Bevakning av strukturella förändringar och hantering av omstruktureringar

21 maj 2020

Strukturella förändringar i ekonomin får många följder för Europas arbetsmarknader och sysselsätRead more

Strukturella förändringar i ekonomin får många följder för Europas arbetsmarknader och sysselsättningen. Dynamik är en nödvändig faktor för en levande ekonomi, men att förlora sitt jobb kan innebära en allvarlig livskris och man bör i omstruktureringsprocesserna sträva efter att minimera de negativa konsekvenserna för arbetstagarna.

Beslutsfattare behöver vara medvetna om hur arbetsmarknaderna utvecklas, för att kunna se till att arbetsstyrkan är utrustad med de kompetenser som arbetsgivarna behöver nu och i framtiden. Det behövs också politiska riktlinjer för att hantera den minskande efterfrågan på arbetskraft och friställandet av arbetstagare från branscher på nedgång.

Europeiska kommissionen har i Europa 2020-strategin åtagit sig att främja omstruktureringen av problemdrabbade sektorer i riktning mot framtidsorienterad verksamhet, bland annat genom snabb omställning av kompetens till framväxande sektorer och marknader med hög tillväxt. Den europeiska sysselsättningspolitikens mest specifika instrument när det gäller omstruktureringar är Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, som ger stöd till arbetstagare som förlorat jobbet på grund av stora strukturella förändringar till följd av globaliseringen.

Read less

Senaste uppdateringar

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Eurofounds arbete

Read more

Eurofounds arbete

Eurofound följer och analyserar effekterna av strukturella förändringar på de europeiska arbetsmarknaderna. Arbetet går i första hand ut på att ge svar på frågan om var sysselsättningen ökar och minskar. Eurofound griper sig an denna fråga ur många synvinklar – exempelvis sektorer, yrken och anställningsformer – och svarar också på frågan ur ett arbetskvalitetsperspektiv, med löner som ett mått på arbetskvalitet. Skapas t.ex. den nya sysselsättningen bland högavlönade, medelavlönade eller lågavlönade jobb? En viktig del av detta arbete är inriktat på effekterna av sysselsättningens omstrukturering, vilket gör att breda trender inom omstruktureringsarbetet i hela Europa kan fångas upp och granskas.

Eurofound har utvecklat två instrument för att förse berörda parter med viktig information, insikter och analyser så att de kan planera för förändringar på arbetsmarknaden och utforma politiken för att uppnå Europas sysselsättningsmål.

European Restructuring Monitor (ERM) är en unik kunskapskälla när det gäller omstrukturering och erbjuder information av olika slag via databaser om omstruktureringsärenden, nationella stödinstrument och nationell lagstiftning, samt fallstudier om omstrukturering.

European Jobs Monitor (EJM) spårar och analyserar förändringar av sysselsättningsstrukturen i Europa, huvudsakligen i fråga om yrken och sektorer, men även i fråga om dimensioner som kön, typ av anställningskontrakt, utbildning och nationalitet. EJM ger en kvalitativ bedömning av dessa förändringar med hjälp av olika indikatorer på jobbkvalitet – löner, kompetensnivåer och utbildningsnivå – som visar om sysselsättningstrenden går mot

 • uppgradering – dvs. de högkvalitativa jobben ökar,
 • nedgradering – dvs. de lågkvalitativa jobben ökar,
 • polarisering – dvs. en ökning i båda ändarna av kvalitetsspektrumet, vilket leder till en minskning av antalet jobb av medelhög kvalitet.

Viktiga bidrag

ERM har nyligen granskat sysselsättningseffekterna av utlokalisering och återflytt i Europa. I andra projekt har sysselsättningsskapande i små och medelstora företag granskats, liksom de ansträngningar myndigheterna gjort för att främja sysselsättningen i denna typ av företag.

EJM:s analyser av förändringar av sysselsättningsstrukturen och beskrivningar av de senaste trenderna har också visat på utvecklingen ur ett långsiktigt och globalt perspektiv.

Omstruktureringsresurser

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Data
 • Ongoing work

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates