Εργασία στο Eurofound

Ως εργοδότης, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και αποδέχεται τις αιτήσεις όλων των πολιτών της ΕΕ ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων και απόψεων, υπαγωγής σε εθνική μειονότητα, οικονομικής κατάστασης, καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και οικογενειακής κατάστασης. Το Eurofound επιλέγει τους υποψηφίους με βάση την αξία τους και σύμφωνα με κριτήρια που σχετίζονται με την εκάστοτε θέση εργασίας και τις απαιτήσεις από τον υποψήφιο που θα τη στελεχώσει.

Οι διαδικασίες επιλογής του Eurofound είναι ανοικτές σε υπηκόους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εφαρμόζεται καθεστώς εθνικών ποσοστώσεων, όμως ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης καλεί τους Οργανισμούς να λαμβάνουν μέτρα για την ευρύτερη δυνατή ισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των διαφόρων εθνικοτήτων.

Το Eurofound απασχολεί προσωπικό που καλύπτει οργανικές θέσεις ως μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι. Οι έκτακτοι και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι απασχολούνται αρχικά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου κατά την ανανέωσή τους.

-         Αιτήσεις

-         Εξέταση των αιτήσεων

-         Συνεντεύξεις και δοκιμασίες

-         Εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για θέση εργασίας στο Eurofound

Οι υποψήφιοι είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για θέση εργασίας εφόσον έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα, έχουν εκπληρώσει τις τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλει η οικεία νομοθεσία για τη στρατιωτική θητεία και πληρούν τα αναφερόμενα στην προκήρυξη της θέσης κριτήρια.

Κατά κανόνα, η διαδικασία επιλογής είναι διαρθρωμένη γύρω από τους ακόλουθους άξονες: η προκήρυξη για τη θέση εργασίας δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Eurofound, καθώς και στον δικτυακό τόπο της EPSO. Οι ενδιαφερόμενοι που θεωρούν ότι πληρούν τα κριτήρια πρέπει να καταχωρίσουν και να συμπληρώσουν την αίτησή τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Eurofound. Όσον αφορά τις αιτήσεις και τις γλωσσικές δεξιότητες, βλ. Ευρωπαϊκά γλωσσικά επίπεδα - Πίνακας αυτοαξιολόγησης.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος προσλήψεων του Eurofound, και συγκεκριμένα μέσω της σελίδας Vacancies. Το σύστημα θα αποστείλει αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης.

 1. Θα εξετασθούν μόνο οι αιτήσεις οι οποίες έχουν παραληφθεί πριν από τις 23.55 GMT της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας που αναφέρεται στην προκήρυξη της θέσης. Οι αιτούντες συνιστάται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους πολύ πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν γίνονται δεκτές στη διαδικασία επιλογής.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνούν ώστε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην αίτηση να είναι σωστή (και ότι η θυρίδα του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου δεν είναι πλήρης), καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το πέρας κάθε σταδίου της διαδικασίας γνωστοποιούνται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Εξέταση των αιτήσεων

 1. Όλες οι αιτήσεις που έχουν ληφθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος προσλήψεων έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και πληρούν τα αναφερόμενα στην προκήρυξη της θέσης κριτήρια επιλεξιμότητας διαβιβάζονται στην επιτροπή επιλογής.
 2. Η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα καταρτίσει πίνακα προεπιλογής των υποψηφίων που πληρούν τα αναφερόμενα στην προκήρυξη κριτήρια επιλογής. Η απόφασή βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο της αίτησης. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αποδοχής ή δεν έχουν συμπληρώσει δεόντως τις αιτήσεις τους αποκλείονται στο στάδιο αυτό.

 

Συνεντεύξεις και δοκιμασίες

 1. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τη βάση (70%) κατά τη διαδικασία προεπιλογής θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής επιλογής. Σε ορισμένες διαδικασίες επιλογής ενδέχεται να προβλέπεται ανώτατο όριο όσον αφορά τον αριθμό των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη.
 2. Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωσης και κάλυψης των εξόδων ταξιδιού: βλ. Κανόνες σχετικά με την αποζημίωση των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη.
 3. Οι συνεντεύξεις διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Μέρος της συνέντευξης των υποψηφίων με μητρική γλώσσα την αγγλική διεξάγεται στη δεύτερη γλώσσα τους.
 4. Οι υποψήφιοι θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν στις ακόλουθες γραπτές δοκιμασίες:

- δοκιμασία στην αγγλική γλώσσα ή στη δεύτερη γλώσσα τους, εάν η μητρική τους γλώσσα είναι η αγγλική (η βάση είναι το 50%)

- δοκιμασία δεξιοτήτων (στην αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή/και περιπτωσιολογική μελέτη σχετική με τον ρόλο (η βάση είναι το 60%)

- Σε ορισμένες διαδικασίες επιλογής, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να υποβληθούν σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, ενδεχομένως δε να παραστούν σε κέντρο αξιολόγησης. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται σχετική απαίτηση, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη της θέσης.

