Werken bij Eurofound

De Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voert als werkgever een beleid van gelijke kansen en verwelkomt sollicitaties van alle EU-burgers, ongeacht geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale achtergrond, genetische kenmerken, taal, religieuze, politieke of andere overtuigingen of opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele oriëntatie, burgerlijke status of gezinssituatie. Eurofound selecteert kandidaten op basis van hun verdiensten overeenkomstig criteria die verband houden met de functie en de eisen gesteld aan de persoon die die functie zal vervullen.

De selectieprocedure bij Eurofound staat open voor onderdanen van de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU). Er geldt geen quotasysteem per land, maar het Statuut van de ambtenaren vereist wel dat agentschappen ernaar streven de verschillende nationaliteiten zo evenwichtig mogelijk onder hun personeel vertegenwoordigd te laten zijn.

Eurofound heeft statutair personeel in dienst als ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten. Tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten worden aanvankelijk aangenomen op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd, die bij verlenging kan worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

-         Sollicitaties

-         Eerste onderzoek van de sollicitaties

-         Sollicitatiegesprekken en tests

-         Reservelijsten

Solliciteren naar een functie bij Eurofound

Kandidaten kunnen op een vacature solliciteren mits zij al hun rechten als staatsburger bezitten, hebben voldaan aan de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht en voldoen aan de criteria die in de kennisgeving van vacature staan vermeld.

Het selectieproces verloopt over het algemeen als volgt: de vacature wordt vermeld op de website van Eurofound en op de website van EPSO. Geïnteresseerden die van mening zijn dat zij aan de criteria voldoen, moeten zich inschrijven en het sollicitatieformulier invullen via het online systeem van Eurofound. Zie voor informatie over sollicitaties en taalvaardigheden het Europese niveaus - Beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling.

Sollicitaties

Sollicitanten moeten hun ingevulde sollicitatieformulier indienen via het online wervingssysteem van Eurofound, op de Vacature-pagina. Het systeem verzendt vervolgens automatisch een bevestiging per e-mail.

 1. Sollicitaties worden alleen in behandeling genomen als zij vóór 23:55 uur GMT op de in de kennisgeving van vacature vermelde sluitingsdatum worden ontvangen. Sollicitanten wordt aangeraden hun sollicitatie ruim voor deze deadline in te zenden. Sollicitaties die na de deadline binnenkomen, worden niet in aanmerking genomen.
 2. Sollicitanten moeten erop letten dat het e-mailadres op het sollicitatieformulier juist is (en dat de mailbox niet vol is), aangezien de beslissing aan het eind van iedere fase per e-mail bekend wordt gemaakt.

 

Eerste onderzoek van de sollicitaties

 1. Alle sollicitaties die tot en met de sluitingsdatum via het online wervingssysteem zijn ontvangen en die aan de geschiktheidscriteria zoals vermeld in de kennisgeving van vacature voldoen, worden voorgelegd aan de selectiecommissie.
 2. De selectiecommissie onderzoekt de sollicitaties en stelt een shortlist op van kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen zoals die in de kennisgeving van vacature staan vermeld. De commissie gaat hierbij enkel uit van de informatie die via het sollicitatieformulier is verstrekt. Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen of die hun sollicitatieformulier niet naar behoren hebben ingevuld, worden in deze fase uitgesloten van verdere deelname.

 

Sollicitatiegesprekken en tests

 1. Kandidaten die bij het opstellen van de shortlist het minimum van 70 % behalen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. In bepaalde selectieprocedures kan het aantal kandidaten dat voor een gesprek wordt uitgenodigd, aan een maximum worden gebonden.
 2. Kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd, kunnen in aanmerking komen voor een (reis)kostenvergoeding: zie Regels voor de onkostenvergoeding voor sollicitanten.
 3. De sollicitatiegesprekken worden in het Engels gevoerd. Bij kandidaten wier moedertaal Engels is, wordt een deel van het gesprek gevoerd in hun tweede taal.
 4. Kandidaten worden schriftelijk getoetst op:

- hun kennis van de Engelse taal of van hun tweede taal als het Engels hun moedertaal is (vereiste minimumscore 50 %);

- competenties. Deze test, die in het Engels wordt afgenomen, omvat onder meer meerkeuzevragen en/of een voor de functie relevante casestudy (vereiste minimumscore 60 %);

- In sommige selectieprocedures wordt ook een psychometrische test afgenomen, mogelijk in een assessment centre. Waar dat het geval is, wordt daarvan uitdrukkelijk melding gemaakt in de kennisgeving van vacature.

- Kandidaten die voor een of meerdere tests niet de minimumscore behalen, worden van verdere deelname aan de selectieprocedure uitgesloten.

 1. Kandidaten die voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd, dienen bewijs over te leggen van hun nationaliteit alsmede kopieën van hun diploma's, academische kwalificaties en bewijzen van verrichte arbeid.

Reservelijsten

 1. Er wordt een reservelijst samengesteld van de meest geschikte kandidaten (die de minimumscore voor het sollicitatiegesprek en de tests hebben behaald). Uitsluitend kandidaten op deze lijst kunnen worden aangesteld. Een reservelijst blijft normaal gesproken maximaal twee jaar na de sluitingsdatum van de procedure van kracht, waarna de geldigheidstermijn kan worden verlengd.
 2. Alvorens te worden aangesteld, ondergaat de geselecteerde kandidaat een medische aanstellingskeuring.

Bezwaar

Iedere sollicitant die van mening is dat een vergissing met betrekking tot de selectieprocedure is begaan, kan verzoeken dat zijn/haar sollicitatie opnieuw wordt bezien door, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de mededeling waarin de sollicitant van het besluit in kennis wordt gesteld, een verzoek hiertoe, onder vermelding van het nummer van de selectieprocedure, te sturen aan de voorzitter van de selectiecommissie op het onderstaande adres:

Voorzitter van de selectiecommissie

Referentie selectieprocedure: EF-XX-00-00 (voorbeeld)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

De selectiecommissie zal het dossier opnieuw bestuderen en de sollicitant uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de brief in kennis stellen van haar besluit ter zake.

Als een sollicitant zich door een bepaald besluit bezwaard acht, kan hij/zij een klacht indienen uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, op het volgende adres:

Directeur

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

De klacht moet binnen een termijn van drie maanden worden ingediend. De termijn voor het inleiden van een dergelijke procedure (zie Statuut van de ambtenaren) gaat in vanaf het moment dat de kandidaat van het bezwarende besluit in kennis wordt gesteld.

Zoals alle burgers van de Europese Unie kunnen sollicitanten een klacht indienen bij de:

Europese Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Straatsburg

Frankrijk

http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm

NB: Klachten die bij de Ombudsman worden ingediend, hebben geen schorsende werking op de periode die in artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren staat vermeld voor het indienen van klachten of het aantekenen van beroep bij het Gerecht voor ambtenarenzaken op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Er zij tevens op gewezen dat, uit hoofde van artikel 2, lid 4, van het Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt, voorafgaand aan iedere klacht die bij de Ombudsman wordt ingediend alle passende administratieve stappen bij Eurofound moeten zijn genomen.

Terug naar begin

Bescherming van gegevens

Alle persoonsgegevens van de kandidaat worden verwerkt conform Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39-98).

Overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van Verordening (EU) 2018/1725 heeft de kandidaat te allen tijde recht van toegang tot zijn of haar persoonsgegevens en het recht op identificatie en rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens. Rectificatie van gegevens die verband houden met de toelatings- of selectiecriteria is echter niet meer mogelijk na de sluitingsdatum voor ontvangst van sollicitaties. De verantwoordelijke voor de verwerking is het hoofd van de afdeling Human Resources; de gegevens worden verwerkt door medewerkers van die afdeling en door de leden van de selectiecommissie. De doelstelling van de verwerkingen van deze gegevens is ervoor zorgen dat Eurofound de selectieprocedure kan uitvoeren zodat de functie zoals aangekondigd in de kennisgeving van vacature kan worden ingevuld. De rechtsgrond voor deze verwerking wordt gevormd door de artikelen 27 tot en met 34 van het Statuut van de ambtenaren en de artikelen 12 tot en met 15 en 82 tot en met 84 van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP).

Indien een kandidaat vragen heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, kan hij/zij deze richten aan Human resources via recruit@eurofound.europa.eu. Voor verdere opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan de kandidaat de functionaris voor gegevensbescherming van Eurofound contacteren door zijn/haar verzoek te versturen aanDataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . De kandidaat kan te allen tijde verhaal zoeken en een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) . Lees voor meer informatie dePrivacyverklaring inzake de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot aanwerving van Eurofound. U kunt de algemene gegevensbeschermingsverklaring van Eurofound raadplegen.

