Livskvalitet och samhällskvalitet

8 oktober 2020

Utöver de individuella omständigheterna och levnadsvillkoren har samhällskvaliteten en viktig inverkan på medborgarnas välbefinnande och livskvaRead more

Utöver de individuella omständigheterna och levnadsvillkoren har samhällskvaliteten en viktig inverkan på medborgarnas välbefinnande och livskvalitet. På senare år har européer rapporterat om en minskande tillit till samhället och dess institutioner, spänningar i samhället, ekonomisk och social osäkerhet, samt upplevd ojämlikhet och orättvisa.

Beslutsfattarna söker efter effektiva sätt att öka européernas livskvalitet och hantera situationen för de minst gynnande befolkningsgrupperna, och i det arbetet behövs en solid evidensgrund beträffande specifika socialgrupper.

Europeiska kommissionens paket om sociala investeringar, som lanserades 2013, är EU:s socialpolitiska svar på krisen till stöd för ett rättvisare och mer inkluderande samhälle. I paketet uppmanas medlemsstaterna att öka de sociala investeringarna och använda sina sociala budgetar på ett bättre sätt för att anpassa dem till ekonomiska och demografiska utmaningar, med särskild uppmärksamhet på strategier för aktiv inkludering. I kommissionens diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension som publicerades i april 2017 lyfts frågor om hur vi ska kunna behålla vår levnadsstandard och skapa större sammanhållning i det europeiska samhället.

Read less

Senaste uppdateringar

Sign up now: Webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

At 11.00 IST (12.00 CET) on 23 October, Eurofound is organising a webinar jointly with the European Parliament Liaison...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Eurofounds arbete

Read more

Eurofounds arbete

Eurofound har vart fjärde år sedan 2003 samlat in uppgifter om livskvalitet genom sin undersökning av livskvaliteten i Europa (EQLS).

Viktiga bidrag

Eurofound tar upp både objektiva och subjektiva aspekter av livskvaliteten. I den tredje EQLS, som genomfördes 2012, granskades effekterna av kriser och trender över tid sedan 2003, och nya indikatorer för sociala framsteg identifierades. Forskarna har i synnerhet granskat hur européerna upplever kvaliteten på sina samhällen, i vilken mån man litar på andra människor och på institutioner, samt vilka spänningar man upplever mellan olika sociala grupper, bland annat rika och fattiga, chefer och arbetstagare och olika etniska och religiösa grupper. Eurofound har också tillhandahållit kunskaper om balans mellan arbete och fritid för arbetstagare och omsorgsgivare, liksom om hur omsorgsansvar kan påverka sysselsättning, arbete och livskvalitet.

Institutet har också använt andra källor än EQLS för att granska den sociala situationen för specifika grupper, särskilt ungdomar och personer över 50, samt genomfört forskning för att bedöma politiska initiativ till stöd för dessa gruppers bidrag till samhället. Forskarna har vidare granskat skillnaderna i fråga om livskvalitet mellan stadsområden och landsbygd, och då tittat på frågor som social utslagning, levnadsvillkor och tillit till lokala myndigheter. Eurofound har också rapporterat om tilliten till nationella och europeiska politiska institutioner och om samhällsengagemang under krisen.

Eurofounds aktuella forskningsprogram använder sig av nya uppgifter från den fjärde EQLS, som tar upp såväl individuella och samhälleliga dimensioner som subjektiva och objektiva aspekter på välbefinnande. Informationen gör det möjligt för Eurofound att presentera en översikt över viktiga förändringar i fråga om välbefinnande och levnadsvillkor sedan 2003, med särskilt fokus på generationsskillnader när det gäller livskvalitet. Analysen fokuserar i synnerhet på faktorer på lokal nivå som påverkar livskvaliteten och som inte har undersökts på djupet i tidigare forskning om välbefinnande, exempelvis

  • samhällsengagemang
  • hur tjänster och service organiseras
  • bostadskvalitet
  • säkerhet i den lokala miljön

När det gäller samhällskvalitet kommer Eurofound att fortsätta utforska den sociala sammanhållningen lika väl som de sociala spänningarna. Man kommer att undersöka hur tilliten till nationella institutioner och till andra människor har utvecklats, liksom den sociala och ekonomiska otryggheten och delaktighet i samhället. Eurofound strävar efter att identifiera den politiska relevansen i dessa frågor och fastställa beslutfattarnas informationsbehov.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society