Práca v nadácii Eurofound

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je zamestnávateľom, ktorý dodržiava politiku rovnakých príležitostí a víta žiadosti o zamestnanie od všetkých občanov EÚ, bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické charakteristiky, jazyk, náboženské vyznanie, politické presvedčenie alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, finančnú situáciu, narodenie, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, rodinný stav alebo rodinnú situáciu. Nadácia Eurofound vyberá uchádzačov na základe ich schopností v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na pracovnú pozíciu, ako aj požiadaviek na osobu, ktorá danú pracovnú pozíciu obsadí.

Na výberových konaniach v rámci nadácie Eurofound sa môžu zúčastniť štátni príslušníci všetkých 28 členských štátov Európskej Únie (EÚ). Neexistuje žiadny zavedený systém národných kvót, služobný poriadok však vyžaduje, aby sa úrady usilovali o rozsiahlu rovnováhu medzi národnosťami.

Eurofound zamestnáva štatutárnych zamestnancov na pozíciách úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov. Dočasní a zmluvní zamestnanci sú najskôr zamestnávaní na dobu určitú, ktorá môže byť predĺžená alebo zmenená na dobu neurčitú.

-         Žiadosti

-         Posudzovanie žiadostí

-         Pohovory a testy

-         Rezervné zoznamy

Ako sa uchádzať o zamestnanie v nadácii Eurofound

Uchádzači sú oprávnení uchádzať sa o voľnú pracovnú pozíciu za predpokladu, že majú všetky občianske práva, že splnili všetky povinnosti týkajúce sa vojenskej služby, ktoré im ukladá zákon, a že spĺňajú kritériá stanovené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Vo všeobecnosti výberové konanie prebieha takto: voľné pracovné miesto sa uverejní na webovom sídle nadácie Eurofound, ako aj na stránkach úradu EPSO. Uchádzači, ktorí sa zaujímajú o dané pracovné miesto a ktorí sa domnievajú, že spĺňajú kritériá, sa musia zaregistrovať a vyplniť formulár žiadosti cez online systém nadácie Eurofound. V súvislosti so žiadosťami a jazykovými schopnosťami si pozrite stránky Európske úrovne – tabuľka sebahodnotenia.

Žiadosti

Uchádzači musia svoje vyplnené žiadosti podať prostredníctvom náborového online systému nadácie Eurofound cez stránku Voľné pracovné miesta. Systém automaticky vygeneruje potvrdzujúci e-mail.

 1. Aby mohli byť žiadosti posudzované, musia byť prijaté do 23.55 hod. greenwichského času v posledný deň lehoty stanovenej v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Uchádzačom odporúčame, aby žiadosti zasielali pred uzávierkou v dostatočnom časovom predstihu. Žiadosti prijaté po uplynutí stanovenej lehoty nebudú zaradené do výberového konania.
 2. Uchádzači by sa mali uistiť o tom, či je e-mailová adresa uvedená v žiadosti správna (a skontrolovať, či ich e-mailová schránka nie je preplnená), pretože rozhodnutia prijaté na konci každého kola výberového konania budú oznamované prostredníctvom e-mailu.

 

Posudzovanie žiadostí

 1. Všetky žiadosti, ktoré boli do termínu uzávierky prijaté cez náborový online systém a spĺňajú kritériá oprávnenosti uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste, sa predložia výberovej komisii.
 2. Výberová komisia preskúma žiadosti a zostaví užší zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú kritériá výberu uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Komisia prijme rozhodnutie výlučne na základe informácií poskytnutých vo formulári žiadosti. Uchádzači, ktorí nesplnia požadované podmienky na prijatie alebo ktorí svoju žiadosť riadne nevyplnili, budú v tomto kole výberového konania vylúčení.

 

Pohovory a testy

 1. Uchádzači, ktorí počas zostavovania užšieho zoznamu získajú požadovaný minimálny počet bodov zodpovedajúci 70 %, budú pozvaní na pohovor s výberovou komisiou. V niektorých výberových konaniach môže byť stanovený maximálny počet uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor.
 2. Uchádzači pozvaní na pohovor si môžu uplatniť nárok na náhradu nákladov a cestovných výdavkov: pozri Pravidlá o náhradách výdavkov účastníkov pohovoru.
 3. Pohovory sú vedené v angličtine. V prípade uchádzačov, ktorých materinským jazykom je angličtina, sa časť pohovoru absolvuje v druhom jazyku uchádzača.
 4. Uchádzači sa musia tiež zúčastniť na písomných testoch:

- v angličtine alebo druhom jazyku, ak je ich materinským jazykom angličtina (požadovaný minimálny počet bodov zodpovedajúci 50 %);

- teste spôsobilosti (v angličtine) pozostávajúceho napr. z otázok s výberom z viacerých možností odpovede a/alebo prípadovej štúdie súvisiacej danou pracovnou pozíciou (požadovaný minimálny počet bodov zodpovedajúci 60 %);

- V prípade niektorých výberových konaní musia uchádzači absolvovať psychometrické testy, pravdepodobne vykonávané v hodnotiacich strediskách. Ak sa takéto testy požadujú, bude to výslovne uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

- Ak v ktoromkoľvek z testov uchádzači nedosiahnu požadovaný minimálny počet bodov, budú z výberového konania vylúčení.

 1. Uchádzači pozvaní na pohovor budú musieť poskytnúť dôkaz o svojej štátnej príslušnosti, ako aj kópie svojich diplomov, akademických kvalifikácií a potvrdení o zamestnaní.

Rezervné zoznamy

 1. Najvhodnejší uchádzači budú zaradení do rezervného zoznamu (ktorí počas pohovorov a testov získali požadovaný počet bodov), na základe ktorého sú potom vyberaní a vymenovaní na jednotlivé pracovné miesta. Rezervné zoznamy sú obvykle platné 2 roky od dátumu ukončenia výberového konania, pričom ich platnosť možno predĺžiť.
 2. Pred vymenovaním úspešní uchádzači absolvujú vstupnú zdravotnú prehliadku.

Odvolanie

Uchádzač, ktorý sa domnieva, že počas výberového konania došlo k chybe, má právo požiadať o opätovné preskúmanie svojej žiadosti, a to písomne do 20 kalendárnych dní od dátumu, keď mu bolo oznámené rozhodnutie. V žiadosti uvedie číslo výberového konania a adresuje ju predsedovi výberovej komisie na túto adresu:

Chairperson of the Selection Committee

Selection procedure reference: EF-XX-00-00 (uviesť príslušné referenčné číslo)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Výberová komisia znova posúdi žiadosť a do 30 kalendárnych dní od prijatia listu uchádzača oznámi svoje rozhodnutie.

Ak sa uchádzač domnieva, že bol konkrétnym rozhodnutím poškodený, môže podľa článku 90 ods. 2 Služobného poriadku zamestnancov Európskej únie podať sťažnosť na túto adresu:

Director

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Ireland

Sťažnosť musí byť podaná do troch mesiacov. Lehota na začatie tohto druhu konania (pozri služobný poriadok) začína plynúť dátumom, kedy bola uchádzačovi oznámená skutočnosť, ktorá ho poškodila.

Ako všetci občania Európskej Únie, aj uchádzači majú právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi:

European ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

France

http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm

Upozornenie: Sťažnosti podané ombudsmanovi nemajú odkladný účinok vzhľadom na lehotu stanovenú v článku 90 ods. 2 a v článku 91 služobného poriadku na podanie sťažnosti alebo odvolania na Súde pre verejnú službu Európskej únie podľa článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Pripomíname tiež, že v súlade s článkom 2 ods. 4 všeobecných podmienok  upravujúcich výkon povinností ombudsmana, sa pred podaním akejkoľvek sťažnosti úradu ombudsmana, musia podniknúť vhodné administratívne kroky v nadácii Eurofound.

Späť na začiatok

Ochrana údajov

Všetky osobné údaje, ktoré kandidáti poskytli, sa spracúvajú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98).

V súlade s článkami 17 a 18 nariadenia (EÚ) č. 2018/1725 má uchádzač právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo na opravu akýchkoľvek identifikačných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné. Oprava údajov týkajúcich sa kritérií oprávnenosti alebo výberu však po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí už nebude možná. Prevádzkovateľom údajov je vedúci personálneho oddelenia a údaje budú spracúvať zamestnanci personálneho oddelenia a výberová komisia. Účelom činností spracúvania týchto údajov je umožniť nadácii Eurofound uskutočniť výberové konanie s cieľom obsadiť pozíciu podľa ponuky v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Právnym základom na takéto spracúvanie údajov predstavujú články 27 až 34 služobného poriadku a články 12 až 15 a 82 až 84 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych únie (PZOZ).

Uchádzač sa v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov obráti na personálne oddelenie na adrese recruit@eurofound.europa.eu. V prípade ďalších pripomienok a/alebo sťažností týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov sa uchádzač môže obrátiť na zodpovednú osobu nadácie Eurofound odoslaním svojej žiadosti na DataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Uchádzač sa takisto môže kedykoľvek obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) a podať sťažnosť . Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pri spracovaní osobných údajov na účely prijatia do zamestnania nadácie Eurofound. Môžete nahliadnuť do upozornenia o ochrane všeobecných údajov nadácie Eurofound.

 

Späť na začiatok

Podmienky zamestnania

Zamestnanci nadácie Eurofound sa riadia Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (1. 1. 2014)

Miesto výkonu zamestnania

Dublin, Írsko. V súlade so služobným poriadkom (článok 20) sa vyžaduje, aby zamestnanci sídlili v primeranej vzdialenosti od sídla nadácie Eurofound.

Skúšobná doba

Úspešní uchádzači, ktorí budú prijatí do zamestnania na minimálne jeden rok, sú povinní absolvovať deväťmesačné skúšobné obdobie.

Platové podmienky

Počiatočný základný mesačný plat je stanovený podľa platovej tabuľky v súlade s článkom 66 pre úradníkov a dočasných zamestnancov a článkom 93 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v znení zmien. V náležitých prípadoch bude zvýšený o príspevky stanovené v príslušnom služobnom poriadku alebo podmienkach zamestnávania.

Plat podlieha dani Spoločenstva a ďalším odvodom stanoveným v služobnom poriadku. Je oslobodený od vnútroštátnej dane z príjmu a zamestnanci sú členmi systému sociálneho zabezpečenia a dôchodkového systému Európskej komisie.

Zaradenie do platovej triedy a mzda dočasných a zmluvných zamestnancov sú rovnaké ako majú zamestnanci Európskej komisie. Súčasný váhový faktor miezd pre Írsko je 116,6 %.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady platov v dvoch začínajúcich platových triedach, pri ktorých sa zohľadňuje niekoľko možných scenárov:

 

Čistý mesačný plat

Zmluvný zamestnanec

Funkčná skupina II, platová trieda 4 (napr. asistent)

Základný plat

2 025 EUR

Základný plat plus príspevok na expatriáciu

2 633 EUR

Základný plat plus príspevok na expatriáciu a príspevok na 1 nezaopatrené dieťa

3 272 EUR

 

Dočasný zamestnanec

Platová trieda AD 5, stupeň 1 (napr. výskumný pracovník)

Základný plat

4 142 EUR

Základný plat plus príspevok na expatriáciu

4 979 EUR

Základný plat plus príspevok na expatriáciu a príspevok na 1 nezaopatrené dieťa

5 979 EUR

 

Súhrn ďalších podmienok zamestnania

 1. Platy sú oslobodené od vnútroštátnej dane z príjmu – namiesto toho sa platí daň Únie vyberaná zrážkou pri zdroji.
 2. Nárok na ročnú dovolenku v rozsahu 2 dní za každý kalendárny mesiac plus dni za vzdialenosť z miesta pôvodu a v priemere 17 sviatkov vzťahujúcich sa na nadáciu Eurofound ročne.
 3. Program odbornej prípravy a rozvoja.
 4. Dôchodkový systém EÚ (po 10 rokoch v službe).
 5. Spoločný systém zdravotného poistenia EÚ pre zamestnanca a nezaopatrených rodinných príslušníkov.
 6. Úrazové poistenie/poistenie pre prípad choroby z povolania, dávky v nezamestnanosti a invalidný dôchodok.
 7. Príspevok na expatriáciu alebo bydlisko v zahraničí vo výške 16 % alebo 4 % v závislosti od okolností.
 8. Príspevok na domácnosť.
 9. Príspevok na nezaopatrené dieťa.
 10. Príspevok na vzdelávanie.
 11. Príspevok na usídlenie a náhrad nákladov na sťahovanie.
 12. Počiatočné dočasné denné diéty.
 13. Iné príspevky.

Späť na začiatok

Dočasní zamestnanci agentúry

Eurofound príležitostne zamestnáva miestnych dočasných zamestnancov agentúry s cieľom obsadiť krátkodobé voľné miesta, napr. z dôvodu materskej dovolenky. Takýchto zamestnancov v súčasnosti sprostredkúva spoločnosť Orange Recruitment.

Hosťujúci výskumní pracovníci

Eurofound príležitostne hostí výskumných pracovníkov, ktorí môžu spolupracovať na výskumných projektoch a prispievať k nim. Hosťujúci výskumní pracovníci sú prevažne akademickí výskumníci, ktorí získali grant od svojej univerzity alebo inštitúcie. Od nadácie Eurofound nedostávajú žiadnu finančnú podporu. O výskumnú návštevu možno požiadať zaslaním motivačného listu a životopisu na adresu: recruit@eurofound.europa.eu .

Vyslaní národní experti (SNE)

Nadácia Eurofound príležitostne využíva služby vyslaných národných expertov, a to v súlade s pravidlami Európskej komisie.

Spontánne žiadosti

Nadácia Eurofound neprijíma spontánne žiadosti a takého žiadosti či životopisy (CV) ani neuchováva. Posudzuje výlučne žiadosti podané v súvislosti s voľnými pracovnými miestami uverejnenými na tomto webovom sídle a odoslané prostredníctvom náborového online systému.

Späť na začiatok

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentáre

test

Pridať nový komentár