- Οι υποψήφιοι που δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στις δοκιμασίες θα αποκλεισθούν από τη διαδικασία επιλογής.

 1. Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της υπηκοότητάς τους, καθώς και αντίγραφα των διπλωμάτων τους, πιστοποιητικά ακαδημαϊκών τίτλων και πιστοποιητικά εργασίας.

Εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων

 1. Καταρτίζεται εφεδρικός πίνακας προσλήψεων των καταλληλότερων υποψηφίων (όσων συγκέντρωσαν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στη συνέντευξη και στις δοκιμασίες) και οι διορισμοί πραγματοποιούνται από αυτόν τον πίνακα. Κατά κανόνα, οι εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων ισχύουν για διάστημα έως 2 ετών από τη λήξη της διαδικασίας, το οποίο μπορεί να παραταθεί.
 2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται πριν από τον διορισμό τους να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση.

Μέσα προσφυγής

Όποιος υποψήφιος/α θεωρεί ότι υπήρξε εσφαλμένη απόφαση όσον αφορά την διαδικασία επιλογής δύναται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του/της αποστέλλοντας, εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ληφθείσας απόφασης, αίτημα επανεξέτασης, αναφέροντας τον αριθμό της οικείας διαδικασίας επιλογής, στον πρόεδρο της επιτροπής επιλογής στην εξής διεύθυνση:

Chairperson of the Selection Committee (Πρόεδρος της επιτροπής επιλογής)

Selection procedure reference (αριθμός διαδικασίας επιλογής): EF-XX-00-00 (κατά περίπτωση)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ιρλανδία

Η επιτροπή επιλογής θα επανεξετάσει την αίτηση υποψηφιότητας και θα κοινοποιήσει στον υποψήφιο την απόφασή της εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής του.

Εάν υποψήφιος(-α) εκτιμά ότι υπέστη δυσμενείς διακρίσεις από συγκεκριμένη απόφαση, μπορεί να υποβάλει ένσταση βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Director (Διευθυντής)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ιρλανδία

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών. Η προθεσμία για την κίνηση της συγκεκριμένης διαδικασίας (βλ. κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης) αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης στον υποψήφιο της πράξης που τον θίγει.

Όπως όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στη διεύθυνση:

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

Γαλλία

http://www.ombudsman.europa.eu/media/el/default.htm

Σημείωση: οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν παράγουν ανασταλτικό αποτέλεσμα για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 και στο άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με την υποβολή ένστασης ή για την άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή, πριν από την υποβολή κάθε καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή πρέπει να έχουν προηγηθεί τα δέοντα διοικητικά διαβήματα στο Eurofound.

Επιστροφή στην αρχή

Προστασία δεδομένων

Οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται από τους υποψηφίους υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39-98).

Σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν δεδομένων ταυτοποίησης τα οποία είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ωστόσο, η διόρθωση δεδομένων που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή επιλογής δεν είναι δυνατή μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο προϊστάμενος της μονάδας ανθρώπινων πόρων. Η επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται από το προσωπικό της μονάδας ανθρώπινων πόρων και από την επιτροπή επιλογής. Σκοπός των πράξεων επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι να έχει το Eurofound τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση της θέσης όπως αναφέρεται στην προκήρυξη της θέσης. Τη νομική βάση αυτής της επεξεργασίας αποτελούν τα άρθρα 27-34 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και τα άρθρα 12-15 και 82-84 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ).

Εάν οι υποψήφιοι έχουν απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, μπορούν να τις απευθύνουν στη μονάδα ανθρώπινων πόρων στη διεύθυνση DATA-PROTECTION-OFFICER@cedefop.europa.eu. Για περαιτέρω παρατηρήσεις και/ή καταγγελίες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Eurofound αποστέλλοντας το αίτημά τους στη διεύθυνσηDataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή και να υποβάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη διαδικασία πρόσληψης του Eurofound. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη γενική γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων του Eurofound.

 

Επιστροφή στην αρχή

Καθεστώς απασχόλησης

Το προσωπικό του Eurofound καλύπτεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης (01.01.2014)

Τόπος εργασίας

Δουβλίνο, Ιρλανδία Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την κατοικία του σε εύλογη απόσταση από τις εγκαταστάσεις του Eurofound, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρο 20).

Δοκιμαστική περίοδος

Οι επιτυχόντες που προσλαμβάνονται με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους καλούνται να περάσουν δοκιμαστική περίοδο 9 μηνών.

Αποδοχές

Ο αρχικός βασικός μηνιαίος μισθός καθορίζεται σύμφωνα με τον μισθολογικό πίνακα του άρθρου 66 που ισχύει για τους μόνιμους και τους έκτακτους υπαλλήλους και σύμφωνα με το άρθρο 93 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε. Κατά περίπτωση, αυξάνεται βάσει των επιδομάτων που καθορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης.

Οι αποδοχές υπόκεινται σε κοινοτικό φόρο καθώς και σε άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης. Οι αποδοχές απαλλάσσονται από την εθνική φορολογία εισοδήματος, τα δε μέλη του προσωπικού είναι μέλη του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης και του συνταξιοδοτικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα βαθμολογικά κλιμάκια και οι αποδοχές των έκτακτων και των συμβασιούχων υπαλλήλων ταυτίζονται με εκείνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο τρέχων διορθωτικός συντελεστής μισθοδοσίας για την Ιρλανδία είναι 116,6%.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει παραδείγματα σχετικά με τις αποδοχές δύο εισαγωγικών βαθμών με βάση ορισμένα πιθανά σενάρια:

 

Καθαρές μηνιαίες αποδοχές

Συμβασιούχος υπάλληλος

Ομάδα καθηκόντων II, βαθμός 4 (βοηθός)

Βασικές αποδοχές

2.025 €

Βασικές αποδοχές επαυξημένες με επίδομα αποδημίας

2.633 €

Βασικές αποδοχές επαυξημένες με επίδομα αποδημίας και επίδομα ενός τέκνου

3.272 €

 

Έκτακτος υπάλληλος

Βαθμός AD5, κλιμάκιο 1 (ερευνητής)

Βασικές αποδοχές

4.142 €

Βασικές αποδοχές επαυξημένες με επίδομα αποδημίας

4.979 €

Βασικές αποδοχές επαυξημένες με επίδομα αποδημίας και επίδομα ενός τέκνου

5.979 €

 

Συνοπτική παρουσίαση των λοιπών όρων απασχόλησης

 1. Οι αποδοχές απαλλάσσονται από την εθνική φορολογία εισοδήματος – φορολογούνται βάσει του κοινοτικού φόρου στην πηγή
 2. Δικαίωμα ετήσιας άδειας 2 ημερών ανά ημερολογιακό μήνα συν οδοιπορική άδεια υπολογιζόμενη βάσει της απόστασης από τον τόπο καταγωγής. Οι ημέρες αργίας για το προσωπικό του Eurofound ανέρχονται σε 17 ετησίως.
 3. Πρόγραμμα κατάρτισης και εξέλιξης
 4. Συνταξιοδοτικό καθεστώς της ΕΕ (μετά από 10ετή υπηρεσία)
 5. Κοινό καθεστώς ασφάλισης ασθενείας της ΕΕ για το μέλος του προσωπικού και τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειάς του
 6. Ασφάλιση έναντι ατυχήματος / επαγγελματικής ασθένειας, επίδομα ανεργίας και αναπηρίας
 7. Επίδομα αποδημίας ή εκπατρισμού ύψους 16% ή 4%, ανάλογα με τις περιστάσεις
 8. Επίδομα στέγης
 9. Επίδoμα συντηρoύμενoυ τέκνoυ
 10. Σχολικό επίδομα
 11. Αποζημίωση εγκαταστάσεως και απόδοση των εξόδων μετακόμισης
 12. Αρχική προσωρινή ημερήσια αποζημίωση
 13. Άλλες παροχές.

Επιστροφή στην αρχή

Προσωρινοί / έκτακτοι υπάλληλοι του Οργανισμού

Το Eurofound απασχολεί περιστασιακά τοπικούς υπαλλήλους με καθεστώς προσωρινής απασχόλησης με στόχο την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας για σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. άδειες μητρότητας. Επί του παρόντος πάροχος προσωπικού προσωρινής απασχόλησης είναι η Orange Recruitment.

Επισκέπτες ερευνητές

Το Eurofound φιλοξενεί κατά καιρούς επισκέπτες ερευνητές οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο ερευνητικών έργων και να συνεισφέρουν σε αυτά. Οι επισκέπτες ερευνητές είναι κυρίως πανεπιστημιακοί ερευνητές με υποτροφίες από το οικείο πανεπιστήμιο ή ίδρυμα. Δεν λαμβάνουν καμία οικονομική υποστήριξη από το Eurofound. Αιτήσεις για ερευνητικές επισκέψεις μπορούν να υποβάλλονται με την αποστολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικού σημειώματος στη διεύθυνση: recruit@eurofound.europa.eu .

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

Το Eurofound ενίοτε χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής.

Αυθόρμητες αιτήσεις

Το Eurofound δεν αποδέχεται αυθόρμητες αιτήσεις και δεν τηρεί αρχείο τέτοιων αιτήσεων ή βιογραφικών σημειωμάτων. Εξετάζονται μόνον αιτήσεις υποψηφιότητας για θέσεις που προκηρύσσονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και οι οποίες υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος προσλήψεων.

Επιστροφή στην αρχή

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Σχόλια

test

Προσθήκη νέου σχολίου