Työskentely Eurofoundin palveluksessa

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja. Se toivoo saavansa hakemuksia EU:n kansalaisilta sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, etnisestä tai sosiaalisesta alkuperästä, geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta, poliittisesta tai muusta vakaumuksesta tai mielipiteestä, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, taloudellisesta tilanteesta, syntyperästä, vammaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai perhetilanteesta riippumatta. Eurofound valitsee hakijat ansioiden perusteella toimeen liittyvien vaatimusten ja toimeen valittavalle henkilölle asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Eurofoundin valintamenettelyt ovat avoimia Euroopan unionin (EU) 28 jäsenvaltion kansalaisille. Kansallisia kiintiöitä ei ole, mutta henkilöstösäännöissä edellytetään, että virastojen on pyrittävä ottamaan palvelukseen henkilöstöä mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta unionin jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta.

Eurofound ottaa henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä palvelukseensa virkamiehinä, väliaikaisina toimihenkilöinä ja sopimussuhteisina toimihenkilöinä. Väliaikaiset toimihenkilöt ja sopimussuhteiset toimihenkilöt otetaan aluksi palvelukseen määräaikaisella työsopimuksella, josta voidaan uusittaessa tehdä toistaiseksi voimassa oleva.

-         hakemukset

-         hakemusten seulonta

-         haastattelut ja testit

-         varallaololuettelot

Työpaikan hakeminen Eurofoundista

Hakija voi hakea avointa työpaikkaa, jos hänellä on täydet kansalaisoikeudet, jos hän on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa ja jos hän täyttää työpaikkailmoituksessa esitetyt vaatimukset.

Valintamenettely etenee yleensä seuraavasti: Työpaikkailmoitus julkaistaan Eurofoundin verkkosivustolla sekä EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) sivustolla. Työpaikasta kiinnostuneiden hakijoiden, jotka katsovat täyttävänsä vaatimukset, on rekisteröidyttävä Eurofoundin verkkojärjestelmään, jossa hakulomake täytetään. Hakemuksista ja kielitaidosta on tietoa sivustolla Eurooppalainen taso – Itsearviointilokerikko.

Hakemukset

Hakijoiden on toimitettava täytetyt hakemukset Eurofoundin verkkorekrytointijärjestelmään avointen työpaikkojen sivun kautta. Järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostikuittauksen.

 1. Hakemusten on saavuttava perille viimeistään kello 23.55 (Greenwichin aikaa) työpaikkailmoituksessa ilmoitettuna haun päättymispäivänä, jotta ne voidaan ottaa huomioon. Hakijoita kehotetaan lähettämään hakemuksensa hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Hakemuksia ei hyväksytä valintamenettelyyn määräajan umpeuduttua.
 2. Hakijoiden on varmistettava, että hakemuksessa annettu sähköpostiosoite on oikein (ja että postilaatikko ei ole täynnä), koska kussakin vaiheessa tehdyistä päätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse.

 

Hakemusten seulonta

 1. Kaikki verkkorekrytointijärjestelmään määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, jotka vastaavat työpaikkailmoituksessa esitettyjä kelpoisuusvaatimuksia, toimitetaan valintalautakunnalle.
 2. Valintalautakunta tutkii hakemukset ja laatii esivalintaluettelon hakijoista, jotka täyttävät työpaikkailmoituksessa esitetyt valintakriteerit. Päätös perustuu yksinomaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin. Hakijat, jotka eivät täytä vaadittuja kelpoisuusehtoja tai jotka eivät ole täyttäneet hakemusta asianmukaisesti, suljetaan menettelystä pois tässä vaiheessa.

 

Haastattelut ja testit

 1. Hakijat, jotka ovat saaneet esivalintamenettelyssä vaaditun 70 %:n vähimmäispistemäärän, kutsutaan valintalautakunnan haastatteluun. Joissakin valintamenettelyissä voidaan soveltaa haastatteluun kutsuttavien hakijoiden enimmäismäärää.
 2. Haastatteluun kutsuttavilla hakijoilla voi olla oikeus majoitus- ja matkakulujen korvaukseen: katso säännöt haastateltaville maksettavista korvauksista.
 3. Haastattelut käydään englanniksi. Englantia äidinkielenään puhuvien hakijoiden haastattelusta osa käydään heidän toisella kielellään.
 4. Hakijoiden on myös tehtävä seuraavat kirjalliset testit:

- englanti tai hakijan toinen kieli, jos äidinkieli on englanti (vaadittu vähimmäispistemäärä 50 %)

- osaamista mittaava testi (tehdään englanniksi), joka sisältää esimerkiksi tehtävään liittyviä monivalintakysymyksiä ja/tai tapaustutkimuksen (vaadittu vähimmäispistemäärä 60 %).

- Joissakin valintamenettelyissä hakijoilta voidaan vaatia psykometristen testien tekemistä – mahdollisesti arviointikeskuksessa. Asiasta ilmoitetaan työpaikkailmoituksessa yksiselitteisesti.

- Jos hakija ei saa jossakin testissä vaadittua pistemäärää, hänen suljetaan pois valintamenettelystä.

 1. Haastatteluun kutsuttavien hakijoiden on esitettävä todisteet kansalaisuudesta sekä jäljennökset todistuksista, tutkintotodistuksista ja työsopimuksista.

Varallaololuettelot

 1. Soveltuvimmista hakijoista (jotka saavat haastattelussa ja testeissä vaaditun pistemäärän) laaditaan varallaololuettelo, ja nimitykset tehdään siihen perustuen. Varallaololuettelo pysyy tavallisesti voimassa enintään kaksi vuotta menettelyn päättymispäivästä, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa.
 2. Lääkäri tekee valituille hakijoille työhöntulotarkastuksen ennen nimittämistä.

Valitukset

Jos hakija katsoo, että valintamenettelyssä on tapahtunut virhe, hän voi lähettää hakemuksen uudelleenkäsittelyä koskevan pyynnön 20 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksen tiedoksi. Pyynnössä on mainittava valintamenettelyn numero, ja pyyntö lähetetään valintalautakunnan puheenjohtajalle seuraavaan osoitteeseen:

Chairperson of the Selection Committee [valintalautakunnan puheenjohtaja]

Selection procedure reference [valintamenettelyn viitenumero]: EF-XX-00-00 (soveltuvin osin)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irlanti

Valintalautakunta käsittelee hakemuksen uudelleen ja ilmoittaa päätöksensä hakijalle 30 vuorokauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta.

Jos hakija katsoo, että jokin tietty päätös on vaikuttanut häneen haitallisesti, hän voi tehdä valituksen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla seuraavaan osoitteeseen:

Director [johtaja]

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irlanti

Valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Määräaika tämäntyyppisen menettelyn käynnistämiselle lasketaan (katsohenkilöstösäännöt) ajankohdasta, jona hakijalle ilmoitetaan häneen haitallisesti vaikuttavasta toimesta.

Hakijat voivat kaikkien Euroopan unionin kansalaisten tapaan tehdä valituksen seuraavaan osoitteeseen:

European Ombudsman [Euroopan oikeusasiamies]

1, avenue du Président Robert Schuman – CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

Ranska

http://www.ombudsman.europa.eu/media/fi/default.htm

Huomaa, että oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut eivät pidennä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa asetettua valituksen tekemisen määräaikaa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan mukaista määräaikaa, jonka kuluessa kanne on osoitettava Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle. Huomaa myös, että oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevien yleisten ehtojen 2 artiklan 4 kohdan nojalla edellytetään, että Eurofoundissa on tehty asianmukaiset hallinnolliset menettelyt ennen kantelun tekemistä oikeusasiamiehelle.

Takaisin alkuun

Tietosuoja

Hakijoiden toimittamia henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39–98) mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 2018/1725 17 ja 18 artiklan mukaisesti hakijalla on oikeus milloin tahansa saada tietoonsa itseään koskevat tiedot ja oikaista mahdollisesti virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot. Kelpoisuusvaatimuksiin tai valintaperusteisiin liittyviä tietoja ei voi kuitenkaan oikaista hakemusten jättämiselle annetun määräajan jälkeen. Tietojenkäsittelystä vastaava taho on henkilöstöyksikön päällikkö, ja tietoja käsittelevät henkilöstöyksikön jäsenet ja valintalautakunta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on, että Eurofound voi toteuttaa valintamenettelyn avoimen toimen täyttämiseksi ilmoituksen mukaisesti. Käsittelyn oikeusperusta on henkilöstösääntöjen 27–34 artikla ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12–15 ja 82–84 artikla.

Jos hakijalla on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, kysymykset tulee lähettää henkilöstöhallintoon osoitteeseen recruit@eurofound.europa.eu. Jos hakijalla on muita huomautuksia ja/tai valituksia henkilötietojensa käsittelystä, hän voi ottaa yhteyttä Eurofoundin tietosuojavastaavaan lähettämällä pyyntönsä osoitteeseen DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Hakijalla on myös oikeus milloin tahansa hakea muutosta ja tehdä valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle (EDPS) . Lisätietoja on Eurofoundintietosuojaselosteessa henkilötietojen käsittelystä palvelukseenoton yhteydessä . Hakija voi tutustua Eurofoundin yleiseen tietosuojailmoitukseen.

