Främja social sammanhållning och konvergens

30 juli 2021

Att främja social sammanhållning och konvergens är en av de sex huvudsakliga verksamheterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–Read more

Att främja social sammanhållning och konvergens är en av de sex huvudsakliga verksamheterna i Eurofounds arbetsprogram för perioden 2021–2024. Eurofound kommer att fortsätta att arbeta som ett expertcentrum för övervakning och analys av de viktigaste trenderna och bestämningsfaktorerna för att uppnå uppåtgående konvergens i levnads- och arbetsvillkoren samt stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU. Covid-19-pandemin utgör en utmaning utan motstycke för EU:s ekonomiska och sociala motståndskraft och visar hur sårbara alla de framsteg i konvergensmönstren som redan har gjorts är.

Over the next four years, Eurofound will provide an important insight into the challenges and prospects in the area of social cohesion and convergence in the EU, helping to ensure its economies and societies are resilient to future shocks. Eurofound kommer att utvidga tidigare års arbete med temat uppåtgående konvergens samt lägga särskild tonvikt på den potentiella ökningen av nya ojämlikheter bland medborgarna och på hur man ska hantera de ökade utmaningarna för den sociala sammanhållningen som kommit till följd av krisen. Eurofound kommer regelbundet att rapportera om tendenser inom uppåtgående konvergens inom den socioekonomiska dimensionen, liksom inom de dimensioner som anges i den europeiska pelaren för sociala rättigheter på medlemsstatsnivå och regional nivå, samtidigt som EU jämförs med andra utvecklade länder.

I samband med undersökningen av drivkrafterna och konsekvenserna av ekonomisk och social konvergens kommer Eurofound att uppmärksamma en rad faktorer, såsom sociala investeringar, rörlighet och institutionella ramar, reglering, välfärdssystem, institutionell kvalitet och offentliga tjänster social dialog och strukturreformer. Forskningen ska undersöka hur effektivt EU:s svar på pandemin har varit när det gäller ekonomisk och social konvergens. Den kommer också att ta hänsyn till situationen i euroområdet och fokusera på den roll som processerna för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter har när det gäller att påverka konvergensen.

Eurofound kommer att undersöka tendenserna och drivkrafterna till social sammanhållning i Europeiska unionen, särskilt hur covid-19-pandemin har förvärrat befintliga ojämlikheter eller utlöst nya som påverkar samhället i största allmänhet eller specifika grupper av medborgare. Analysen kommer att inriktas på ekonomiska, sociala och hälsorelaterade skillnader, både på arbetsmarknaden och när det gäller tillgång till och kvalitet på viktiga varor och tjänster såsom hälso- och sjukvård , bostäder, utbildning och socialt skydd . Kopplingen mellan ojämlikheter, institutionellt förtroende och missnöje kommer att undersökas. Andra intresseområden är migration , integration och sociala spänningar.

Forskningsresultaten från denna verksamhet kommer att bidra till arbetet inom olika avdelningar hos Europeiska kommissionen och sysselsättningskommittén (Emco), kommittén för socialt skydd (SPC), ekonomiska och finansiella kommittén (EFC), rådet och Europaparlamentet, bland annat i förhållande till den europeiska planeringsterminen.

”Covid-19-krisen har återigen satt begreppet uppåtgående konvergens i centrum för den politiska debatten... Uppåtgående konvergens är viktig för unionens stabilitet. Om inte löftet om uppåtgående konvergens uppfylls riskerar man att undergräva unionens funktionssätt och skapa politiskt missnöje med Europeiska unionens projekt.”

Massimiliano Mascherini, chef för enheten för socialpolitik

Read less

Senaste uppdateringar

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Främja social sammanhållning och konvergens

Prenumerera

Ta itu med intressenternas prioriteringar

Top

Eurofounds forskning syftar till att gynna politiska åtgärder för att stödja hållbar uppåtgående ekonomisk och social konvergens, minska de multidimensionella ojämlikheterna och utarbeta initiativ för att stärka den sociala sammanhållningen samt bidra till att hantera de utmaningar som EU ochRead more

Eurofounds forskning syftar till att gynna politiska åtgärder för att stödja hållbar uppåtgående ekonomisk och social konvergens, minska de multidimensionella ojämlikheterna och utarbeta initiativ för att stärka den sociala sammanhållningen samt bidra till att hantera de utmaningar som EU och medlemsstaterna står inför i samband med covid-19. Genom att undersöka programmen för återhämtning efter pandemin på europeisk nivå och deras inverkan på den ekonomiska och sociala konvergensen syftar Eurofound till att informera beslutsfattarna om olika sätt att främja konvergensen och effektiviteten inom olika initiativ. Forskning om social sammanhållning syftar till att främja debatten om hur man kan gynna politiska åtgärder för ett rättvisare och mer inkluderande samhälle.

Eurofounds arbetsprogram är anpassat till Europeiska kommissionens politiska riktlinjer under de kommande fyra åren och bidrar direkt till ett antal viktiga politiska områden som syftar till att skapa ett starkt socialt Europa. Forskningen kopplas särskilt till EU:s mål om hållbar ekonomisk och social konvergens och kommer att sträva efter att stödja debatten om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, dess genomförande- och övervakningsroll samt reformen av Ekonomiska och monetära unionen. Resultaten när det gäller förtroendet kan bidra till initiativen om debatten om Europas framtid.

Read less

Viktiga politiska budskap

Top

De viktigaste resultat som framkommit från Eurofounds forskning utgör underlag för beslutsfattare så att de kan ta itu med några av de viktigaste frågorna inom detta område.

Read more

De viktigaste resultat som framkommit från Eurofounds forskning utgör underlag för beslutsfattare så att de kan ta itu med några av de viktigaste frågorna inom detta område.

  • Hållbar ekonomisk och social konvergens är av central betydelse för en hållbar stabilitet i EU och kräver en integrerad europeisk strategi.
  • Skillnader i ekonomiska och sociala resultat mellan medlemsstaterna äventyrar gemensamt välstånd och anständiga levnads- och arbetsvillkor och därför är det nödvändigt att övervaka konvergenstrenderna i EU och genomföra politikiska strategier för att undvika dessa skillnader.
  • Före covid-19 hade EU upplevt sex år av oavbruten ekonomisk tillväxt, absorberat effekterna av krisen 2008 och registrerat uppåtgående konvergens inom områden som sysselsättning och risk för fattigdom. Men inte alla medlemsstater gynnades på samma sätt och de regionala skillnaderna ökade.
  • Covid-19-pandemin riskerar att ytterligare öka ojämlikheten mellan medlemsstaterna och mellan socioekonomiska grupper. Den kommer att testa medlemsstaternas ekonomiska och sociala motståndskraft mot risken för ekonomiska och sociala skillnader i Europeiska unionen. Dessa växande skillnader kan också påverka stabiliteten i EU och understryker behovet av att fullt ut genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter och att tydligt informera EU-medborgarna om dessa åtgärder.
  • Att upprätthålla medborgarnas förtroende för nationella institutioner och EU-institutioner måste fortsätta att stå i centrum i kristider, eftersom efterlevnaden av åtgärderna för att bekämpa covid-19 i hög grad är beroende av förtroendet för institutioner och vetenskaplig rådgivning. Det ökade förtroende för institutioner som rapporterades av de svarande som fått ta del av stödåtgärderna sänder också ett tydligt budskap till de nationella regeringarna och EU.
Read less

Nuvarande och pågående forskning

Top

Under 2021 kommer Eurofound att fortsätta att undersöka hur covid-19-pandemin påverkar den ekonomiska och sociala konvergensen samt ekonomiska och sociala ojämlikheter i Europa, med fokus på inkomst, sysselsättning, utbildning och hälsaRead more

Under 2021 kommer Eurofound att fortsätta att undersöka hur covid-19-pandemin påverkar den ekonomiska och sociala konvergensen samt ekonomiska och sociala ojämlikheter i Europa, med fokus på inkomst, sysselsättning, utbildning och hälsa. Eurofound kommer att tillhandahålla regelbundna uppdateringar om uppåtgående konvergens på europeisk och regional nivå i de dimensioner som anges i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och den åtföljande sociala resultattavlan.

Med särskild uppmärksamhet på den geografiska klyftan och effekterna av covid-19 kommer Eurofounds forskning att utforska drivkrafterna för både uppåtgående konvergens och social sammanhållning. Effekterna av återhämtningsprogram och politiken för att stärka motståndskraften, främja hållbar uppåtgående konvergens och stödja minskningen av ojämlikheter kommer att ses över.

Eurofound kommer också att undersöka hur den sociala sammanhållningen i Europa har utvecklats över tid. Med hjälp av data från webbundersökningen Living, working and covid-19 kommer dessutom pandemins inverkan på den sociala sammanhållningen och förtroendet att undersökas inom olika samhällsgrupper och resultaten kommer att jämföras på medlemsstatsnivå för att klarlägga likheter och skillnader.

Slutligen kommer verksamheten att undersöka om och hur processerna för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, särskilt när det gäller förhandlingar om kollektivavtal, påverkar konvergensen mellan vissa resultat såsom löner och arbetstid.

Dokumentdatabasen om konvergens kommer även i fortsättningen att uppdateras och vidareutvecklas.

I avsnitten nedan ges tillgång till en rad publikationer, data och pågående arbete på området.

Read less
  • Publikationer (39)
  • Uppgifter
  • Pågående arbete (4)

Pågående arbete

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Främja social sammanhållning och konvergens

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.