Livskvalitet och offentliga tjänster

30 april 2020

Livskvalitet är ett brett begrepp som omfattar många olika aspekter. Här finns såväl objektiva faktorer som hälsa, arbetsstatus och levnadsförhållanden, som subjektiva bedömningar av en individs livssituation och uppfattning av samhällskvaliteten. De offentliga tjänsternas tillgänglighet och kvalitet är viktiga faktorer för bedömning av livskvalitet. Dessa tjänster, som innefattar hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning och bostäder, utgör grunden för en social trygghet och en social sammanhållning för alla och är också nära sammankopplade med tilliten till myndigheter och institutioner.

I detta sammanhang står dagens beslutsfattare inför stora utmaningar, bland annat effekterna av finanskrisen, en åldrande befolkning, EU-intern rörlighet och migration. Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning är ett av flaggskeppsinitiativen i kommissionens Europa 2020-strategi, med ambitiösa mål för att minska fattigdomen. Det behövs också sociala investeringar för att stödja medborgarnas medverkan i det sociala livet och arbetslivet. Paketet om sociala investeringar främjar en mer effektiv och ändamålsenlig socialpolitik, liksom effektivare strategier för aktiv inkludering i medlemsstaterna. I april 2017 lanserade kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som innefattar principer om och rätt till tillgång till kvalitativa offentliga tjänster, lika möjligheter samt social trygghet och inkludering.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Livskvalitet och offentliga tjänster

Eurofounds arbete

Under de senaste 40 åren har Eurofound forskat om och analyserat många av dessa frågor. Institutet har samlat uppgifter från hela Europa om en mängd olika aspekter av livskvalitet – levnadsstandard, hälsa, subjektivt välbefinnande, familj, social utslagning, omsorg, balans mellan arbete och fritid, boende och livsmiljö, offentliga tjänster och samhällskvalitet.

Viktiga bidrag

I Eurofounds undersökning av livskvaliteten i Europa (EQLS) samlas, sedan 2003, harmoniserade och helt jämförbara uppgifter in om levnadsförhållanden och livskvalitet bland EU-medborgare och medborgare i kandidatländer. De fyra undersökningar som hittills genomförts har gett omfattande information om hur livskvaliteten utvecklas i olika socioekonomiska befolkningsgrupper.

Analyser av den tredje omgången (2012) ger en översikt av krisens effekter vid den tiden, samt kunskaper om livskvalitetstrender sedan 2003. Rönen ger ytterligare insikter kring särskilda aspekter som subjektivt välbefinnande eller social ojämlikhet och de problem som möter särskilda grupper som ungdomar eller arbetstagare över 50.

Olika forskningsprojekt, liksom analyser från EQLS, har legat till grund för Eurofounds rapporter om en rad relaterade frågor, bland annat förskoleverksamhet, undermåliga bostäder och hur delpension kan bidra till att förlänga arbetslivet.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (12)

Alla (398)

Publications (210)

Articles (121)

News (40)

Events (27)