Zaposlenje u Eurofoundu

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) poslodavac je koji nudi jednake mogućnosti zaposlenja i prima prijave od svih građana EU-a bez obzira na spol, rasu, boju kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske karakteristike, jezik, vjerska, politička ili druga uvjerenja ili stavove, pripadnost nacionalnoj manjini, financijsku situaciju, rođenje, invalidnost, dob, spolnu orijentaciju, bračno ili obiteljsko stanje. Eurofound bira kandidate na temelju njihovih kvaliteta u skladu s kriterijima koji se odnose na određeno radno mjesto i zahtjevima koje treba ispuniti osoba koja će preuzeti tu ulogu.

Postupak odabira u Eurofoundu otvoren je za državljane svih 28 država članica Europske unije (EU). Nema sustava nacionalne kvote, ali Pravilnik o osoblju propisuje da agencije trebaju nastojati postići široku ravnotežu među državljanstvima.

Eurofound zapošljava propisano osoblje kao što su dužnosnici, privremeno osoblje i ugovorno osoblje. Privremeno osoblje i ugovorno osoblje prvo se zapošljava temeljem ugovora na određeno vrijeme koji se mogu produljiti ili postati ugovori na neodređeno vrijeme.

-         Prijave

-         Probir prijava

-         Razgovori i testovi

-         Popisi uspješnih kandidata

Kako se prijaviti za posao u Eurofoundu

Prijave kandidata za slobodno radno mjesto uzimaju se u obzir pod uvjetom da oni uživaju sva građanska prava, da su ispunili sve zakonske obveze o služenju vojnog roka i da zadovoljavaju kriterije utvrđene u obavijesti o slobodnom radnom mjestu.

Postupak odabira općenito je strukturiran na sljedeći način: obavijest o slobodnom radnom mjestu objavljuje se na internetskim stranicama Eurofounda i EPSO-a. Zainteresirani kandidati koji smatraju da zadovoljavaju kriterije moraju se registrirati i ispuniti obrazac za prijavu na Eurofoundovu mrežnom sustavu. U vezi s prijavama i jezičnim vještinama pogledajte Razine znanja europskih jezika – tablica za samoprocjenu.

Prijave

Kandidati moraju podnijeti ispunjene prijave putem Eurofoundova mrežnog sustava za zapošljavanje na stranici Slobodna radna mjesta. Sustav će automatski stvoriti potvrdnu poruku e-pošte.

 1. Da bi prijave ušle u razmatranje, moraju biti zaprimljene prije 23.55 sati GMT na dan zatvaranja koji je naveden u obavijesti o slobodnom radnom mjestu. Savjetuje se podnositeljima da svoje prijave pošalju znatno prije navedenoga roka. Prijave se ne mogu uključiti u postupak odabira nakon isteka roka.
 2. Kandidati trebaju provjeriti je li na prijavi navedena ispravna adresa e-pošte (i da poštanski sandučić nije pun) jer će se odluke donesene na kraju svake faze poslati e-poštom.

 

Probir prijava

 1. Sve prijave zaprimljene do datuma zatvaranja putem mrežnog sustava za zapošljavanje koje zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti navedene u obavijesti o slobodnom radnom mjestu stavit će se na raspolaganje Povjerenstvu za odabir.
 2. Povjerenstvo za odabir pregledat će prijave i sastaviti popis kandidata koji su ušli u uži izbor i zadovoljavaju kriterije za odabir navedene u obavijesti o slobodnom radnom mjestu. Odluke će se temeljiti isključivo na informacijama sadržanima u obrascu za prijavu. Kandidati koji ne zadovolje preduvjete ili koji nisu pravilno ispunili prijavu isključit će se u ovoj fazi.

 

Razgovori i testovi

 1. Kandidati koji postignu minimalnu ocjenu za prolaz od 70 % u postupku užeg odabira bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za odabir. U određenim postupcima odabira možda će se ograničiti broj kandidata koji će biti pozvani na razgovor.
 2. Kandidati koji su pozvani na razgovor možda će imati pravo na nadoknadu putnih troškova: vidi Pravila za nadoknadu troškova kandidatima za razgovor.
 3. Razgovori se vode na engleskom jeziku. Ako je kandidatov materinji jezik engleski, dio razgovora obavit će se na njihovom drugom jeziku.
 4. Kandidati će također trebati pristupiti pisanim testovima, i to:

- ispitu iz engleskog jezika ili drugog jezika ako je engleski materinji jezik (ocjena za prolaz 50 %);

- testu kompetencija (na engleskom jeziku) koji se sastoji npr. od pitanja s više odgovora i/ili studije slučaja koji se tiču uloge (ocjena za prolaz 60 %);

- u nekim postupcima odabira kandidati će možda morati pristupiti psihometrijskim testovima i možda posjetiti centar za procjenu. Ako je to potrebno, bit će izričito naglašeno u obavijesti o slobodnom radnom mjestu.

