Krizde istihdamda kutuplaşma ve iş kalitesi: Avrupa İş Monitörü 2013

Bu rapor Avrupa iş gücü pazarlarında 2008-2009'daki durgunluk öncesinde, sırasında ve sonrasında istihdamdaki en son yapısal değişimleri tanımlamaktadır. Rapor, 2010-2012 arasında daha az kutuplaşma mevcutken, durgunluk döneminde Avrupa genelinde istihdamdaki tahribatının fazlasıyla maaş yapısında kutuplaştığını ortaya koymaktadır. İş temelli yaklaşım, Üye Devlet ve AB seviyesinde maaş dağılımın farklı beşte birlik bölümlerindeki işler arasında net istihdamın nasıl yön değiştirmiş olduğunu tespit etmektedir. İşlerin sıralanmasına yönelik iki alternatif kriter, iş sahiplerinin ortalama eğitim seviyesine ve iş kalitesine dair çok boyutlu bir ölçü olan maddi olmayan iş kalitesi indeksine dayanmaktadır. Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Anketi’nin verileri kullanılarak elde edilen bu yeni indeks, sosyal bilimcilerin çalışanların refahı ile ilişkilendirdiği geniş yelpazedeki iş özellikleri ile ilgili bilgilerin birleştirilmesine dayanmaktadır.Download PDF: TR (pdf 41.05 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle