Tietoa työnhakijoille

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja, joka on sitoutunut moninaisuuden ja osallisuuden edistämiseen työpaikalla. Se toivoo saavansa hakemuksia EU:n kansalaisilta sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, etnisestä tai sosiaalisesta alkuperästä, geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta, poliittisesta tai muusta vakaumuksesta tai mielipiteestä, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, taloudellisesta tilanteesta, syntyperästä, vammaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai perhetilanteesta riippumatta.

Eurofound valitsee ehdokkaat heidän ansioidensa perusteella kehittämissäätiön arvojen ja tarjotun työn kriteerien ja vaatimusten mukaisesti.

Eurofoundin tehtävänä on tarjota tietoa sosiaali-, työllisyys- ja työpolitiikan kehittämiseksi.

Arvopohjamme muodostavat:

  • Ammattimaisuus: muutoshakuisuus – laadukas työnjälki – asiantuntijuus – luotettavuus – kunnioitus – empatia
  • Viestintä: tiedon jakaminen – yleisön huomiointi – kuunteleminen – avoimuus ja rehellisyys
  • Tiimityö ja verkostoituminen: yhteistyö – yhteiset tavoitteet – tiimiytyminen – suhteiden vaaliminen – yhteishenki
  • Joustavuus ja avoimuus: muutoshakuisuus – sopeutuminen – muutosjohtaminen
  • Palvelulähtöisyys: avuliaisuus – asiakastyytyväisyys – ratkaisukeskeisyys
  • Yhteistyö: pyrkimys vaikuttaa myönteisesti organisaatioon tarjoamalla tukea lähimmille kollegoille ja kollegoille muissa yksiköissä ja muilla toimialoilla.

 

Osaamisorganisaationa Eurofound edistää elinikäistä oppimista työntekijöidensä kehittymisen tueksi, mikä on linjassa sen periaatteiden ja tavoitteiden eli elin- ja työolojen parantamisen kanssa.

Eurofound kantaa vastuuta ympäristökestävyydestä ja otti vuonna 2021 käyttöön ympäristöasioiden hallintajärjestelmän , joka rekisteröidään EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä).

Eurofoundin valintamenettelyihin voivat osallistua Euroopan unionin 27 jäsenvaltion kansalaiset. Henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti säätiö pyrkii hyvään tasapainoon kansallisuuksien välillä.

Jos tehtävämme, arvomme ja sitoumuksemme kuulostavat sinulle sopivilta, tutustu Avoimet työpaikat -sivuun . Saatat löytää juuri sinulle sopivan tehtävän joukossamme!

Työskentely Eurofoundin palveluksessa

Eurofound ottaa henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä palvelukseensa virkamiehinä, väliaikaisina toimihenkilöinä ja sopimussuhteisina toimihenkilöinä. Väliaikaiset toimihenkilöt ja sopimussuhteiset toimihenkilöt otetaan aluksi palvelukseen määräaikaisella työsopimuksella, joka voidaan uusittaessa muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

Työpaikan hakeminen Eurofoundista

Hakija voi hakea avointa työpaikkaa, jos hänellä on täydet kansalaisoikeudet, jos hän on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa ja jos hän täyttää työpaikkailmoituksessa esitetyt kelpoisuusvaatimukset.

Valintamenettely etenee yleensä seuraavasti: työpaikkailmoitus julkaistaan Eurofoundin verkkosivustolla sekä EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) sivustolla. Kiinnostuneiden hakijoiden on rekisteröidyttävä ja täytettävä hakulomake Eurofoundin sähköisen järjestelmän kautta. Hakemuksista ja kielitaidosta on tietoa sivustolla Eurooppalainen taso – Itsearviointilokerikko .

1. Hakijoiden on toimitettava täytetyt hakemukset Eurofoundin verkkorekrytointijärjestelmään Avoimet työpaikat -sivun kautta. Järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostikuittauksen.

2. Hyväksyttäviä ovat ainoastaan sellaiset hakemukset, jotka on vastaanotettu ennen klo 23.55 (GMT) avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa ilmoitettuna määräpäivänä. Hakijoita kehotetaan lähettämään hakemuksensa hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

3. Hakijat eivät saa hakemuksessaan viitata aikaisempien hakujen yhteydessä toimitettuihin asiakirjoihin, hakemuksiin tai muihin liitteisiin.

4. Hakijoiden on varmistettava, että kaikki hakemuksessa esitetyt yhteystiedot pidetään ajan tasalla. Tämä on tärkeää erityisesti siksi, että suurin osa yhteydenpidosta tapahtuu sähköpostitse.

5. Kaikki verkkorekrytointijärjestelmään määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, jotka vastaavat työpaikkailmoituksessa esitettyjä kelpoisuusvaatimuksia, toimitetaan valintalautakunnalle.

6. Valintalautakunta tutkii hakemukset ja laatii esivalintaluettelon hakijoista, jotka täyttävät työpaikkailmoituksessa esitetyt valintakriteerit. Päätös perustuu yksinomaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin. Hakijat, jotka eivät täytä vaadittuja kelpoisuusehtoja tai jotka eivät ole täyttäneet hakemusta asianmukaisesti, suljetaan pois menettelystä.