 

Takaisin alkuun

Palvelussuhteen ehdot

Eurofoundin henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (1.1.2014)

Työpiste

Dublin, Irlanti. Henkilöstösääntöjen (20 artikla) nojalla työntekijän on asuttava sellaisen välimatkan päässä Eurofoundin toimipaikasta, ettei välimatka häiritse hänen tehtäviensä hoitamista.

Koeaika

Valituilla hakijoilla, jotka otetaan palvelukseen vähintään vuoden sopimuksen nojalla, on yhdeksän kuukauden koeaika.

Palkkaus

Alkuperäinen peruskuukausipalkka on virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä koskevassa 66 artiklassa ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, sellaisena kuin ne ovat muutettuna, 93 artiklassa esitetyn palkkataulukon mukainen. Sitä voidaan soveltuvin osin nostaa asiaankuuluvissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa esitetyillä etuuksilla.

Palkoista pidätetään yhteisön vero ja muut henkilöstösäännöissä säädetyt vähennykset. Palkat on vapautettu kansallisesta tuloverosta, ja henkilöstö kuuluu Euroopan komission sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin.

Väliaikaisten toimihenkilöiden ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaluokat ja palkkaus ovat samat kuin Euroopan komissiossa. Palkan nykyinen korjauskerroin Irlannissa on 116,6 prosenttia.

Seuraavassa taulukossa annetaan esimerkkejä kahden alkupalkkaluokan palkoista joidenkin mahdollisten elämäntilanteiden perusteella:

 

Nettokuukausipalkka

Sopimussuhteinen toimihenkilö

Tehtäväryhmä II, palkkaluokka 4 (esim. assistentti)

Peruspalkka

2 025 €

Peruspalkka ja ulkomaankorvaus

2 633 €

Peruspalkka ja ulkomaankorvaus ja yhdestä lapsesta maksettava lisä

3 272 €

 

Väliaikainen toimihenkilö

Palkkaluokka AD5, vaihe 1 (esim. tutkimusvirkailija)

Peruspalkka

4 142 €

Peruspalkka ja ulkomaankorvaus

4 979 €

Peruspalkka ja ulkomaankorvaus ja yhdestä lapsesta maksettava lisä

5 979 €

 

Yhteenveto muista palvelussuhteen ehdoista

 1. Palkasta ei makseta kansallista tuloveroa vaan yhteisöveroa
 2. Vuosilomaoikeus on kaksi päivää kalenterikuukautta kohti, matkoihin alkuperämaahan kuluvat päivät ja keskimäärin 17 Eurofoundin omaa vapaapäivää vuodessa
 3. Koulutus- ja kehitysohjelma
 4. EU:n eläkejärjestelmä (10 palvelusvuoden jälkeen)
 5. EU:n yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä henkilöstön jäsenelle ja huollettavana oleville perheenjäsenille
 6. Tapaturma-/työtapaturmavakuutus, työttömyys- ja työkyvyttömyysetuus
 7. Olosuhteiden mukaan 16 %:n ulkomaankorvaus tai 4 %:n maastamuuttokorvaus
 8. Kotitalouslisä
 9. Huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä
 10. Koulutuslisä
 11. Asettautumiskorvaus ja muuttokustannusten korvaaminen
 12. Alustava väliaikainen päiväraha
 13. Muut etuudet

Takaisin alkuun

Viraston tilapäinen vuokratyövoima

Eurofound ottaa satunnaisesti palvelukseen tilapäistä vuokratyövoimaa lyhytaikaisiin työsuhteisiin, esim. äitiysvapaan sijaiseksi. Nykyinen palveluntarjoaja on Orange Recruitment.

Vierailevat tutkijat

Eurofoundissa työskentelee satunnaisesti vierailevia tutkijoita, jotka voivat tehdä yhteistyötä tutkimushankkeissa ja täydentää niitä. Vierailevat tutkijat ovat pääosin yliopistotutkijoita, jotka saavat apurahan yliopistoltaan tai tutkimuslaitokseltaan. He eivät saa taloudellista tukea Eurofoundilta. Vierailevaksi tutkijaksi voi hakea lähettämällä hakemuskirjeen ja ansioluettelon osoitteeseen recruit@eurofound.europa.eu .

Kansalliset asiantuntijat

Eurofound tarvitsee satunnaisesti kansallisten asiantuntijoiden palveluita komissionsääntöjen mukaan.

Avoimet hakemukset

Eurofound ei ota vastaan avoimia hakemuksia eikä säilytä kyseisiä hakemuksia tai niihin liittyviä ansioluetteloita (CV). Vain tällä verkkosivustolla julkaistuja työpaikkailmoituksia koskevat hakemukset, jotka on toimitettu verkkorekrytointijärjestelmän kautta, otetaan huomioon.

Takaisin alkuun

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Kommentit

test

Lisää uusi kommentti