Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor

Eurofounds webbplats ger användarna möjlighet att välja att få tillgång till information efter ämne, sektor, språk eller land. Den ger tillgång till relevanta uppgifter och analyser från Eurofounds alla undersökningar och observatorier, tillsammans med parallell fördjupad forskning från Eurofound. Webbplatsen är optimerad för att användas på surfplattor och smarttelefoner samt på vanliga datorer.

Vad gör Eurofound?

Eurofound är ett trepartsorgan inom Europeiska unionen och bedriver jämförande, oberoende forskning som undersöker praktisk erfarenhet och fastställer faktorer för lyckade förändringar inom områdena för social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik.

För information om Eurofounds forsknings- och kommunikationsverksamhet, nuvarande arbetsprogram, årsrapporter, de senaste Europaomfattande undersökningarna och andra övervakningsverktyg, se avsnittet ”Vad vi gör”.

Eurofound erbjuder inte någon rådgivning till medborgare och kan inte ge råd om villkor och rättigheter till enskilda personer som lever och arbetar i Europeiska unionen. Du kan dock söka efter den information du behöver på Europeiska unionens portalwebbplats och under generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Eurofounds huvudsakliga verksamhet omfattar både forskning och att sprida resultaten från denna forskning. I verksamheten ingår forskning och utvecklingsprojekt samt tillhandahållande av uppgifter och analyser för att informera och stödja utformningen av EU:s politik på området för levnads- och arbetsvillkor. Eurofound har ett nätverk av experter över hela unionen som bedriver forskning för institutets räkning, inbegripet bedömningar av de aktuella situationerna i medlemsstaterna, utarbetande av fallstudier (fallstudier från Europeiskt centrum för övervakning av förändringar och från EurWORK) och nationella rapporter samt genomförande av undersökningar.

Som del av sin forskningsbas har Eurofound ett antal kontrollverktyg:

Hur är Eurofound organiserat?

För information om sammansättningen av Eurofounds styrelse och mångnationella personal samt om intressenter och samarbetspartner, se avsnittet ”Vilka är vi”.

Förutom huvudkontoret i Dublin har Eurofound också ett samverkanskontor i Bryssel, vars roll är att stärka kännedomen om och effekterna av institutets forskning på EU-nivå och att övervaka utvecklingen när det gäller utformningen av politiken.

Hur bedriver Eurofound sin verksamhet?

Vart fjärde år ser Eurofound över sin strategi och inriktningen på sitt arbete samt förbereder ett flerårigt arbetsprogram efter omfattande samråd. Detta program grundas på utförliga överläggningar i de grupper som företräds i Eurofounds styrelse samt på samråd med EU:s institutioner.

I det nuvarande programplaneringsdokumentet beskrivs Eurofounds planerade arbete för perioden 2017–2020. Där fastställs programmets politik och institutionella sammanhang, programmet för fyraårsperioden beskrivs och arbetsprogrammet för det aktuella året fastställs.

För programperioden 2017–2020 omfattar Eurofounds arbete följande sex huvudsakliga ämnesområden:

För en fullständig lista över forskningsområden, se avsnittet ”Teman” på webbplatsen. På varje sida under detta avsnitt beskrivs den politiska debatten, Eurofounds huvudsakliga bidrag och det pågående arbetet på området. Dessutom tas viktiga resurser upp, liksom relaterade publikationer, artiklar, nyheter och evenemang.

Bedriver Eurofound forskning på förfrågan?

Eurofound bedriver endast forskning på grundval av de arbetsprogram som styrelsen antar. Inom områden där institutet disponerar befintlig information tillhandahåller det dock en begränsad informationstjänst som är riktad till institutets centrala intresseorganisationer.

Publicerar Eurofound sina dataset?

Eurofound erbjuder specialdatabaser samt en datautforskare för att utforska och visualisera uppgifter från undersökningar. Dessutom går det att ladda ner frågeformulär från undersökningar och dataset.

Publicerar Eurofound landspecifik information?

Eurofound bedriver ett aktivitetsprogram på nationell nivå för att kartlägga och analysera socioekonomiska och relaterade trender i medlemsstaterna.

Utöver sina landsprofiler om arbets- och levnadsvillkor erbjuder Eurofound ytterligare landspecifika resurser, nämligen rapportsammanfattningar på alla officiella språk, jämförande analyser av länder och sektorer, information om arbetsmarknadsparternas arbete på nationell nivå, faktablad, fallstudier och databaser om varje land.