7. Hakijat, jotka ovat saaneet esivalintamenettelyssä vaaditun 70 prosentin vähimmäispistemäärän, kutsutaan valintalautakunnan haastatteluun. Joissakin valintamenettelyissä voidaan soveltaa haastatteluun kutsuttavien hakijoiden enimmäismäärää.

8. Haastattelut käydään englanniksi. Englantia äidinkielenään puhuvien hakijoiden haastattelusta osa käydään heidän toisella kielellään. Hakijoiden on myös tehtävä seuraavat kirjalliset testit: monivalintakoe englanniksi (vähimmäispistemäärä 80 %) tai toisella kielellä, jos hakijan äidinkieli on englanti (vähimmäispistemäärä 50 %); englanninkielinen pätevyyttä mittaava koe, johon sisältyy esimerkiksi tehtävän kannalta keskeisiä monivalintakysymyksiä ja/tai tapaustutkimus (vähimmäispistemäärä yleensä vähintään 60 %)

Jos hakija ei saa jossakin testissä vaadittua pistemäärää, hänen suljetaan pois valintamenettelystä.

9. Haastatteluun kutsuttavien hakijoiden on esitettävä todisteet kansalaisuudesta sekä jäljennökset todistuksista, tutkintotodistuksista ja työsopimuksista.

10. Soveltuvimmista hakijoista (jotka saavat haastattelussa ja testeissä vaaditun pistemäärän) laaditaan varallaololuettelo, ja nimitykset tehdään siihen perustuen. Varallaololuettelo pysyy tavallisesti voimassa enintään kaksi vuotta menettelyn päättymispäivästä, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa.

11. Lääkäri tekee valituille hakijoille työhöntulotarkastuksen ennen nimittämistä.

Valitukset

Jos hakija katsoo, että valintamenettelyssä on tapahtunut virhe, hän voi lähettää hakemuksen uudelleenkäsittelyä koskevan pyynnön 20 vuorokauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Pyynnössä on mainittava valintamenettelyn numero, ja pyyntö lähetetään valintalautakunnan puheenjohtajalle seuraavaan osoitteeseen:

Chairperson of the Selection Committee [valintalautakunnan puheenjohtaja]

Selection procedure reference [valintamenettelyn viitenumero]: EF-XX-00-00 (soveltuvin osin)
Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Dublin D18 KP65
Ireland

Valintalautakunta käsittelee hakemuksen uudelleen ja ilmoittaa päätöksensä hakijalle 30 vuorokauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta.

Jos hakija katsoo, että jokin tietty päätös on vaikuttanut häneen haitallisesti, hän voi tehdä valituksen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla seuraavaan osoitteeseen:

Pääjohtaja

Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Dublin D18 KP65
Ireland

Valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Määräaika tämäntyyppisen menettelyn käynnistämiselle (katso henkilöstösäännöt ) lasketaan ajankohdasta, jona hakijalle ilmoitetaan häneen haitallisesti vaikuttavasta toimesta.

Hakijat voivat kaikkien Euroopan unionin kansalaisten tapaan tehdä valituksen seuraavaan osoitteeseen:

European Ombudsman [Euroopan oikeusasiamies]

1, Avenue du Président Robert Schuman – CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
France

Huomaa , että oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut eivät pidennä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa asetettua valituksen tekemisen määräaikaa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan mukaista määräaikaa, jonka kuluessa kanne on osoitettava Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle. Huomaa myös, että oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevien yleisten ehtojen 2 artiklan 4 kohdan nojalla edellytetään, että Eurofoundissa on tehty asianmukaiset hallinnolliset menettelyt ennen kantelun tekemistä oikeusasiamiehelle.

Tietosuoja

Hakijoiden toimittamia henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39–98) mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 2018/1725 17 ja 18 artiklan mukaisesti hakijalla on oikeus milloin tahansa saada tietoonsa itseään koskevat tiedot ja oikaista mahdollisesti virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot. Kelpoisuusvaatimuksiin tai valintaperusteisiin liittyviä tietoja ei voi kuitenkaan oikaista hakemusten jättämiselle annetun määräajan jälkeen. Tietojenkäsittelystä vastaava taho on henkilöstöyksikön päällikkö, ja tietoja käsittelevät henkilöstöyksikön jäsenet ja valintalautakunta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on, että Eurofound voi toteuttaa valintamenettelyn avoimen toimen täyttämiseksi ilmoituksen mukaisesti. Käsittelyn oikeusperusta on henkilöstösääntöjen 27–34 artikla ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12–15 ja 82–84 artikla.

