Avrupa Şirket Anketi (ECS) 2009 yöntembilim

ECS 2009, 2004-2005'te 21 AB ülkesinde gerçekleştirilen Avrupa Çalışma Süresi ve İş Yaşam Dengesi Anketi'nin (ESWT) ardından Eurofound tarafından gerçekleştirilen ikinci büyük ölçekli kurumsal ankettir.

Hedefler

Anketin hedefleri şunlardı:

  • Avrupa çapında şirket politikaları ve uygulalamarı uyumlaştırılmış bir şekilde haritalandırmak, değerlendirmek ve nicellendirmek;
  • şirket uygulamalarıyla bunların etkisi arasındaki ilişkinin yanı sıra, özellikle sosyal diyaloga odaklanarak uygulamaların şirket düzeyindeki yapıların bakış açısından analizini yapmak;
  • eğilimleri izlemek;
  • Lizbon Stratejisine şirket politikası ve uygulamaları hususunda bunların işlerin kalitesi üzerindeki etkilerinin yanı sıra, şirketlerde sosyal diyalogun gelişimi konusunda katkıda bulunmak. Anketin Avrupa'dan ilgili bir kitle için bu konularda homojen göstergeler geliştirilmesine olanak vermesi beklenir.

Tasarım ve yöntembilim

ECS 2009 30 ülkede gerçekleştirilmiştir: 27 Üye devlet, Hırvatistan, Türkiye ve Eski Yugoslavya Makedon Cumhuriyeti (FYROM). Anketin gerçekleştirilmesinden bir uzmanlar grubu ve ulusal saha çalışması enstitülerini ile işbirliği halinde TNR Infratest Sozialforschung sorumluydu.

Anket Bilgisayar Destekli Telefon Mülakatları (BDTM) yoluyla gerçekleştirildi. Mülakat yapılacak şirketler her ülkede 10 veya daha fazla çalışanı olan şirketler arasından rastgele seçildi.

Her şirkette bir yönetim temsilcisi ve mümkün olduğu durumlarda çalışan temsilcisi ile mülakat yapıldı. Mülakatların süresi yönetim temsilcileri için ortalama 20 dakika ve çalışan temsilcileri için ortalama 15 dakika idi. Soru formlarına ulaşabilirsiniz.

Tarım ve balıkçılık sektörü, özel haneler ve bölge dışı kuruluşlar ankete dahil değildi. Örneğe kamu idaresi dahildi.

Özel sektör şirketlerinin finansal performansı hakkında ilave bilgi toplamak üzere anketin sınırlı bir genişletmesi 2009 sonlarında gerçekleştirildi. Anketin bu kısmına farklı ‘refah rejimlerini’ temsil eden beş ülke olan Finlandiya, Almanya, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık'tan işletmeler dahil edildi.

Kalite temini

Eurofound uzun yıllar boyunca anket yapmakta önemli ölçüde uzmanlık geliştirmiş olup kalite temini için en iyi uygulamalar geliştirmiştir. ECS 2009 için kalite temini çerçevesi  dört ana temelden oluşur:

  • Planlama: araştırma sürecinin tamamının sistematik bir şekilde planlanması ve ayrıntılandırılması;
  • İstişare: soru formunun, temel anket kavramlarının ve yöntembilimsel stratejinin geliştirilmesinde uzmanlar, çıkar sahipleri ve anket kullanıcılarıyla istişare;
  • Şeffaflık: araştırma sürecinin tamamının hem dahili hem de harici olarak şeffaf olması;
  • Belgelendirme: her bir adımın geriye doğru izlenebilmesi için proje boyunca her bir adım, karar veya olgunun belgelendirilmesi.

Anketin kalitesinin temini için ve aynı zamanda Eurofound uygulamalarıyla uyumlu olarak, başlangıçtan itibaren uzmanlar ve anket kullanıcılarının, örneğin, Yönetim Kurulu ve üç taraflı Danışma Komitesi tarafından temsil edilen Eurofound çıkar sahiplerinin ECS 2009'a dahil edilmesi gerekli görülmüştür.

2. Avrupa Şirketler Anketinin Kalite Değerlendirmesi (Quality Assessment of the 2nd European Company Survey) başlıklı rapor anketin örneklem tasarımından verilerin son dağıtımna kadar olan bütü aşamlarındaki kalitesini değerlendirir.

Daha fazla bilgi için lütfen Camilla Galli da Bino ile bağlantıya geçin, Tel: 00 353 1 2043125, e-posta: gdb@eurofound.europa.eu