Hur finansieras Eurofound?

Eurofound finansieras genom kommissionens allmänna budget. Medel avsätts under den officiella budgetprocessen med kommissionen, rådet och Europaparlamentet. I Eurofounds arbetsprogram redogörs för den årliga budgeten.

Erbjuder Eurofound finansiellt stöd till särskilda projekt?

Eurofounds uppdrag är att arbeta i specialiserade områden inom EU:s socialpolitik och särskilt att bidra till planeringen och utformningen av bättre arbets- och levnadsvillkor i Europa. Detta uppdrag medger inte något beviljande av finansiellt stöd. För mer information och andra möjliga finansieringskällor, besök Europeiska kommissionens webbplats om finansieringsmöjligheter och upphandling.

Utvärderas Eurofounds arbete?

I egenskap av EU-byrå måste Eurofound genomföra ”förhands- och efterhandsutvärderingar av program och verksamheter som medför betydande utgifter”, enligt artikel 28.1 i dess inrättandeförordning, och artikel 29.5 i den konsoliderade budgetförordningen. Alla utvärderingsrapporter publiceras på webbplatsen.

Eurofound publicerar information om förvaltningen och externa kontrollsystem för utvärdering och bedömning av huruvida de är effektiva i sin Consolidated annual activity report of the Authorising Officer .

Hur får jag reda på mer?

Prenumerera online på Eurofounds nyhetsbrev med utskick en gång i månaden för att få regelbundna uppdateringar om våra aktiviteter eller följ oss på sociala medier: Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Besök avsnittet ”Publikationer” på webbplatsen för att läsa om resultaten av Eurofounds forskningsverksamhet, inbegripet Living and working in Europe yearbook.

Se även Eurofounds onlinekalender för aktuella och kommande publikationer.

Allmänheten kan begära tillgång till interna dokument på vissa villkor. Eurofound har även inrättat ett register över interna dokument som kan laddas ner. Institutionen erbjuder även en rad informationstjänster.

Var hittar jag information om lediga tjänster?

Se avsnittet ”Lediga tjänster” på webbplatsen för meddelanden om öppna och pågående rekryteringsförfaranden samt viktig information om hur det är att arbeta hos Eurofound, inbegripet hur man ansöker. Eurofound kan endast beakta ansökningar från öppna rekryteringsförfaranden och godtar inte spontana jobbansökningar eller inlämning av meritförteckningar.

Det blir sällan några lediga tjänster hos Eurofound, eftersom vi är en liten organisation med ungefär 100 anställda. När permanenta tjänster blir lediga annonseras de i Europeiska unionens officiella tidning.

Den officiella tidningen är tillgänglig på alla EU:s informationskontor, statliga publikationsbyråer eller direkt från Europeiska unionens publikationsbyrå. Du kanske även vill prenumerera på den officiella tidningen med allmänna uttagningsprov som särskilt innehåller uttagningsprov. För anställning hos Eurofound krävs det att de sökande är EU-medborgare.

Erbjuder Eurofound praktikplatser?

Eurofound har ett praktikprogram och normalt sett löper ansökningsförfarandet mellan december och januari. Se avsnittet ”Lediga tjänster” på webbplatsen för information om praktikplatser och läs om de erfarenheter som tidigare praktikanter vid Eurofound har haft.

Om du överväger att söka praktikplats, följ Eurofound på social medier för att erhålla uppdaterad information om när ansökningsprocessen inleds.

Kan jag besöka Eurofound?

Eurofound är öppet för besökare och erbjuder skräddarsydda program för att tillgodose gruppers eller individers specifika informationsbehov. Besök arrangeras efter föregående överenskommelse.
 

Hur tar jag mig till Eurofound?

Eurofound är beläget söder om Dublin, ungefär 16 kilometer från stadscentrum. Adressen är följande: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Går det att hyra Eurofounds lokaler?

Det går att hyra Raymond-Pierre Bodin Conference Centre. Den största salen, som rymmer upp till 120 deltagare, är utrustad med den senaste tekniken och har nio tolkbås som är byggda enligt ISO-standard. Det finns även mindre mötesrum, vilka främst är belägna i det historiska Loughlinstown House.

För att boka konferenscentret eller kontrollera om det är ledigt, kontakta ConferenceCentre@eurofound.europa.eu eller ring +353 1 204 3100.

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.