Social dialog

19 oktober 2022

Social dialog kan definieras som förhandlingar, samråd, gemensamma åtgärder, diskussioner och informationsutbyte mellan arbetsgivare och arbeRead more

Social dialog kan definieras som förhandlingar, samråd, gemensamma åtgärder, diskussioner och informationsutbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare. En väl fungerande social dialog är en viktig förutsättning för att skapa goda arbetsvillkor, och den omfattar många olika aktörer på olika nivåer. Den skapar balans mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen och bidrar till både ekonomisk konkurrenskraft och social sammanhållning.

Den senaste tidens politiska diskussioner på EU-nivå har belyst att det – framför allt sedan krisen 2008 – har växt fram nya diskussioner om social rättvisa, demokrati, arbetets kvalitet och nya modeller för arbetsmarknadsrelationer, som utmanar de traditionella näringslivsrelationerna och systemen för social dialog.

Trettio år efter den historiska invigningen av den europeiska sociala dialogen i Val Duchesse i Bryssel, inledde kommissionen den 5 mars 2015 en process för en nystart för den sociala dialogen vid ett evenemang på hög nivå som samlade representanter från arbetsmarknadens parter från hela Europa. Den europeiska sociala dialogen är ett instrument för EU:s socialpolitik som direkt bidrar till att utforma EU:s arbetslagstiftning och politik.

Read less

Senaste uppdateringar

Tripartite Exchange Seminar 'Summer Forum'

On 19 -21 October 2022, in Dublin, Eurofound will pilot a 'Summer Forum' – a tripartite exchange seminar aiming to...

Minimum wages in 2022: Annual review

After a cautious round of minimum wage setting for 2021, nominal rates rose significantly for 2022 as the negative...

Watch the video - Social dialogue as a pillar for resilience and social cohesion: How to strengthen the collective approach?

Eurofound and the ILO have organised an in-person event in Brussels, Tuesday 14 June 2022, 10.00 – 12.00 CET: ' Social...
Top

Eurofounds arbete

Read more

Eurofounds arbete

Beslutsfattarna behöver underbyggda bevis för att förstå de förändringar som sker på arbetsmarknaden och reagera på den föränderliga dynamiken i Europas arbetsmarknadsrelationer. Eurofound använder uppgifter och analyser från sitt nätverk av medarbetare i de 28 EU-medlemsstaterna och Norge för att kartlägga trender och mönster och för att framhålla exempel på välfungerade sociala dialoger på både europeisk och nationell nivå.

Eurofounds forskning går in på aspekter som arbetstagarnas delaktighet, kollektiv förhandling, arbetstagarrepresentativitet och arbetsmarknadsrelationer på alla nivåer. Man tittar också på i vilken utsträckning arbetsmarknadsrelationerna har anpassats till multinationella organisationers framväxt. Det finns även ett globalt perspektiv där system för arbetsmarknadsrelationer och resultat jämförs med ekonomier utanför EU, exempelvis USA och Japan.

Viktiga bidrag

Eurofound har under de senaste 40 åren producerat en stor mängd arbete som kartlägger de många och föränderliga aspekterna av den sociala dialogen i Europa på olika nivåer – på företagsnivå såväl som på nationell, europeisk och internationell nivå.

Under de senaste åren har Eurofound gjort djupanalyser av olika frågor som utgör den sociala dialogens kärna, exempelvis 

Eurofounds representativitetsstudier, som genomförts inom en rad sektorer på grundval av ett mandat från kommissionen 2006, ger den grundläggande information som behövs för att inrätta och driva de branschvisa kommittéerna inom den sociala dialogen på europeisk nivå.

Resurser

Ordlistan över arbetsmarknadsbegrepp, European Industrial Relations Dictionary, utarbetades 2005 som ett referensverktyg på nätet för beslutsfattare och andra aktörer och är en värdefull samling information om sysselsättning och arbetsmarknadsrelationer i EU. I landprofilerna om arbetsliv finns relevant kontextuell information om de strukturer, institutioner och regler som styr arbetslivet i EU:s 28 medlemsstater och Norge, samt på EU-nivå.

Databaserna över kollektiv löneförhandling och löner, arbetstid och kollektiva tvister syftar till att förse forskare och beslutsfattare med kvantitativ och kvalitativ information om dessa ämnen i alla medlemsstater och Norge från 2000 till nutid.

Read less

Key outputs over the years

Show more (7)
  • Publications (683)
  • Data
  • Ongoing work (11)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.