Yaşlanmakta olan işgücünün çalışma koşulları - İdari özet

Eurofound, 2005 anketini takiben, AB’deki çalışma koşullarıyla ilgili önemli konulara dair bulgularının ayrıntılı analizlerini gerçekleştirmiştir. İncelenen konulardan biri yaşlanmakta olan işgücü ile bunun bir bütün olarak toplum ve işgücü piyasasına yönelik geniş kapsamlı etkileridir. Araştırma, Avrupa’nın işgücünün yaş yapısının şekillendirilmesinde anahtar görevi gören dört faktörün altını çiziyordu: kariyer gelişimi ile istihdam güvenliğinin sağlanması; çalışanların sağlığının ve refahının korunması ve teşvik edilmesi; beceri ve yeterliklerin geliştirilmesi ve çalışma yaşamı ile özel yaşam arasındaki uyumun sağlanması. Bu kitapçıkta, yaşlanmakta olan işgücüne ilişkin temel sorunlar özetlenmekte ve araştırmadan elde edilen başlıca bulguların anlık görüntüsü sunulmaktadır.Download PDF: TR (pdf 47.64 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle