Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Το Eurofound είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τις ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων και τις κενές θέσεις εργασίας.

Ποιοι είμαστε

Η παρούσα ενότητα περιγράφει την αποστολή και τον ρόλο του Eurofound, τον τρόπο οργάνωσής του και τις ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνεται. Παρέχει μια επισκόπηση του προσωπικού που εργάζεται στο Eurofound, καθώς και βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία επικοινωνίας. Παρουσιάζει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εταίρους.

Τι κάνουμε

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τους στόχους του Eurofound για την προγραμματική περίοδο, υπογραμμίζοντας τα κύρια θέματα για τα οποία θα διεξαχθούν ερευνητικές δραστηριότητες. Παρέχει πρόσβαση σε ετήσιες εκθέσεις, προγράμματα εργασίας, ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του διατάκτη, καθώς και ειδικά αιτήματα πληροφοριών. Ακόμη, στη παρούσα ενότητα είναι διαθέσιμα και τα οικονομικά έγγραφα του Eurofound.

Σύναψη συμβάσεων

Η ενότητα που αφορά τη σύναψη συμβάσεων παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή προσφορών και πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα για υποψηφίους. Στην ενότητα αυτή παρέχεται πρόσβαση σε ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων, περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για μελλοντικές συμβάσεις και αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Κενές θέσεις

Στην παρούσα ενότητα αναρτώνται οι ανοικτές κενές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η ενότητα αυτή παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στο Eurofound, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πρακτική άσκηση στο Eurofound και πληροφοριών για τους υποψηφίους για θέσεις εργασίας.