Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je zamestnávateľom, ktorý dodržiava politiku rovnakých príležitostí, zasadzuje za rozmanitosť a začlenenie na pracovisku a uvíta prihlášky občanov EÚ bez ohľadu na ich rod, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické charakteristiky, jazyk, náboženské vyznanie, politické presvedčenie alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, finančnú situáciu, miesto narodenia, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, rodinný stav alebo rodinnú situáciu.

Nadácia Eurofound vyberá uchádzačov podľa zásluh v súlade s kritériami a požiadavkami súvisiacimi s našimi hodnotami a ponúkaným pracovným miestom.

Poslaním nadácie Eurofound je poskytovať poznatky s cieľom pomôcť pri rozvoji lepšej sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou.

Naše hodnoty sú:

  • profesionalita: vyhľadávanie zmeny – kvalitná práca – odbornosť – vnútorná etika – úcta – empatia,
  • komunikácia: zdieľanie informácií – prispôsobenie sa publiku – schopnosť načúvať – otvorenosť a čestnosť,
  • práca v tíme a nadväzovanie a udržiavanie kontaktov kooperácia – spolupráca – začlenenie – úzka spolupráca – jeden tím,
  • pružnosť a otvorenosť: vyhľadávanie zmien – prispôsobivosť – zvládanie zmien,
  • orientácia na služby: pomoc – zabezpečenie spokojnosti – poskytnutie riešení,
  • spolupráca: Usiluje sa pozitívne ovplyvniť organizáciu tým, že okamžite ponúkne podporu bezprostredným kolegom a kolegom na iných oddeleniach a pôsobiacich v iných oblastiach práce.

 

Eurofound ako znalostná organizácia zabezpečuje príležitosti na celoživotné vzdelávanie, aby sa jej zamestnanci mohli rozvíjať v súlade so zásadami a cieľmi nadácie, ktorými sú zlepšovanie životných a pracovných podmienok.

Preberáme zodpovednosť za environmentálnu udržateľnosť a v roku 2021 sme zaviedli systém environmentálneho manažérstva , ktorý sa má zaregistrovať v rámci schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Výberové konania v nadácii Eurofound sú otvorené pre štátnych príslušníkov 27 členských štátov Európskej únie (EÚ) a v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov sa usilujeme o primeranú rovnováhu medzi jednotlivými národnosťami.

Ak ste sa v tomto poslaní, hodnotách a záväzkoch našli, odporúčame vám, aby ste si prezreli našu stránku venovanú voľným pracovným miestam , pretože by ste sa mohli v ideálnej pozícii, aby ste sa stali naším novým kolegom!

Práca v nadácii Eurofound

Eurofound zamestnáva štatutárnych zamestnancov na pozíciách úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov. Dočasní a zmluvní zamestnanci sú najskôr zamestnávaní na dobu určitú, ktorá môže byť predĺžená alebo zmenená na dobu neurčitú.

Ako sa uchádzať o zamestnanie v nadácii Eurofound

Uchádzači sú oprávnení uchádzať sa o voľnú pracovnú pozíciu za predpokladu, že majú všetky občianske práva, že splnili všetky povinnosti týkajúce sa vojenskej služby, ktoré im ukladá zákon, a že spĺňajú kritériá stanovené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Vo všeobecnosti výberové konanie prebieha takto: voľné pracovné miesto sa uverejní na webovom sídle nadácie Eurofound, ako aj na stránkach úradu EPSO. Záujemcovia o zamestnanie – sú povinní zaregistrovať sa a vyplniť prihlášku prostredníctvom online systému nadácie Eurofound. V súvislosti so žiadosťami a jazykovými schopnosťami si pozrite stránky opisujúce Európske jazykové úrovne – tabuľka sebahodnotenia .

1. Uchádzači musia svoje vyplnené žiadosti podať prostredníctvom náborového online systému nadácie Eurofound cez stránku Voľné pracovné miesta . Systém automaticky vytvorí potvrdzujúci e-mail.

2. Záujemcovia o zamestnanie – sú povinní zaregistrovať sa a vyplniť prihlášku prostredníctvom online systému nadácie Eurofound. Uchádzačom odporúčame, aby žiadosti zasielali pred uzávierkou v dostatočnom časovom predstihu.

3. Pri príprave žiadostí sa uchádzači nemôžu odvolávať na dokumenty, žiadosti ani iné formuláre predložené v súvislosti s predchádzajúcimi žiadosťami.

4. Uchádzači sa majú uistiť, že všetky kontakty uvedené v prihláškach sú aktuálne. Platí to najmä preto, že väčšina korešpondencie bude prebiehať e-mailom.

5. Všetky žiadosti, ktoré boli do termínu uzávierky prijaté cez online systém prijímania do zamestnania a spĺňajú kritériá oprávnenosti uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste, sa predložia výberovej komisii.

6. Výberová komisia preskúma žiadosti a zostaví užší zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú kritériá výberu uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Komisia prijme rozhodnutie výlučne na základe informácií poskytnutých vo formulári žiadosti. Uchádzači, ktorí nesplnia požadované podmienky na prijatie alebo ktorí svoju žiadosť riadne nevyplnili, budú z výberového konania vylúčení.

7. Uchádzači, ktorí počas zostavovania užšieho zoznamu získajú požadovaný minimálny počet bodov zodpovedajúci 70 %, budú pozvaní na pohovor s výberovou komisiou. V niektorých výberových konaniach môže byť stanovený maximálny počet uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor.

8. Pohovory sú vedené v angličtine. V prípade uchádzačov, ktorých materinským jazykom je angličtina, sa časť pohovoru absolvuje v druhom jazyku uchádzača. Uchádzači sa musia tiež zúčastniť na písomných testoch: - v angličtine (otázky s voliteľnými odpoveďami, požadovaný minimálny počet bodov 80 %) alebo v druhom jazyku, ak je ich materinským jazykom angličtina (test s voliteľnými odpoveďami, požadovaný minimálny počet bodov 50 %), test spôsobilosti (ktorý sa má vykonať v angličtine) zahŕňajúci napríklad otázky s voliteľnými odpoveďami a/alebo prípadovú štúdiu, ktoré sú relevantné pre dané pracovné miesto (zvyčajne je požadovaný minimálny počet bodov 60 %),

Ak v ktoromkoľvek z testov uchádzači nedosiahnu požadovaný minimálny počet bodov, budú z výberového konania vylúčení.

9. Uchádzači pozvaní na pohovor budú musieť poskytnúť dôkaz o svojej štátnej príslušnosti, ako aj kópie svojich diplomov, akademických kvalifikácií a potvrdení o zamestnaní.

10. Najvhodnejší uchádzači (ktorí počas pohovorov a testov získali požadovaný počet bodov) budú zaradení do rezervného zoznamu, na základe ktorého sú potom vyberaní a vymenovaní na jednotlivé pracovné miesta. Rezervné zoznamy sú obvykle platné 2 roky od dátumu ukončenia výberového konania, pričom ich platnosť možno predĺžiť.

11. Pred vymenovaním úspešní uchádzači absolvujú vstupnú zdravotnú prehliadku.

Odvolanie

Uchádzači, ktorí sa domnievajú, že počas výberového konania došlo k chybe, majú právo požiadať o opätovné preskúmanie svojej žiadosti, a to písomne do 20 kalendárnych dní od dátumu oznámenia rozhodnutia. V žiadosti uvedú číslo výberového konania a adresujú ju predsedovi výberovej komisie na túto adresu:

Chairperson of the Selection Committee

Selection procedure reference: EF-XX-00-00 (doplniť podľa potreby)
Eurofound
​Wyattville Road
Loughlinstown
Dublin D18 KP65
Ireland

Výberová komisia znova posúdi žiadosť a do 30 kalendárnych dní od prijatia listu uchádzača oznámi svoje rozhodnutie.

Ak sa uchádzači domnievajú, že boli konkrétnym rozhodnutím poškodení, môžu podľa článku 90 ods. 2 Služobného poriadku zamestnancov Európskej únie podať sťažnosť na túto adresu:

Executive Director

Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Dublin D18 KP65
Ireland

Sťažnosť musí byť podaná do troch mesiacov. Lehota na začatie tohto druhu konania (pozri služobný poriadok ) začína plynúť dátumom, kedy bola uchádzačovi oznámená skutočnosť, ktorá ho poškodila.

Ako všetci občania Európskej Únie, aj uchádzači majú právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi:

European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
France

Upozornenie: sťažnosti podané ombudsmanovi nemajú odkladný účinok vzhľadom na lehotu stanovenú v článku 90 ods. 2 a v článku 91 služobného poriadku na podanie sťažnosti alebo odvolania na Súde pre verejnú službu Európskej únie podľa článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Pripomíname tiež, že v súlade s článkom 2 ods. 4 všeobecných podmienok upravujúcich výkon povinností ombudsmana, sa pred podaním akejkoľvek sťažnosti úradu ombudsmana, musia podniknúť vhodné administratívne kroky v nadácii Eurofound.

Ochrana údajov

Všetky osobné údaje, ktoré kandidáti poskytli, sa spracúvajú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98).

V súlade s článkami 17 a 18 nariadenia (EÚ) č. 2018/1725 má každý uchádzač právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo na opravu svojich identifikačných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné. Oprava údajov týkajúcich sa kritérií oprávnenosti alebo výberu však po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí už nebude možná. Prevádzkovateľom údajov je vedúci personálneho oddelenia a údaje budú spracúvať zamestnanci personálneho oddelenia a výberová komisia. Účelom činností spracúvania týchto údajov je umožniť nadácii Eurofound uskutočniť výberové konanie s cieľom obsadiť pozíciu podľa ponuky v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Právnym základom pre takéto spracúvanie údajov sú články 27 až 34 služobného poriadku a články 12 až 15 a 82 až 84 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych únie.

Uchádzač sa v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov obráti na personálne oddelenie na adrese recruit@eurofound.europa.eu. V prípade ďalších pripomienok a/alebo sťažností týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov sa uchádzač môže obrátiť na zodpovednú osobu nadácie Eurofound odoslaním žiadosti na adresu DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Uchádzač sa takisto môže kedykoľvek obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) a podať sťažnosť . Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pri spracovaní osobných údajov na účely prijatia do zamestnania nadácie Eurofound. Môžete nahliadnuť do upozornenia o ochrane všeobecných údajov nadácie Eurofound.

Podmienky zamestnávania

Na zamestnancov nadácie Eurofound sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (1. 1. 2014)

Miesto výkonu práce

Dublin, Írsko. V súlade so služobným poriadkom (článok 20) sa vyžaduje, aby zamestnanci mali pobyt v primeranej vzdialenosti od sídla nadácie Eurofound.

Skúšobná doba

Úspešní uchádzači, ktorí budú prijatí do zamestnania na minimálne jeden rok, absolvujú deväťmesačné skúšobné obdobie.

Platové podmienky

Nástupný základný mesačný plat je stanovený podľa platovej tabuľky v súlade s článkom 66 pre úradníkov a dočasných zamestnancov a článkom 93 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v znení zmien. V náležitých prípadoch bude zvýšený o príspevky stanovené v príslušnom služobnom poriadku alebo podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov.

Plat podlieha dani Spoločenstva a ďalším odvodom stanoveným v služobnom poriadku. Je oslobodený od vnútroštátnej dane z príjmu a zamestnanci sú členmi systému sociálneho zabezpečenia a dôchodkového systému Európskej komisie.

Súčasný koeficient váženia platov pre Írsko je 116,6 %.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady platov v dvoch nástupných platových triedach, pri ktorých sa zohľadňuje niekoľko možných scenárov:

Dočasný zamestnanec

Platová trieda AST2, platový stupeň 2

napr. asistent

Základný plat

4 286 EUR

Základný plat plus príspevok na expatriáciu

4 927 EUR

Základný plat plus príspevok na expatriáciu a príspevok na 1 nezaopatrené dieťa

6 167 EUR

Zmluvný zamestnanec

Funkčná skupina IV, platová trieda 14

napr. projektový úradník

Základný plat

4 634 EUR

Základný plat plus príspevok na expatriáciu

5 550 EUR

Základný plat plus príspevok na expatriáciu a príspevok na 1 nezaopatrené dieťa

6 828 EUR

Hrubý odhad pravdepodobného mesačného príjmu možno vypočítať na tomto odkaze: Kalkulačka odmien EÚ.

Súhrn ďalších podmienok zamestnania

1. Platy sú oslobodené od vnútroštátnej dane z príjmu – namiesto toho sa platí daň Únie vyberaná zrážkou pri zdroji.

2. Nárok na ročnú dovolenku v rozsahu 2 dní za každý kalendárny mesiac plus dni za vzdialenosť z miesta pôvodu a v priemere 17 dní pracovného voľna vzťahujúcich sa na nadáciu Eurofound ročne.

3. Program odbornej prípravy a rozvoja.

4. Dôchodkový systém EÚ (po 10 rokoch v službe).

5. Spoločný systém zdravotného poistenia EÚ pre zamestnanca a nezaopatrených rodinných príslušníkov.

6. Úrazové poistenie/poistenie pre prípad choroby z povolania, dávky v nezamestnanosti a invalidný dôchodok.

7. Príspevok na expatriáciu alebo bydlisko v zahraničí vo výške 16 % alebo 4 % v závislosti od okolností.

8. Príspevok na domácnosť,

9. príspevok na nezaopatrené dieťa,

10. príspevok na vzdelávanie,

11. príspevok na zriadenie domácnosti a náhradu výdavkov na sťahovanie,

12. Počiatočné dočasné denné diéty.

13. Iné príspevky.

Dočasní zamestnanci agentúry

Eurofound príležitostne zamestnáva miestnych dočasných zmluvných zamestnancov s cieľom obsadiť krátkodobé voľné miesta, napr. z dôvodu materskej dovolenky. Takýchto zamestnancov v súčasnosti sprostredkúva spoločnosť Orange Recruitment.

Hosťujúci výskumní pracovníci

Eurofound príležitostne hostí výskumných pracovníkov, ktorí môžu spolupracovať na výskumných projektoch a prispievať k nim. Hosťujúci výskumní pracovníci sú prevažne akademickí výskumníci, ktorí získali grant od svojej univerzity alebo inštitúcie. Od nadácie Eurofound nedostávajú žiadnu finančnú podporu. Každý, kto má záujem o výskumnú návštevu nadácie Eurofound, má zaslať sprievodný list a životopis na adresu: recruit@eurofound.europa.eu .

Vyslaní národní experti (SNE)

Nadácia Eurofound príležitostne využíva služby vyslaných národných expertov, a to v súlade s pravidlami Európskej komisie .

Spontánne žiadosti

Nadácia Eurofound neprijíma spontánne žiadosti a takého žiadosti či životopisy ani neuchováva. Posudzuje výlučne žiadosti podané v súvislosti s voľnými pracovnými miestami uverejnenými na tomto webovom sídle a odoslané prostredníctvom online systému prijímania do zamestnania.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentáre

test

Pridať nový komentár