobs Monitor (EJM) spårar och analyserar förändringar av sysselsättningsstrukturen i Europa, huvudsakligen i fråga om yrken och sektorer, men även i fråga om dimensioner som kön, typ av anställningskontrakt, utbildning och nationalitet. EJM ger en kvalitativ bedömning av dessa förändringar med hjälp av olika indikatorer på jobbkvalitet – löner, kompetensnivåer och utbildningsnivå – som visar om sysselsättningstrenden går mot

  • uppgradering – dvs. de högkvalitativa jobben ökar,
  • nedgradering – dvs. de lågkvalitativa jobben ökar,
  • polarisering – dvs. en ökning i båda ändarna av kvalitetsspektrumet, vilket leder till en minskning av antalet jobb av medelhög kvalitet.

Viktiga bidrag

ERM har nyligen granskat sysselsättningseffekterna av utlokalisering och återflytt i Europa. I andra projekt har sysselsättningsskapande i små och medelstora företag granskats, liksom de ansträngningar myndigheterna gjort för att främja sysselsättningen i denna typ av företag.

EJM:s analyser av förändringar av sysselsättningsstrukturen och beskrivningar av de senaste trenderna har också visat på utvecklingen ur ett långsiktigt och globalt perspektiv.

Omstruktureringsresurser

Ongoing work

  • Flagship report for labour market change, covering labour markets, restructuring and innovation
  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Highlights (12)

Alla (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)