Darbas „Eurofound“

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“) yra lygių galimybių principu besivadovaujantis darbdavys, kuriam paraiškas gali teikti visi ES piliečiai, neatsižvelgiant į jų lytį, rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę, genetinius bruožus, kalbą, religinius, politinius ar kitokius įsitikinimus arba pažiūras, priklausymą tautinei mažumai, finansinę padėtį, gimimą, negalią, amžių, seksualinę orientaciją, civilinę būklę ar šeiminę padėtį. Tinkamiausius kandidatus „Eurofound“ atrenka pagal pareigybei taikomus kriterijus ir pagal atitinkamas pareigas eisiančio asmens poreikius.

„Eurofound“ atrankos procedūrose gali dalyvauti 28 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai. Jokia nacionalinių kvotų sistema netaikoma, tačiau Tarnybos nuostatuose reikalaujama, kad agentūros siektų užtikrinti kuo geresnį atstovavimą skirtingoms valstybėms narėms.

„Eurofound“ statutiniai darbuotojai įdarbinami kaip pareigūnai, laikinieji darbuotojai ir sutartininkai. Laikinieji darbuotojai ir sutartininkai iš pradžių įdarbinami pagal terminuotąsias sutartis, kurios gali būti atnaujintos ir tapti neterminuotomis.

-         Paraiškos

-         Paraiškų atrankinė patikra

-         Darbo pokalbiai ir testai

-         Rezervo sąrašai

Kaip pateikti paraišką dėl darbo „Eurofound“

Kandidatai gali pateikti paraišką laisvai darbo vietai užimti, jei jie turi visas piliečio teises, yra įvykdę visas su karine tarnyba susijusių įstatymų nustatytas prievoles ir atitinka pranešime apie laisvą darbo vietą nustatytus kriterijus.

Paprastai atrankos procesas yra toks: apie laisvą darbo vietą paskelbiama „Eurofound“ interneto svetainėje ir EPSO svetainėje. Susidomėję kandidatai, kurie mano atitinkantys nustatytus kriterijus, turi registruotis ir užpildyti paraiškos formą „Eurofound“ interneto sistemoje. Norėdami daugiau sužinoti apie paraiškas ir kalbos įgūdžius, žr. „Europos kalbų lygiai. Įsivertinimo lentelė“.

Paraiškos

Kandidatai užpildytas paraiškas turi pateikti per „Eurofound“ internetinę įdarbinimo sistemą Laisvų darbo vietų puslapyje. Sistema atsiųs automatinį pranešimą, kad paraiška gauta.

 1. Kad paraiškos būtų vertinamos, jos turi būti gautos iki pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytos paskutinės dienos 23.55 val. (suderintuoju pasauliniu laiku). Pareiškėjams patariama paraišką siųsti nelaukiant galutinio termino. Po galutinio termino paraiškos į atrankos procedūrą nebepriimamos.
 2. Kandidatai turėtų pasirūpinti, kad paraiškoje nurodytas elektroninio pašto adresas būtų teisingas (ir kad pašto dėžutė nebūtų pilna), nes apie sprendimus kiekvieno etapo pabaigoje bus pranešama elektroniniu paštu.

 

Paraiškų atrankinė patikra

 1. Visos paraiškos, gautos per internetinę įdarbinimo sistemą iki nustatyto termino ir atitinkančios pranešime apie laisvą darbo vietą išdėstytus tinkamumo kriterijus, bus pateiktos atrankos komisijai.
 2. Atrankos komisija išnagrinės paraiškas ir sudarys kandidatų, atitinkančių pranešime apie laisvą darbo vietą išdėstytus atrankos kriterijus, trumpąjį sąrašą. Komisijos sprendimas bus pagrįstas tik paraiškoje pateikta informacija. Kandidatai, kurie neatitinka privalomų priėmimo sąlygų arba netinkamai užpildė paraiškas, bus pašalinti šiame etape.

 

Darbo pokalbiai ir testai

 1. Kandidatai, per trumpojo sąrašo sudarymo procesą surinkę mažiausią reikalingą balą (70 proc.), bus pakviesti į pokalbį su atrankos komisija. Tam tikroms atrankos procedūroms gali būti nustatytas didžiausias galimas į pokalbį kviečiamų kandidatų skaičius.
 2. Į pokalbį pakviestų kandidatų kelionės išlaidos gali būti kompensuotos (žr. Kompensavimo pokalbio dalyviams taisykles).
 3. Pokalbių kalba – anglų kalba. Jei kandidatų gimtoji kalba yra anglų kalba, dalis pokalbio bus surengta jų nurodyta antrąja kalba.
 4. Be to, kandidatai turės laikyti egzaminus raštu:

- anglų kalba arba antrąja kalba, jei anglų kalba yra kandidato gimtoji kalba (mažiausias reikalingas balas – 50 proc.);

- kompetencijos testas (rašomas anglų kalba), kurį sudaro, pavyzdžiui, klausimai su keliais galimais atsakymų variantais ir (arba) atvejo tyrimas, susijęs su atitinkamomis pareigomis (mažiausias reikalingas balas – 60 proc.);

- per kai kurias atrankos procedūras gali būti reikalaujama, kad kandidatai atliktų psichometrinius testus (gali tekti vykti į atitinkamą vertinimo centrą). Jei toks reikalavimas yra nustatytas, tai bus aiškiai nurodyta pranešime apie laisvą darbo vietą;

- asmuo, bet kuriame iš testų negavęs reikiamo balo, bus pašalintas iš atrankos procedūros;

 1. kandidatai, kurie pakviečiami į pokalbį, privalės pateikti pilietybę patvirtinantį dokumentą ir savo diplomų, mokslinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų ir darbo pažymėjimų kopijas.

Rezervo sąrašai

 1. Sudaromas tinkamiausių kandidatų (per pokalbį ir testus gavusių reikiamą balą) rezervo sąrašas, iš kurio atrenkami darbuotojai. Paprastai rezervo sąrašai galioja iki 2 metų nuo procedūros pabaigos datos; sąrašų galiojimas gali būti pratęstas.
 2. Prieš įdarbinimą atrinkti kandidatai privalo pasitikrinti sveikatą.

Apeliaciniai skundai

Kandidatas, kuris mano, kad per atrankos procedūrą buvo padaryta klaida, gali prašyti, kad jo paraiška būtų persvarstyta. Per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo, kuriuo pranešama apie sprendimą, gavimo kandidatas gali nusiųsti prašymą atrankos komisijos pirmininkui; prašymas, kuriame būtina nurodyti atitinkamos atrankos procedūros numerį, turi būti siunčiamas tokiu adresu:

Chairperson of the Selection Committee

Selection procedure reference: EF-XX-00-00 [pateikti atitinkamą nuorodą]

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Airija

Atrankos komisija per 30 dienų nuo tokio laiško gavimo persvarstys paraišką ir praneš kandidatui apie savo sprendimą.

Jei kandidatas mano, kad jį neigiamai paveikė koks nors konkretus sprendimas, jis gali pateikti skundą pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį tokiu adresu:

Director

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Airija

Skundas turi būti pateiktas per tris mėnesius. Tokios procedūros inicijavimo laikotarpis (žr. Tarnybos nuostatus) pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai kandidatui pranešama apie veiksmą, kuris jam turi neigiamų padarinių.

Kaip bet kuris Europos Sąjungos pilietis, kandidatas gali pateikti skundą tokiu adresu:

European Ombudsman

1, Avenue du President Robert Schuman -BP 30403

67001 Strasbourg Cedex

Prancūzija

http://www.ombudsman.europa.eu/lt/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=C700F959C7DF848D96B6B0A06CBF32DB

Pastaba. Pateikus skundą ombudsmenui, skundų arba apeliacinių skundų teikimo Europos Sąjungos tarnautojų teismui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį terminas, atitinkamai nustatytas Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje, yra skaičiuojamas toliau. Taip pat pažymėtina, kad pagal ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių bendrųjų sąlygų 2 straipsnio 4 dalį skundas ombudsmenui turi būti teikiamas tik tinkamai išnaudojus administracinio apskundimo pačiam „Eurofound“ priemones.

Į viršų

Duomenų apsauga

Kandidato pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 39–98 p.).

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2018/1725 17 ir 18 straipsnius kandidatas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat bet kuriuo metu taisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis. Tačiau pasibaigus paraiškų priėmimo laikotarpiui nebegalima ištaisyti duomenų, susijusių su tinkamumo ar atrankos kriterijais. Duomenų valdytojas yra Žmogiškųjų išteklių padalinio vadovas; duomenis tvarko Žmogiškųjų išteklių padalinio darbuotojai ir atrankos komisija. Šių duomenų tvarkymo operacijų tikslas – suteikti galimybę EUROFOUND vykdyti atrankos procedūrą, siekiant užpildyti darbo vietą, apie kurią paskelbta pranešime apie laisvą darbo vietą. Tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra Tarnybos nuostatų 27–34 straipsniai ir Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12–15 ir 82–84 straipsniai.

Jei kandidatui kiltų kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų tvarkymą, jis turėtų kreiptis į Žmogiškųjų išteklių skyrių e. paštu recruit@eurofound.europa.eu. Dėl papildomų pastabų ir (arba) skundų, susijusių su jo asmens duomenų tvarkymu, kandidatas gali kreiptis į EUROFOUND duomenų apsaugos pareigūną, savo prašymą pateikdamas e. paštu DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Be to, kandidatas gali bet kuriuo metu ginti savo teises ir pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) . Daugiau informacijos galima rasti EUROFOUND Pareiškime apie privatumo apsaugą tvarkant asmens duomenis, susijusius su įdarbinimu . Galite susipažinti su bendruoju EUROFOUND duomenų apsaugos pareiškimu.