 

Terug naar begin

Arbeidsvoorwaarden

Medewerkers van Eurofound vallen onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (01.01.2014)

Standplaats

Dublin, Ierland. In overeenstemming met artikel 20 van het Statuut van de ambtenaren is de ambtenaar verplicht binnen een redelijke afstand van het kantoor van Eurofound te wonen.

Proeftijd

Succesvolle kandidaten die worden aangenomen op basis van een arbeidsovereenkomst van ten minste één jaar dienen een proeftijd van negen maanden te volbrengen.

Honorering

Het aanvankelijke maandelijkse basissalaris wordt vastgesteld conform de salaristabel in artikel 66 voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen en artikel 93 van de regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden, als gewijzigd. Dit salaris wordt voor zover van toepassing verhoogd met de vergoedingen zoals vermeld in het Statuut of de regeling.

Op het salaris wordt gemeenschapsbelasting geheven en worden andere in het Statuut vastgelegde inhoudingen in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale inkomstenbelasting, en personeelsleden nemen deel aan het socialezekerheidsstelsel en het pensioenstelsel van de Europese Commissie.

De rangindeling en bezoldiging van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten zijn gelijk aan die van de Europese Commissie. De huidige wegingsfactor voor salarissen voor Ierland is 116,6%.

De onderstaande tabel biedt voorbeelden van de salarissen voor twee functionarissen in de aanvangsrang, met inachtneming van verschillende mogelijke scenario's:

 

Netto maandsalaris

Arbeidscontractant

Functiegroep II: rang 4 (bv. assistent)

Basissalaris

€ 2.025

Basissalaris plus ontheemdingstoelage

€ 2.633

Basissalaris plus ontheemdingstoelage en kindertoelage voor 1 kind

€ 3.272

 

Tijdelijke functionaris

Rang AD5, trap 1 (bv. onderzoeker)

Basissalaris

€ 4.142

Basissalaris plus ontheemdingstoelage

€ 4.979

Basissalaris plus ontheemdingstoelage en kindertoelage voor 1 kind

€ 5.979

 

Overzicht van andere arbeidsvoorwaarden

 1. Salarissen vrijgesteld van nationale inkomstenbelasting – in plaats daarvan wordt een Unie-heffing aan de bron geheven;
 2. Recht op vakantieverlof van twee dagen per kalendermaand plus dagen voor afstand van plaats van herkomst en gemiddeld 17 Eurofound-vakantiedagen per jaar;
 3. Opleidings- en ontwikkelingsprogramma;
 4. EU-pensioenstelsel (na tien dienstjaren);
 5. Gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering van de EU voor personeelsleden en gezinsleden die te hunnen laste komen;
 6. (Beroeps)ziekte- en ongevallenverzekering, werkloosheids- en invaliditeitsuitkering;
 7. Ontheemdingstoelage of toelage voor verblijf in het buitenland van 16 % of 4 %, naargelang de omstandigheden;
 8. Kostwinnerstoelage;
 9. Toelage voor een ten laste komend kind;
 10. Schooltoelage;
 11. Inrichtingsvergoeding en verhuiskostenvergoeding;
 12. Aanvankelijke tijdelijke dagvergoeding;
 13. Overige uitkeringen.

Terug naar begin

Tijdelijke functionarissen

Eurofound neemt zo nu en dan tijdelijke functionarissen aan om vacatures van korte duur te vervullen, bv. in het geval van moederschapsverlof. De huidige dienstverlener is Orange Recruitment.

Gast-onderzoekers

Bij Eurofound zijn zo nu en dan gast-onderzoekers werkzaam die meewerken en bijdragen aan onderzoeksprojecten. Het betreft in de meeste gevallen academisch geschoolde onderzoekers die een toelage genieten van hun universiteit of instituut. Zij ontvangen geen financiële ondersteuning van Eurofound. Het gast-onderzoekerschap kan worden aangevraagd door een motivatiebrief en cv te richten aan: recruit@eurofound.europa.eu .

Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)

Eurofound maakt zo nu en dan gebruik van de diensten van gedetacheerde nationale deskundigen, in overeenstemming met de voorschriften van de Commissie.

Spontane sollicitaties

Eurofound neemt geen spontane sollicitaties in behandeling en houdt evenmin een archief bij van dergelijke sollicitaties en cv's. Uitsluitend sollicitaties met betrekking tot vacatures die op deze website zijn gepubliceerd  worden in aanmerking genomen, mits zij via het online wervingssysteem zijn ingediend.

Terug naar begin

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reacties

test

Reactie toevoegen