Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Yayında
03 Aralık 2013
Biçimler
 • Download full reportPDF

Özet

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
 • Report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Catalogue: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Social inequalities

  This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13621
  Catalogue info

  Avrupa’da yaşam kalitesi: Sosyal eşitsizlikler

  Authors: 
  Eurofound
  Bu rapor, Avrupa’da bireyler ve popülasyon alt grupları arasında özgür ve fırsat dağılımında sosyal eşitsizlikleri incelemektedir. Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi (EQLS) verilerinden faydalanan bu rapor, yaşamın dört alanında sosyal eşitsizlerle ilgili bir bulgu tabanı oluşturmaktadır: sağlık, yaşam standardı, üretken ve kıymetli faaliyetler ile bireysel, ailevi ve sosyal yaşam. Cinsiyet, yaş, engellilik durumu, istihdam durumu ve vatandaşlık durumu dâhil sosyal eşitsizliğin önemli belirleyicilerin ve diğer etkenlerin rolünü araştırmaktadır. Rapor, bazı durumlarda, 2007 yılında yapılan ikinci dalga EQLS ile 2011 yılında gerçekleştirilen üçüncü dalga arasında, dezavantajların yaygınlaştığını ve sosyal eşitsizliklerin büyüdüğünü gösteren kanıtlar bulmuştur. Rapor, refahın çok boyutlu yönlerine eğilen artan politika ilgisinin sosyal eşitsizlikleri ele alan etkin kamusal aksiyonla birleştirilmesini ve Avrupa seviyesinde ve Üye Devletler seviyesinde genel politikalara entegre edilmesini önermektedir.  Download PDF: TR (pdf 43.67 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Yeni yorum ekle