 

Į viršų

Darbo sąlygos

„Eurofound“ darbuotojams taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (2014 01 01)

Darbo vieta

Dublinas (Airija). Pagal Tarnybos nuostatus (20 straipsnį) bus reikalaujama, kad darbuotojo gyvenamoji vieta būtų tinkamu atstumu nuo „Eurofound“ biurų.

Bandomasis laikotarpis

Atrinktiems kandidatams, kurie yra įdarbinami bent pagal vienų metų sutartį, taikomas 9 mėnesių bandomasis laikotarpis.

Atlyginimas

Pradinis mėnesio darbo užmokestis yra nustatomas pagal tarnautojams ir laikiniesiems darbuotojams taikomą darbo užmokesčio lentelę, pateiktą 66 straipsnyje, ir pagal lentelę, pateiktą Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje (su pakeitimais). Kai tinkama, su darbo užmokesčiu bus mokamos išmokos, nustatytos atitinkamuose Tarnybos nuostatuose arba kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose.

Atlyginimui taikomi Bendrijos mokesčiai ir kiti Tarnybos nuostatose numatyti atskaitymai. Darbo užmokesčiui nacionaliniai pajamų mokesčiai netaikomi; darbuotojai priklauso Europos Komisijos socialinės apsaugos ir pensijų sistemai.

Laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų kategorijų ir atlyginimo sistema yra tokia pat, kaip Europos Komisijoje. Dabartinis darbo užmokesčio korekcinis koeficientas Airijoje yra 116,6 proc.

Toliau lentelėje pateikiami dviejų pradinių kategorijų darbo užmokesčio pavyzdžiai, atsižvelgiant į kai kuriuos galimus scenarijus.

 

Bazinis mėnesio darbo užmokestis

Sutartininkas

II pareigybių grupė, 4 kategorija (pvz., asistentas)

Bazinis darbo užmokestis

2 025 EUR

Bazinis darbo užmokestis ir ekspatriacijos išmoka

2 633 EUR

Bazinis darbo užmokestis, ekspatriacijos išmoka ir išmoka už vieną vaiką

3 272 EUR

 

Laikinasis darbuotojas

AD 5 kategorija, 1 pakopa (pvz., mokslinių tyrimų pareigūnas)

Bazinis darbo užmokestis

4 142 EUR

Bazinis darbo užmokestis ir ekspatriacijos išmoka

4 979 EUR

Bazinis darbo užmokestis, ekspatriacijos išmoka ir išmoka už vieną vaiką

5 979 EUR

 

Kitų įdarbinimo sąlygų santrauka

 1. Darbo užmokesčiui netaikomi nacionaliniai pajamų mokesčiai; vietoj to iš darbuotojų darbo užmokesčio išskaičiuojamas Sąjungos mokestis.
 2. Kasmetės atostogos po dvi dienas per kalendorinį mėnesį, taip pat papildomos dienos už atstumą nuo kilmės vietos ir vidutiniškai 17 „Eurofound“ atostogų dienų per metus.
 3. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programa.
 4. ES pensijų sistema (po dešimties tarnybos metų).
 5. ES bendrosios sveikatos draudimo sistemos draudimas darbuotojams ir išlaikomiems šeimos nariams.
 6. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, bedarbio ir invalidumo pašalpa.
 7. 16 ar 4 proc. (priklausomai nuo aplinkybių) ekspatriacijos išmoka arba išmoka už darbą užsienyje.
 8. Išmoka šeimai.
 9. Išmoka už išlaikomą vaiką.
 10. Išmoka už mokslą.
 11. Įsikūrimo išmoka ir persikraustymo išlaidų kompensacija.
 12. Pradiniai laikini dienpinigiai.
 13. Kitos išmokos.

Į viršų

Laikinieji darbuotojai

„Eurofound“ kartais įdarbina vietinius laikinuosius darbuotojus, kai reikia pavaduoti nuolatinius darbuotojus, pvz., dėl motinystės atostogų. Šiuo metu paslaugas teikia „Orange Recruitment“.

Mokslininkai stažuotojai

„Eurofound“ kartais priima mokslininkus stažuotojus, kurie gali bendradarbiauti mokslinių tyrimų projektuose ir prie jų prisidėti. Mokslininkai stažuotojai dažniausiai yra mokslininkai, gavę savo universiteto ar institucijos stipendiją. Jie iš „Eurofound“ negauna jokios finansinės paramos. Norintieji dalyvauti tokiose mokslinėse stažuotėse, turėtų atsiųsti motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą elektroniniu paštu recruit@eurofound.europa.eu .

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

Vadovaudamasis Komisijos taisyklėmis, „Eurofound“ kartais pasinaudoja deleguotųjų nacionalinių ekspertų paslaugomis.

Savo iniciatyva teikiamos paraiškos

„Eurofound“ nepriima savo iniciatyva teikiamų paraiškų ir nesaugo tokių paraiškų ar gyvenimo aprašymų. Gali būti vertinamos tik per šią internetinę įdarbinimo sistemą pateiktos paraiškos dėl laisvų darbo vietų, apie kurias paskelbta šioje interneto svetainėje.

Į viršų

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentarai

test

Komentuoti