Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi 2012

Üçüncü Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi (EQLS) için saha çalışması 27 Avrupa Birliği Üye Devletinde 2011 Eylül ayı sonundan 2012 Şubat ayının ilk yarısına kadar gerçekleştirilmiştir.

Bulguları içeren rapor, Avrupa'da Yaşam Kalitesi: Krizin Etkileri, artık online olarak mevcuttur.

 

Temel bulgular

AB genelinde bazı ülkelerde iyimserlik ve mutluluk seviyelerinde %20'den fazla azalmalar olduğu rapor edilmiş ve insanların üçte birinden fazlası son beş yıl içinde mali durumlarının kötüleştiğini belirtmiştir. Bu sonuçlar - bazı ilginç istisnalarla birlikte - büyük ölçüde ekonomik gerçekliği yansıtmakta olup en yüksek iyimserlik seviyeleri Danimarka ve İsveç'te, en düşük seviyeler ise Yunanistan, İtalya ve Portekiz'de görülmektedir. Avrupa Birliği'nde bugünkü sosyal durum karışık ve karmaşık bir görünüm çizmektedir. 2007'de yapılan son anketten bu yana eskiden iyi bir gelire ve kaliteli barınmaya sahip daha fazla insan şimdi işsizlik, borçlar, barınma hususunda güvensizlik ve hizmetlere erişim konuları ile mücadele etmektedir. 

Anket ayrıca çoğu insan için geçinmenin daha zor olduğunu da vurgulamaktadır: %7 oranda geçinmenin ‘çok zor’ olduğu rapor edilmiş ve Üye Devletler arasında Yunanistan'da %22'den Finlandiya'da %1'e kadar Üye Devletler arasında büyük farklılıklar görülmüştür. Acil durumda borç para almak için kime başvuracakları sorulduğunda, çoğu Avrupalı (%70) borç için bir aile ferdine ya da akrabaya başvuracağını belirtmiştir. Diğer %12'lik kısım bir arkadaşa, komşuya veya başka birine, %8 ise bir hizmet sağlayıcıya veya kuruluşa başvuracaktır. Her on kişiden biri (%10) hiç kimseye başvuramayacağını belirtmiştir; bu durum özellikle en düşük gelir çeyreğinde (%15) yer alan kişiler için geçerli olmuştur. Genel olarak, AB'de yaşayanların %8'i gayriresmi borçları zaman planı dahilinde geri ödeyememiştir.

Temel kamu kurumları, hükümetler ve meclislere duyulan güven son beş yıl içinde düşüş göstermiştir; en büyük düşüşler İspanya ve Yunanistan gibi en ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ülkelerde görülmüştür. Kamu kurumlarına güven Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg ve İsveç'te en yüksek seviyededir; bunun nedeni büyük ölçüde bu Üye Devletlerde ulusal politik kurumlara duyulan eşsiz güvendir.

Rapor genelinde istihdam, gelir, barınma ve yaşam koşulları, aile, sağlık, iş-yaşam dengesi, yaşam memnuniyeti ve toplumun algılanan kalitesi gibi çeşitli konular incelenmektedir. Subjektif refah, sosyal eşitsizlikler, toplum ve kamu hizmetlerinin kalitesi ve gerçekleştirilen üç anket boyunca yaşam kalitesindeki eğilimler hakkında 2013 yılında ilave raporlar hazırlanacaktır.

Kapsam

Bu rapor 27 AB Üye Devletini kapsamaktadır ancak  34 ülkede toplam 43.636 kişi ile görüşme yapılmıştır (aradaki farkı yedi aday veya katılım öncesi ülke oluşturmaktadır: Hırvatistan, İzlanda, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ, Kosova, Sırbistan ve Türkiye). Bu ülkelere ait sonuçlar 2013 yılında yayınlanacaktır. Eurofound, üçüncü EQLS'in hazırlanmasında ve uygulanmasında en yüksek kalite standartlarının sağlanması için Belçika'daki üstlenici firması GfK EU3C ile yakın temas halinde çalışmıştır.

Veri kümesinin 2013 bahar aylarında UK Data Archive üzerinden kamu için bulunur hale getirilmesi beklenmektedir.

Yöntembilim