Jos hakijalla on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, kysymykset tulee lähettää henkilöstöhallintoon osoitteeseen recruit@eurofound.europa.eu. Jos hakijalla on muita huomautuksia ja/tai valituksia henkilötietojensa käsittelystä, hän voi ottaa yhteyttä Eurofoundin tietosuojavastaavaan lähettämällä pyyntönsä osoitteeseen DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Hakijalla on myös oikeus milloin tahansa hakea muutosta ja tehdä valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle (EDPS) . Lisätietoja on Eurofoundin tietosuojaselosteessa henkilötietojen käsittelystä palvelukseenoton yhteydessä . Hakija voi tutustua Eurofoundin yleiseen tietosuojailmoitukseen.

Palvelussuhteen ehdot

Eurofoundin henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (1.1.2014)

Työpaikan sijainti

Dublin, Irlanti. Henkilöstösääntöjen (20 artikla) nojalla työntekijän on asuttava sellaisen välimatkan päässä Eurofoundin toimipaikasta, ettei välimatka häiritse hänen tehtäviensä hoitamista.

Koeaika

Valituilla hakijoilla, jotka otetaan palvelukseen vähintään yhden vuoden mittaisella sopimuksella, on yhdeksän kuukauden koeaika.

Palkkaus

Peruskuukausipalkka on virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, sellaisena kuin ne ovat muutettuna, 66 artiklassa ja 93 artiklassa esitettyjen palkkataulukkojen mukainen. Palkkaa voidaan soveltuvin osin korottaa asiaankuuluvissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa esitetyillä korvauksilla.

Palkoista pidätetään yhteisövero ja muut henkilöstösäännöissä säädetyt vähennykset. Palkat on vapautettu kansallisesta tuloverosta, ja henkilöstö kuuluu Euroopan komission sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin.

Palkan nykyinen korjauskerroin Irlannissa on 136,3 prosenttia.

Seuraavassa taulukossa annetaan esimerkkejä kahden alkupalkkaluokan palkoista joidenkin mahdollisten elämäntilanteiden perusteella:

Väliaikainen toimihenkilö

Palkkaluokka AST2, taso 2

esim. hallintoavustaja

Peruspalkka

4 286 euroa

Peruspalkka ja ulkomaankorvaus

4 927 euroa

Peruspalkka ja ulkomaankorvaus ja yhdestä lapsesta maksettava lisä

6 167 euroa

Sopimussuhteinen toimihenkilö

Tehtäväryhmä IV, palkkaluokka 14

esim. hankevastaava

Peruspalkka

4 634 euroa

Peruspalkka ja ulkomaankorvaus

5 550 euroa

Peruspalkka ja ulkomaankorvaus ja yhdestä lapsesta maksettava lisä

6 828 euroa

Karkean arvion todennäköisistä kuukausituloista voi laskea täällä: EU:n palkkalaskuri

Yhteenveto muista palvelussuhteen ehdoista

1. Palkasta ei makseta kansallista tuloveroa vaan yhteisöveroa

2. Vuosilomaoikeus on kaksi päivää kalenterikuukautta kohti, matkoihin alkuperämaahan kuluvat päivät ja keskimäärin 17 Eurofoundin omaa vapaapäivää vuodessa

3. Koulutus- ja kehitysohjelma

4. EU:n eläkejärjestelmä (10 palvelusvuoden jälkeen)

5. EU:n yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä henkilöstön jäsenelle ja huollettavana oleville perheenjäsenille

6. Tapaturma-/työtapaturmavakuutus, työttömyys- ja työkyvyttömyysetuus

7. Olosuhteiden mukaan 16 %:n ulkomaankorvaus tai 4 %:n maastamuuttokorvaus

8. Kotitalouslisä

9. Huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä

10. Koulutuslisä

11. Asettautumiskorvaus ja muuttokulujen korvaaminen

12. Väliaikainen päiväraha

13. Muut etuudet

Viraston tilapäinen vuokratyövoima

Eurofound ottaa satunnaisesti palvelukseen tilapäistä vuokratyövoimaa lyhytaikaisiin työsuhteisiin, esim. äitiysvapaan sijaiseksi. Nykyinen palveluntarjoaja onOrange Recruitment.

Vierailevat tutkijat

Eurofoundissa työskentelee satunnaisesti vierailevia tutkijoita, jotka voivat tehdä yhteistyötä tutkimushankkeissa ja täydentää niitä. Vierailevat tutkijat ovat pääosin yliopistotutkijoita, jotka saavat apurahan yliopistoltaan tai tutkimuslaitokseltaan. He eivät saa taloudellista tukea Eurofoundilta. Tutkimusvierailusta kiinnostuneet voivat lähettää hakemuskirjeen ja ansioluettelon osoitteeseen: recruit@eurofound.europa.eu .

Kansalliset asiantuntijat

Eurofound käyttää satunnaisesti kansallisten asiantuntijoiden palveluita Euroopan komission sääntöjen mukaan.

Avoimet hakemukset

Eurofound ei ota vastaan avoimia hakemuksia eikä säilytä kyseisiä hakemuksia tai niihin liittyviä ansioluetteloita (CV). Vain tällä verkkosivustolla julkaistuja työpaikkailmoituksia koskevat hakemukset, jotka on toimitettu verkkorekrytointijärjestelmän kautta, otetaan huomioon.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Kommentit

test

Lisää uusi kommentti