- Kandidati koji na jednom od testova ne postignu ocjenu za prolaz bit će isključeni iz postupka odabira.

 1. Kandidati koji budu pozvani na razgovor možda će morati predočiti dokaz o državljanstvu i preslike diploma, akademskih kvalifikacija i potvrde o zaposlenju.

Popisi uspješnih kandidata

 1. Sastavlja se popis najprimjerenijih kandidata (koji su postigli prolaznu ocjenu na razgovoru i ispitima) i prema njemu se oni zapošljavaju. Popisi uspješnih kandidata obično važe do 2 godine nakon datuma zatvaranja postupka i mogu se produljiti.
 2. Prije nego što se uspješni kandidati zaposle, dužni su podvrgnuti se liječničkom pregledu.

Žalbe

Kandidat koji smatra da je došlo do pogreške u postupku odabira može zatražiti da se njegova prijava ponovo razmotri te unutar 20 kalendarskih dana od datuma obavijesti o odluci mora podnijeti zahtjev za ponovno ispitivanje uz navođenje broja postupka odabira. Zahtjev treba biti naslovljen na predsjednika Povjerenstva za odabir i upućen na sljedeću adresu:

Predsjednik Povjerenstva za odabir

Referentna oznaka postupka odabira: EF-XX-00-00 (kada je potrebno)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irska

Povjerenstvo za odabir ponovno će razmotriti prijavu i obavijestiti kandidata o odluci unutar 30 kalendarskih dana od primitka pisma.

Ako kandidat smatra da je na njega nepovoljno utjecala određena odluka, može podnijeti pritužbu u skladu s člankom 90. stavkom 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i poslati je na sljedeću adresu:

Direktor

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irska

Pritužba se mora podnijeti unutar tri mjeseca. Vremensko ograničenje za pokretanje ovog postupka (vidi Pravilnik o osoblju) računa se od trenutka kada kandidat primi obavijest o aktu koji ima negativan učinak na njega.

Kao i svi građani Europske unije, kandidati mogu podnijeti pritužbu na sljedeću adresu:

Europski ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

Francuska

http://www.ombudsman.europa.eu/hr/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=3353EBB15624D3645F9999595E0CC0C0

Napomena: pritužbama podnesenima Ombudsmanu ne odgađa se razdoblje određeno u članku 90. stavku 2. i članku 91. Pravilnika o osoblju unutar kojega se podnosi pritužba ili žalba pred Službeničkim sudom u skladu s člankom 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Također imajte na umu i da u skladu s člankom 2. stavkom 4. općih uvjeta koji uređuju obnašanje dužnosti Ombudsmana svakoj pritužbi koja se podnese Ombudsmanu moraju prethoditi odgovarajuće administrativni postupci pri Eurofoundu.

Natrag na vrh

Zaštita podataka

Svi osobni podatci kandidata obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21. 11. 2018., str. 39. – 98.).

U skladu s člancima 17. i 18. Uredbe (EU) br. 2018/1725, kandidat ima pravo u svakom trenutku pristupiti svojim osobnim podatcima i ispraviti sve podatke koji su netočni ili nepotpuni. Međutim, ispravak podataka koji se odnose na kriterije prihvatljivosti ili kriterije odabira nije moguć nakon isteka roka za primanje prijava. Voditelj obrade je voditelj Odjela za ljudske resurse, a podatke obrađuju osoblje Odjela za ljudske resurse i odbor za odabir. Svrha obrade tih podataka jest omogućiti Eurofoundu provedbu postupka odabira u svrhu popunjavanja slobodnog radnog mjesta kako je objavljeno u obavijesti o slobodnom radnom mjestu. Pravnu osnovu obrade čine članci od 27. do 34. Pravilnika o osoblju i članci od 12. do 15. i od 82. do 84. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (CEOS).

Ako kandidati imaju pitanja o obradi svojih osobnih podataka, mogu ih uputiti Odjelu za ljudske resurse na adresu: recruit@eurofound.europa.eu. U slučaju dodatnih napomena i/ili pritužbi u pogledu obrade osobnih podataka kandidati se mogu obratiti Eurofoundovu službeniku za zaštitu podataka slanjem zahtjeva na adresu:DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Kandidati imaju pravo u svakom trenutku podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS) . Za više informacija pročitajte Eurofoundovu Izjavu o privatnosti u obradi osobnih podataka vezanih uz zapošljavanje . Možete pročitati Eurofoundovu opću obavijest o zaštiti podataka.

 

Natrag na vrh

Uvjeti zaposlenja

Na osoblje Eurofounda primjenjuje se Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (01.01.2014.)

Mjesto zaposlenja

Dublin, Irska. Bit će potrebno prebivalište koje je primjereno udaljeno od Eurofoundovih ureda u skladu s Pravilnikom o osoblju (članak 20.).

Probni rok

Uspješni kandidati koji se zaposle na ugovor u trajanju od najmanje jedne godine dužni su odraditi probni rok od 9 mjeseci.

Primici od rada

Početna osnovna mjesečna plaća utvrđuje se prema tablici plaća iz članka 66. za dužnosnike i privremeno osoblje te članka 93. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, kako su izmijenjeni. Ako je primjereno, bit će uvećana za naknade propisane relevantnim Pravilnikom o osoblju ili Uvjetima zaposlenja.

Primici od rada podliježu porezima Zajednice i ostalim odbicima utvrđenima Pravilnikom o osoblju. Oslobođeni su svih nacionalnih poreza na dohodak, a osoblje su korisnici sustava socijalnog i mirovinskog osiguranja Europske komisije.

Platni razred i primici od rada privremenog osoblja jednaki su onima u Europskoj komisiji. Trenutačni faktor ponderiranja plaće za Irsku iznosi 116,6 %.

Sljedeća tablica prikazuje primjer plaća dvaju početnih razreda uzimajući u obzir neke moguće scenarije:

 

Mjesečna neto plaća

Ugovorno osoblje

Funkcijska skupina II., 4. razred (npr. asistent)

Osnovna plaća

2.025 €

Osnovna plaća uvećana za naknadu za život u inozemstvu

2.633 €

Osnovna plaća uvećana za naknadu za život u inozemstvu i naknadu za jedno dijete

3.272 €

 

Privremeno osoblje

Razred AD5, 1. stupanj (npr. službenik za istraživanje)

Osnovna plaća

4.142 €

Osnovna plaća uvećana za naknadu za život u inozemstvu

4.979 €

Osnovna plaća uvećana za naknadu za život u inozemstvu i naknadu za jedno dijete

5.979 €

 

Sažetak ostalih uvjeta zaposlenja

 1. Plaće su oslobođene nacionalnog poreza na dohodak, umjesto kojeg se plaća porez Unije na izvoru;
 2. Pravo na dva dana godišnjeg odmora po kalendarskom mjesecu i dodatne dane s obzirom na udaljenost od matičnog mjesta te prosječno 17 Eurofoundovih neradnih dana godišnje;
 3. Program obuke i razvoja;
 4. Sustav mirovinskog osiguranja EU-a (nakon 10 godina radnog staža);
 5. Zajednički sustav zdravstvenog osiguranja EU-a za člana osoblja i uzdržavanu obitelj;
 6. Osiguranje od nesreće i profesionalnih bolesti, naknada za nezaposlenost i invalidnost;
 7. Naknada za život u inozemstvu ili za boravak u stranoj državi u iznosu od 16 % ili 4 %, ovisno o okolnostima;
 8. Naknada za kućanstvo;
 9. Naknada za uzdržavano dijete;
 10. Naknada za obrazovanje;
 11. Naknada za nastanjenje i povrat troškova preseljenja;
 12. Početne privremene dnevnice;
 13. Ostale pogodnosti.

Natrag na vrh

Privremeno osoblje Agencije

Eurofound povremeno zapošljava lokalno privremeno osoblje radi popunjavanja kratkoročno praznih radnih mjesta, npr. u slučaju porodiljnog dopusta. Trenutačni pružatelj usluga je Orange Recruitment.

Gostujući istraživači

Eurofound povremeno ugošćuje istraživače koji mogu surađivati na istraživačkim projektima i pridonositi im. Gostujući istraživači većinom su akademski istraživači koji su primili bespovratna sredstva od svoga sveučilišta ili ustanove. Ne primaju financijsku potporu Eurofounda. Istraživački posjeti mogu se zatražiti slanjem motivacijskog pisma i životopisa na adresu: recruit@eurofound.europa.eu.

Upućeni nacionalni stručnjaci

Eurofound povremeno angažira usluge upućenih nacionalnih stručnjaka u skladu s pravilima Komisije.

Spontane prijave

Eurofound ne prihvaća spontane prijave niti zadržava takve prijave ili životopise (CV). Razmatraju se samo prijave za slobodna radna mjesta objavljena na ovom internetskom portalu i podnesene putem mrežnog sustava za zapošljavanje.

Natrag na vrh

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentari

test

Dodaj komentar