Eurofound anket yöntembilimi

Eurofound'un anket çalışması Avrupa'daki yaşam ve çalışma koşulları hakkında yüksek kaliteli bilgi verir. Bu hedefe ulaşmak için anketlerin her biri spesifik bilgi almak üzere farklı bir nüfusu hedefler.

Avrupa Çalışma Koşulları Anketi çalışma ve istihdamın kalitesi hakkında içgörü edinmek üzere çalışanlara sorular yöneltir. Avrupa Şirketler Anketi işyeri uygulamaları hakkında bilgi edinmek üzere müdür ve çalışan temsilcilerini hedef alır. Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi yaşam koşulları ve yaşam kalitesi algıları hakkında bir perspektif edinmek üzere Avrupa vatandaşlarıyla mülakat yapar.

Hedef nüfus anlamındaki bu farklara rağmen, Eurofound bir ankette öğrenilen derslerin diğerlerinde uygulanabilmesi için anket yöntembilimini mümkün olduğu ölçüde uyumlaştırmayı hedefler.

Anketlerin Avrupa ve ulusal düzeyde politika yapıcılar ve sosyal taraflar için amaçlara uygun olduğundan emin olmak üzere tüm araştırma projelerinde olduğu gibi her anketin her dalgasının geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarına Eurofound çıkar sahiplerinin yanı sıra, ilgili alandaki uzmanlar katılır.

Soru formu geliştirmede uzman katılımının yanı sıra, ulusal düzeyde uzmanların çeviri sürecine katılımı ile Eurofound tüm anket sorularının yakalamayı amaçladıkları gerçek dünya olgularını yakaladıklarından emin olmayı amaçlar (geçerlilik).

Temsili örneklemin dikkatle seçilmesi, en son teknoloji kullanılarak en uygun soru formu yönetimi modunun seçilmesi, deneyimli anketörlerin kullaılması ve mülakat ile kodlama için kapsamlı eğitim sağlanmasının yanı sıra, toplanan verilerin titizlikle kontrol edilmesi ve uygun analiziyle Eurofound anket ölçümlerinin tutarlılığını sağlamayı amaçlar (güvenilirlik).

Eurofound’un yüksek kaliteli bilgi üretme konusundaki kararlılığı anketler için  kalite temin stratejisinde de gösterilmektedir.

Örnekleme

Hedef nüfusun Avrupa vatandaşları, çalışanlar veya işletmeler olmasından bağımsız olarak, bir nüfusun tüm üyelerinden bilgi toplamak mümkün değildir. Katılımcı  örneklemi toplam nüfusu olabildiğince temsil edecek şekilde seçilir.

Eurofound olabilecek en yüksek kalitede örnekleme çerçeveleri kullanmayı hedefler. Her ülkede, hedef nüfusun en az %95'ini kapsayacak bir kütük bulmaya çalışır. ECS için bu kütüklerin işletmeler ve diğer şirketlerin irtibat bilgilerini içermesi tercih edilir. EWCS ve EQLS için kütükler genellikle hanelerin ve bazen de bireylerin adres bilgilerini içerir. EWCS ve EQLS'de böyle bir kütük olmadığında, olası katılımcıların bir listesi ‘rastgele yol’ yöntemi adı verilen yöntemle elde edilir.

Eurofound münferit ülkeler düzeyinde geçerli sonuç verecek ve Avrupa nüfusunu, Avrupa'nın bütünü için genellemelere olanak verecek derecede iyi bir şekilde  yansıtacak kadar büyük  örneklemler oluşturmayı  amaçlar . İlk amaç, hata düzeyini kabul edilebilir bir düzeye düşürmek üzere ülke düzeyindeki örneklemin en az 1000 katılımcı olmasını gerektirir. En son EWCS ve EQLS'de olduğu gibi daha büyük ülkelerde daha büyük örneklemler seçilmesinin nedeni ikinci amaçtır.

Kodlama

Bazen, önceden belirlenmiş bir yanıt grubu tarafından doğrudan yanıtlanamayan açık uçlu sorular sorulması gerekir. Bu, örneğin sektör için gerekli olabilir. Anketör önce, verilen yanıtı ayrıntılı bir şekilde not edecek ve ardından ekonomik faaliyetlerin Avrupa çapında istatistiksel sınıflandırmasındaki (NACE) uygun kategoriye atayacaktır.

Kodlamanın tipik olarak gelir, katılımcının’ eğitim düzeyi (ISCED aracılığıyla) yanı sıra, yaşamakta oldukları bölgeye (ISCED aracılğıyla) uygulanması gerekecektir.

Ağırlıklandırma

Saha çalışması aşaması tamamlandıktan sonra veri setlerinin örneklemde olabilecek olası dengesizlik nedenlerini dengelemek üzere ağırlıklandırılması gerekir. Örneklem, anket için seçilmesi için farklı olasılıklar olan farklı kişilerin istatistiksel olarak dikkate alınması gerekir. Kişilerin yaşadığı veya çalıştığı birim (hane/şirket) ne kadar büyükse, onlarla mülakat yapılması olasılığı daha küçüktür. Ayrıca, bir ankete katılım konusundaki isteklilik düzeyindeki varyasyonlar da belli katılımcı grupların daha az temsil edilmesiyle sonuçlanabilir. Ülkeler arasında işgüçlerinin büyüklüğü anlamındaki farklar her ülkenin örneklem boyutunda (tam olarak) yansıtılmadığından, daha büyük ülkelerin AB düzeyindeki sonuçlarda daha ağırlıklı olmasını sağlamak için ağırlıklandırma kullanılır.

Verilerin nüfusu ne derecede temsil ettiğini belirlemek için Avrupa İşgücü Anketi (LFS) sıklıkla referans veri kaynağı olarak kullanılır.

Yöntembilim, her bir anketin spesifik gereksinimlerine uyarlanır. Her bir ankete ait sayfalarda daha fazla bilgi bulunmaktadır.